Author Archives: Pham Thi Toan

CÁCH NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022 THEO THÔNG TƯ 80/2021/T-BTC

Cách 1: Nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc nộp tại ngân hàng Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc nộp tại …

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ NGƯỜI PHỤ THUỘC – REGISTRATION DEPENDANT PIT TAX CODE

In this article, we will explain How to register DEPENDANT PIT TAX Code After you read this article, you are eligible to do and deduct taxable income legally. SUMMAY of REGISTRATION dependant    Step 1: Collecting information and documents to register 1.1.Confirm condition Before register a PIT tax code for a dependent, it is necessary …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Thời gian và phương thức nộp báo cáo_Deadline and method to submit report Khai báo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2021 là công việc mà bất kỳ kế toán doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Kế toán viên sẽ phải làm bản báo cáo với Phòng Lao Động Thương …