Những cá nhân nào được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế?

Những cá nhân nào được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế?

Giải đáp vướng mắc của độc giả trong thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016, c

 

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cá nhân nào được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay gồm các trường hợp sau: 

Một là, cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

Hai là, cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

Recent Comments