Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với nguyên vật liệu bị hỏng hóc trong quá trình bảo quản

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với nguyên vật liệu bị hỏng hóc trong quá trình bảo quản

Câu hỏi: "Hộp carton dùng để đựng sản phẩm (thuộc nguyên liệu sản xuất) do bị thấm nước mưa nên bị hỏng,
công ty có làm hồ sơ cho trường hợp hỏng hóc này bao gồm: 1) Bản tường trình của người phụ trách
quản lý nguyên liệu hộp carton, có sự xác nhận của trưởng bộ phận sản xuất. 2) Biên bản làm việc ghi
rõ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc: không phạt tiền người phụ trách, ghi giảm nguyên vật liệu trên sổ kế
toán và tiến hành bán rác nếu có thể.
Công ty là doanh nghiệp chế xuất, trong trường hợp này khi bán cho cty thu mua rác thì công ty có phải
làm thủ tục thanh lý hay tiêu hủy NVL với cơ quan hải quan không? Biết rằng khi công ty bán cho cty
thu mua rác, cty ko phải làm thủ tục xuất, mà cty thu mua sẽ làm thủ tục nhập. Về chứng từ kế toán,
những chứng từ trên đã đảm bảo tính hợp lý theo TT96/2015 để khấu trừ thuế chưa?"

Trả lời:

1. Mục đích CIT
Chi phí được coi là hợp lý, hợp lệ sẽ phải đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ & có liên quan trực
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ các trường hợp bất khả kháng & không được bồi thường:
thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hàng hết hạn sử dụng, hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên…)
(Khoản 2.1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC)
Trường hợp của công ty - nguyên liệu bị hỏng do quá trình bảo quản tại công ty không đủ tiêu chuẩn.
Có thể hiểu không phải do các nguyên nhân bất khả kháng.
Do đó, về nguyên tắc trường hợp này sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ cho mục đích CIT

2. Thủ tục hải quan:
Theo quy định tại điểm 4, Mục II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM: doanh nghiệp chế xuất được phép
thanh lý nguyên liệu, vật tư… hoặc hàng hóa nhập khẩu khác nếu thỏa mãn điều kiện (VD: không đảm
bảo chất lượng, dư thừa tồn kho…)
Theo quy định tại điểm 1c, chương III, Thông tư 04/2007/TT-BTM: hồ sơ thanh lý gửi cơ quan hải
quan bao gồm:
Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt
động:
+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy
móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;
+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc,
thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng
;”
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 75, Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan:
5. Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa
Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất
khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng

Do đó, để thanh lý nguyên vật liệu cho doanh nghiệp nội địa, công ty sẽ cần làm hồ sơ thanh lý phế liệu
gửi lên cơ quan hải quan để được xem xét giải quyết. Doanh nghiệp nội địa sẽ chịu trách nhiệm mở tờ
khai nhập khẩu theo quy định


 

Recent Comments