Category Archives: kiểm tra thuế

Gửi hồ sơ giải trình bổ sung thanh tra kiểm tra qua mạng

Nếu như trước đây, tất cả các tài liệu giải trình, bổ sung đều cần phải gửi qua đường công văn và nộp trực tiếp tới cơ quan thuế thì hiện nay, doanh nghiệp có thể nhận thông báo yêu cầu giải tình bổ sung thanh tra, kiểm tra, gửi hồ sơ giải trình bổ …