[PURCHASE-PAYABLE]_Lưu trình và mẫu chứng từ phân hệ mua hàng – phải trả

80.000 

[PURCHASE-PAYABLE]_Lưu trình và mẫu chứng từ phân hệ mua hàng – phải trả

80.000