Accounting, Tax

Dịch vụ hỗ trợ kế toán – Thuế

Các chuyên viên kế toán, cố vấn thuế Nhật-Việt của chúng tôi sẽ hỗ trợ từ việc ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu

Hỗ trợ quản lí kế toán và kinh doanh

  • Hỗ trợ tạo báo cáo kết quả kinh doanh phân loại cố định và biến đổi
  • Hỗ trợ quản lý hoạt động kinh Doanh, tạo báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm
  • Hỗ trợ tạo biều đồ, quan sát sổ kế toán hàng tháng

Các dịch vụ khác

  • Cung cấp checklist kiểm soát rủi ro thuế
  • Dịch vụ rà soát rủi ro thuế
  • Chuẩn hoá quy trinh kế toán
  • Hỗ trợ kiểm toán
  • Hỗ trợ áp dụng chuyển đổi dữ liệu kế toán
Quy trình cung cấp dịch vụ

    Liên hệ với chúng tôi