Hệ thống phân tích rủi ro thuế từ cơ sở dữ liệu

Hệ thống phân tích rủi ro thuế từ cơ sở dữ liệu: Sau khi hệ thống hóa đơn điện tử chính thức đi vào hoạt động thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy đã tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý thuế nói riêng và việc thực hiện chính phủ số, xã hội số nói chung. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, trong thời gian qua đã xuất hiện hiện tượng một số tổ chức, cá nhân gian lận trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm chiếm đoạt tiền thuế. Vì vậy, Tổng cục Thuế đã triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro trong toàn ngành Thuế.

Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử gồm ba ứng dụng chính

* Ứng dụng Quản lý rủi ro phân hệ hóa đơn, chức năng chính của ứng dụng này là phân tích, đánh giá và kết xuất ra danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao dựa trên bộ chỉ số tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-TCT  và quy trình quản lý rủi ro ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-TCT để đưa ra các biện pháp nghiệp vụ xử lý phù hợp. Toàn bộ quá trình được tự động tính điểm rủi ro trên máy tính vào ngày 25 hàng tháng dựa trên 3 nhóm bộ chỉ số tiêu chí. Chậm nhất này 05 tháng tiếp theo Lãnh đạo Cơ quan Thuế phê duyệt danh sách có rủi ro cao. Tổng cục Thuế thiết lập sẵn bộ chỉ số tiêu chí nhóm I, II Cục Thuế không có quyền thay đổi. Riêng đối với bộ chỉ số tiêu chí nhóm III, Thuế tự xây dựng để phục vụ nhu cầu quản lý rủi ro về hóa đơn tại địa phương. Đường dẫn vào ứng dụng: http://webtpr.tct.vn/TPR/main.do

(Giao diện ứng dụng và các báo cáo được kết xuất từ ứng dụng)  

* Ứng dụng Đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử với tờ khai thuế GTGT, chức năng chính của ứng dụng là đối chiếu số liệu hóa đơn điện tử mua vào bán ra với dữ liệu trên tờ khai thuế GTGT để đưa ra “Danh sách người nộp thuế có số liệu chênh lệch giữa giá trị kê khai và giá trị thực tế trên hóa đơn đã lập”. Trên cơ sở danh sách đó, cơ quan thuế quản lý thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để đánh giá tính hình thực hiện và tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Đây là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho cơ quan thuế trong việc phát hiện khai sai số thuế phải nộp. Trước khi triển khai hóa đơn điện tử thì phải làm thủ công và phải thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Đường dẫn vào ứng dụng: http://hddtbaocao.gdt.gov.vn/

(Giao diện ứng dụng và các báo cáo được kết xuất từ ứng dụng)

* Ứng dụng Hóa đơn điện tử, chức năng chính của ứng dụng này là quản lý toàn bộ quá trình đăng ký, sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử của người nộp thuế. Ngoài ra ứng dụng này còn là một công cụ hiệu quả cho việc xác minh hóa đơn ngoài tỉnh. Các báo cáo trên ứng dụng này khá nhiều phục vụ tốt cho công tác thanh tra kiểm tra. Đường dẫn vào ứng dụng: https://hddtcbt.gdt.gov.vn/

(Giao diện ứng dụng và các báo cáo được kết xuất từ ứng dụng)

Triển khai hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu của thời đại, các quốc gia phát triển đã áp dụng từ lâu. Việt Nam đang thực hiện, bước đầu có một số khó khăn như việc có một số tổ chức, cá nhân gian lận trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm chiếm đoạt tiền thuế nhưng với việc triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử sẽ kịp thời ngăn ngừa và phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo pháp luật./.

English Version

Tax risk analysis system from database: After the official deployment of the electronic invoice system, which completely replaced paper invoices, there was a breakthrough in tax management in particular and the implementation of digital government and digital society in general. The implementation of electronic invoices has brought many advantages for both taxpayers and tax authorities in managing and using invoices.

However, according to the General Department of Taxation, there have been cases of fraud by some organizations and individuals in issuing and using electronic invoices to embezzle tax money. Therefore, the General Department of Taxation has deployed the Electronic Invoice Data Analysis and Management System, serving the risk management work in the entire tax industry.

The Electronic Invoice Data Analysis and Management System includes three main applications:

  • Invoice Risk Management Application, the main function of this application is to analyze, evaluate and extract a list of taxpayers with high-risk signs based on the criteria index set forth in Decision No. 78/QD-TCT and the risk management process set forth in Decision No. 575/QD-TCT to provide appropriate operational measures. The entire process is automatically risk-scored on the computer on the 25th of each month based on 3 groups of criteria indices. The tax agency leadership approves the high-risk list no later than 05 months after this approval. The General Department of Taxation establishes the preset criteria index groups I, II, which cannot be changed by any tax agency. As for the criteria index group III, the tax agency builds it to serve the local risk management needs for invoices. Application link: http://webtpr.tct.vn/TPR/main.do

(Application interface and reports generated from the application)

!http://manaboxvietnam.com/wp-content/uploads/2023/06/1.png

  • Application for Checking Electronic Invoice Data with VAT Declaration Form, the main function of the application is to reconcile the electronic invoice data on purchases and sales with the data on VAT declaration form to provide a “List of taxpayers with discrepancies between declared value and actual value on invoices issued”. Based on that list, the tax authorities implement appropriate operational measures to assess the performance and compliance with tax laws of taxpayers. This is one of the effective tools for tax authorities to detect incorrect tax declarations. Before deploying electronic invoices, it had to be done manually and had to be inspected at the taxpayer’s headquarters. Application link: http://hddtbaocao.gdt.gov.vn/

(Application interface and reports generated from the application)

  • Electronic Invoice Application, the main function of this application is to manage the entire process of registration, use, and issuance of electronic invoices by taxpayers. In addition, this application is also an effective tool for verifying invoices outside the province. The reports on this application are quite numerous and serve well for inspection and examination work. Application link: https://hddtcbt.gdt.gov.vn/

(Application interface and reports generated from the application)

The implementation of electronic invoices is an inevitable trend of the times, which has been applied by developed countries for a long time. Vietnam is implementing it, but there are some difficulties such as some organizations and individuals who commit fraud in issuing and using electronic invoices to embezzle tax money. However, with the deployment of the Electronic Invoice Data Analysis and Management System, such violations will be timely prevented and detected for proper processing according to the law.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.