các một mẫu báo cáo tài chính CUNG CẤP

  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng báo cáo chi tiết bán hàng
  • Bảng tổng hợp dữ liệu dành cho công ty mẹ ( nếu có )

Chúng tôi xây dựng các loại báo cáo này trên cơ sở phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của quý công ty.

 

Liên hệ để được tư vấn ngay

Khách hàng của chúng tôi