So sánh kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ – Compare Independent Audit and Internal Audit

Post Views: 39 Dưới đây là bảng so sánh kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trên một số khía cạnh theo phân tích của Manabox Tiêu chí Criteria Kiểm toán nội bộ Internal Audit Kiểm toán độc lập Independent Audit Mục đích Purpose Hỗ trợ cải thiện hoạt động, tăng hiệu quả … Đọc tiếp So sánh kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ – Compare Independent Audit and Internal Audit