So sánh phòng kiểm toán và ban kiểm soát – Compare Internal Audit and Inspection Comittee

Post Views: 19 Dưới đây là bảng so sánh phòng kiểm toán và ban kiểm soát trên một số khía cạnh theo phân tích của Manabox Tiêu chí Criteria Ban kiểm soát Inspection Committee Phòng kiểm toán nội bộ Internal Audit Mục đích Purpose Giám sát hoạt động của công ty, bảo vệ quyền lợi … Đọc tiếp So sánh phòng kiểm toán và ban kiểm soát – Compare Internal Audit and Inspection Comittee