BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Khai báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm là công việc mà bất kỳ kế toán doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Kế toán viên sẽ phải làm bản báo cáo với Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội hoặc Sở LĐ – TB & XH nơi công ty mình đặt trụ sở, chi nhánh để kê khai về vấn đề thay đổi nhân sự, lao động….

Thời gian và phương thức nộp báo cáo_Deadline and method to submit report

BƯỚC 1_Thực hiên đăng ký và đăng nhập tài khoản Dịch vụ công quốc gia_Access to website

BƯỚC 2_Chọn Mục Doanh nghiệp_Choose Company

Chọn trường “Doanh nghiệp”:

Choose title ” Company “

BƯỚC 3: Tải công cụ ký điện tử trên máy tính_Download electronic signing tool on PC

Tải và cài đặt công cụ ký điện tử trên máy tính:

Download and install the electronic signing tool on your computer:

BƯỚC 4_Ký số để đăng nhập_Token digital singature

  • Sau khi cài đặt xong phần mềm hỗ trợ, vui lòng cắm chữ kỹ số token của công ty để đăng nhập.
  • After installing the support software, please insert the company’s token digital signature to log in.

Thực hiện lập báo cáo và nộp_Filling and submitting report

Step 1: Chọn Dịch vụ Công _Choose Online public services

Bước 1: Chọn Tab: Thông tin và dịch vụ -> Dịch vụ công trực tuyến

Step 1: Select Tab: Information and services -> Online public services

 

Step 2: Chọn báo cáo cần nộp_Choose report

Bước 2: Tìm kiếm và Chọn “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động”.

Step 2: Search and select “The procedure for joint registration for adjustment of payment of

compulsory social insurance, health insurance, unemployment insurance and report on the

employment situation”.

 

Step 3: Chọn cơ quan gửi báo cáo_Choose office that receive report

Bước 3: Chọn cơ quan gửi báo cáo lao động (Sở LĐTBXH hoặc Phòng LĐTBXH).

Step 3: Select the office that sends the labor report (Department of Labour, Invalids and

Social Affairs or Department of Labour, Invalids and Social Affairs).

 

Step 4: Lập mẫu tờ khia và gửi hồ sơ_Filling declaration and submit

Bước 4: Doanh ngiệp nhập biểu mẫu khai báo và gửi hồ sơ trên hệ thống BHXH.

Step 4: Company enter the declaration form and submit the dossier on the social insurance system.

Step 5_Cán bộ BHXH xử lý hồ sơ_Social insurance officer processing

Bước 5: Cán bộ BHXH xử lý hồ sơ liên quan đến BHXH

Step 5: Social insurance officers process documents related to social insurance

Step 6: Cổng DVCQG cập nhật dữ liệu_The National Service Portal update

Bước 6: Cổng DVCQG lấy Dữ liệu Lao động từ hệ thống CSDL BHXH

Step 6: The National Service Portal retrieves Labor Data from the social insurance database system

Step 7: Cổng DVCQG tự động gửi báo cáo theo kỳ_The National Service Portal send reports periodly.

Bước 7: Cổng DVCQ tự động gửi báo cáo về hệ thống một cửa của địa phương theo kì báo

cáo do Bộ LĐTBXH quy định.

Step 7: The DVCQ portal automatically sends reports to the local one-stop system according

to the periodical reported by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs.

 

Note: Từ bước 4 -> 7, sẽ do hệ thống dữ liệu liên kết của Cơ quan BHXH và Bộ LDDTBXH tự động gửi báo cáo và cập nhật cho doanh nghiệp.

From step 4 -> 7, it will be automatically linked by the data system of the Social Insurance

Office and the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs send reports and updates to

the business.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.