[SALE-RECEIVABLE]_Lưu trình và mẫu chứng từ phân hệ bán hàng – phải thu

80.000