Khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm soát nội bộ

QUy trình thực hiện dịch vụ Kiểm soát Nội Bộ

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

THU THẬP THÔNG TIN
 • Thu thập thông tin trực tiếp từ bộ phận quản lý
 • Quan sát thực tế quá trình vận hành tại từng bộ phận,
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ của Doanh nghiệp
 • Nhận định những rủi ro có thể xảy ra với Doanh nghiệp
 • Phát hiện những tồn tài trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.
THỰC HIỆN TƯ VẤN
 • Tư vấn chỉ định chức vụ Trưởng ban kiểm soát nội bộ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
 • Tư vấn về việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch làm việc
  Tư vấn về việc tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp như
 • Giám sát hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
 • Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tình hình kinh Doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
 • Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
 • Rà soát, kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo tới công ty.
 • Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện kiểm tra trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm sóat phải báo cáo giải trinh về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được làm cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị và không làm gián đoạn việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung và cải tiến trong cơ cấu tổ chức và quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc vi phạm các quy định theo Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ của Công ty, thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả.
 • Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
 • Sử dụng một nhà tư vấn độc lập hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị cho Đại hội đồng cổ đông.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
ĐẢM BẢO

Chịu trách nhiệm lập báo cáo và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và trung thực về báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông

Kinh nghiệm và thế mạnh

Nhân sự trình độ cao

Đội ngũ nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động

Hỗ trợ bằng tiếng Nhật và Tiếng Anh

Có CPA người Nhật hỗ trợ giải trình và đội ngũ nhân sự có thể làm việc bằng tiếng anh

Chi phí hợp lý

Giá dịch vụ kiểm soát nội bộ luôn hợp lý và cạnh tranh trên thị trường

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe bất cứ nhu cầu nào của khách hàng