Management – Internal control

Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa kinh doanh và các quy tắc điều chỉnh

Hỗ trợ và thiết lập hệ thống quản lý các công ty con tại nước ngoài chiếm 90%

  • Hỗ trợ kế toán tiêu chuẩn hóa kinh doanh
  • Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa nhân sự
  • Hỗ trợ xây dựng các lộ trình kinh doanh
  • Hỗ trợ vận hanh, kiểm soát và thống nhất nội bộ (JSOX)
  • Hỗ trợ ngân hàng kiểm toán nội bộ

Công ty chúng tôi cung cấp gói quản lý trực quan doanh nghiệp sử dụng dịch vụ E R P và dịch vụ quản lí kế toán đám mây của Việt Nam – Knowledge Box

    Liên hệ với chúng tôi