Category Archives: Thuế TNDN

Hạch toán hủy hàng tồn kho

Bài viết hướng dẫn Hạch toán hủy hàng tồn kho như nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa… – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp hủy hàng tồn kho do nguyên nhân chủ …

Mẫu Biên bản kiêm kê kho Song ngữ

Mẫu Biên bản kiêm kê kho, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. Mẫu tiếng Anh (English Version)   Mẫu tiếng Việt Cách ghi BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ (Mẫu số 05 – VT) Mục đích: …

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản Song ngữ

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn. Trích dẫn  Điều 2: Thời hạn thuê và giá thuê Article 2: Lease term and rental charges Thời gian thuê:… tháng, tính từ ngày… tháng… năm … đến ngày … …

Hạch toán doanh thu cho thuê nhiều kỳ

Bài viết hướng dẫn Hạch toán doanh thu cho thuê nhiều kỳ – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê nhiều kỳ và ghi …

Hạch toán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bài viết hướng dẫn hạch toán Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Giao dịch này thường gặp khi phát sinh các loại vật tư hàng hóa tồn kho lâu ngày không có khả …

Hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng (Nội địa)  – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động bán hàng và đáp ứng điều kiện để ghi nhận …

Mẫu hồ sơ hàng bán bị trả lại

Mẫu hồ sơ Hàng bán bị trả lại và giải thích liên quan để người đọc hiểu và ứng dụng trong thực tế xử lý tại doanh nghiệp. Ví dụ mẫu về Hàng bán bị trả lại Trích văn bản mẫu Hàng bán bị trả lại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist …

Hướng dẫn Hạch toán Hàng bán bị trả lại

Bài viết hướng dẫn Hạch toán Hàng bán bị trả lại – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự. 1/ Tình huống Theo VAS 14 – Doanh thu, thu nhập khác: Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã …