So sánh kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ – Compare Independent Audit and Internal Audit

Dưới đây là bảng so sánh kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trên một số khía cạnh theo phân tích của Manabox

Tiêu chí

Criteria

Kiểm toán nội bộ

Internal Audit

Kiểm toán độc lập

Independent Audit

Mục đích

Purpose

Hỗ trợ cải thiện hoạt động, tăng hiệu quả và hiệu suất của tổ chức

Supporting the improvement of operations, increasing the efficiency and effectiveness of the organization

Chủ yếu là để xác nhận tính trung thực và hợp lý của thông tin tài chính (báo cáo tài chính)

Confirming the truthfulness and reasonableness of financial information

Đối tượng thực hiện

Who do

Nhân viên của tổ chức, thường là bộ phận kiểm toán nội bộ

Employees of the organization, usually the internal audit department

Another note is for Inspection Committte

Kiểm toán viên độc lập, không phải là nhân viên của tổ chức

Independent auditors, not employees of the organization

Tính độc lập

Independence

Có tính độc lập tương đối trong nội bộ tổ chức

Relative independence within the organization

Hoàn toàn độc lập với tổ chức được kiểm toán

Completely independent of the audited organization

Tần suất

Frequency

Thường xuyên, có thể là hàng tháng, quý hoặc hàng năm

Regularly, can be monthly, quarterly or annually

Thường là hàng năm, trừ khi có yêu cầu đặc biệt

Usually annually, unless specifically requested

Phạm vi kiểm toán

Audit scope Broad

Rộng, có thể bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động của tổ chức
C
an cover many areas of the organization’s operations
Tập trung vào báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan

Focus on financial reporting and related issues

Ai sử dụng kết quả báo cáo

Who use the report

Báo cáo cho ban quản trị và cấp quản lý cao nhất của tổ chức
Thường là các cấp lãnh đạo, nhà quản lý có nhu cầu muốn cải thiện các hoạt động, gia tăng thêm giá trị

Leaders of businesses who want to improve business operations and add value.

Bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp, gồm nhà đầu tư, đối tác, ngân hàng, cơ quan quản lý,…. những người có nhu cầu cần có ý kiến bảo đảm của bên thứ ba (được cấp phép hành nghề bởi cơ quan quản lý) về báo cáo tài chính của doanh nghiệp
S
takeholders outside the business, including investors, partners, banks, management agencies, etc. Those who need a third party’s assurance opinion (licensed to practice by a regulatory agency) on the business’s financial statements.
Chức năng

Function

Tư vấn, đánh giá và phát hiện các rủi ro, đề xuất cải tiến

Consulting, evaluating and detecting risks, proposing improvements

Đánh giá và xác nhận thông tin, đảm bảo tuân thủ các quy định

Evaluating and confirming information, ensuring compliance with regulations

Căn cứ pháp lý

Legal basis

Thực hiện theo quy định nội bộ và tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ

Follow internal regulations and internal audit standards

Thực hiện theo Luật Kế toán, Luật Kiểm toán và các chuẩn mực quốc tế

Follow the Accounting Law, Audit Law and international standards

So sánh phòng kiểm toán và ban kiểm soát

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.