Category Archives: kiểm toán

Các mẫu báo cáo tài chính theo IFRS – IFRS Financial Statements Example

Dưới đây là một số nguồn tham khảo về các mẫu báo cáo tài chính theo IFRS mà bạn có thể tìm hiểu. Khi so sánh cách trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), có một số khác …

Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính như thế nào?

Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính là một quá trình quan trọng, được thực hiện khi phát hiện ra các sai sót từ các kỳ kế toán trước. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 (VAS 29), điều chỉnh hồi tố đòi hỏi việc điều chỉnh các ghi nhận, xác định …

Làm kế toán tại FDI doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý gì?

Khi làm kế toán tại FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam, bạn cần lưu ý những điểm sau: Thảo luận Topic này tại Group https://www.facebook.com/share/p/ctyCEAbjBoxrUukg/ Một số đặc trưng cần lưu ý khi làm kế toán tại FDI 1. Kiến thức pháp luật: Thông thường, các FDI ưu tiên …

Mẫu báo cáo tài chính tiếng Anh – Financial Statements English Version

Đối với các doanh nghiệp FDI, việc có mẫu báo cáo tài chính tiếng Anh giúp các nhà quản trị đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn. Với mẫu báo cáo tài chính của chúng tôi, các nhà quản trị có thể dễ dàng và hiểu chính xác tình hình tài chính của doanh …

Mẫu báo cáo tài chính tiếng Hàn 재무제표 – Financial Statements Korean Version

Đối với các doanh nghiệp Hàn quốc, việc có mẫu báo cáo tài chính tiếng Hàn giúp các nhà quản trị đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn. Bảng cân đối kế toán 자 산 ASSETS 유동자산 CURRENT ASSETS  현금및현금성자산 Cash and cash equivalents 현금 Cash  미수금 Short-term receivables 매출채권- 무역 Short-term accounts receivable-trade …

Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Anh – Chart of Accounts (English)

Đối với các doanh nghiệp FDI, việc có Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Anh giúp các nhà quản trị đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn. Tải mẫu Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Anh tại: Manabox Format COA Chart of Account Số tài khoản Tên tài khoản Tính …

THỦ TỤC KIỂM TOÁN LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU G730

THỦ TỤC KIỂM TOÁN LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU G730 được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN   Cơ sở dẫn liệu 1         Đảm bảo lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính …

THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI PHÍ KHÁC

THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI PHÍ KHÁC được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN   Cơ sở dẫn liệu 1         Đảm bảo thu nhập khác được ghi nhận cho các giao dịch đã xảy ra và chi phí khác …

THỦ TỤC KIỂM TOÁN THU NHẬP KHÁC G630

THỦ TỤC KIỂM TOÁN THU NHẬP KHÁC được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN   Cơ sở dẫn liệu 1         Đảm bảo thu nhập khác được ghi nhận cho các giao dịch đã xảy ra và chi phí khác …

THỦ TỤC KIỂM TOÁN DOANH THU TÀI CHÍNH G530

THỦ TỤC KIỂM TOÁN DOANH THU TÀI CHÍNH G530 được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.  MỤC TIÊU KIỂM TOÁN   Cơ sở dẫn liệu 1         Đảm bảo doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận phù hợp. Đảm bảo chi phí …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.