So sánh phòng kiểm toán và ban kiểm soát – Compare Internal Audit and Inspection Comittee

Dưới đây là bảng so sánh phòng kiểm toán và ban kiểm soát trên một số khía cạnh theo phân tích của Manabox

Tiêu chí

Criteria

Ban kiểm soát

Inspection Committee

Phòng kiểm toán nội bộ

Internal Audit

Mục đích

Purpose

Giám sát hoạt động của công ty, bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Monitor the company’s operations and protect the interests of shareholders.

Đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro.

Evaluate and improve operational efficiency and risk management.

Chức năng

Functions

Kiểm soát tài chính, tuân thủ pháp luật, giám sát ban điều hành

Financial control, legal compliance, and executive board supervision

Kiểm toán nội bộ, đánh giá quản trị rủi ro, kiểm soát và quy trình

Internal audit, risk management, control and process assessment.

Vị trí trong cấu trúc tổ chức

Position in the organizational structure

Thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, độc lập với ban điều hành.

Members are elected by the General Meeting of Shareholders, independent of the executive board

Thường trực trong tổ chức, báo cáo trực tiếp cho ban điều hành hoặc Hội đồng quản trị.

Standing permanently in the organization, reporting directly to the executive board or Board of Directors.

Báo cáo

Report

Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông.

Report to the General Meeting of Shareholders

Báo cáo cho ban điều hành hoặc Hội đồng quản trị.

Report to the executive board or Board of Directors.

Vai trò

Role

Giám sát và kiểm tra để đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Supervise and inspect to ensure the company operates effectively and complies with the law.

Cung cấp đánh giá độc lập về quản lý rủi ro, kiểm soát, và quy trình để nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của tổ chức.

Provide independent assessment of risk management, controls, and processes to improve organizational efficiency and transparency.

Cơ sở pháp luật

Legal base

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

Enterprise Law 59/2020/QH14

Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Decree 05/2019/ND-CP

So sánh kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.