Hướng dẫn khai phụ lục mẫu số 01-2/GTGT

Mẫu số 01-2/GTGT – Phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai phụ lục này.

Đối tượng áp dụng

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động sản xuất thủy điện và nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh thì người nộp thuế phải nộp thêm Phụ lục mẫu số 01-2/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Hướng dẫn khai phụ lục mẫu số 01-2/GTGT

a) Mẫu phụ lục 01-2/GTGT

b) Hướng dẫn lập mẫu phụ lục 01-2/GTGT

* Thông tin chung:

Chỉ tiêu [01]: Khai theo thông tin kỳ tính thuế đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Chỉ tiêu [02], [03]: Khai theo thông tin tên người nộp thuế và mã số thuế của người nộp thuế đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

* Thông tin chi tiết tại bảng:

Cột chỉ tiêu [05]: Khai tên nhà máy thủy điện vào số thứ tự 1 hoặc 2,…, các thông tin tại số thứ tự 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,… giữ nguyên như mẫu nếu có kê khai tên nhà máy vào số thứ tự 1, 2,… 

Cột chỉ tiêu [06]: Khai mã số thuế của nhà máy thủy điện nếu nhà máy đã được cấp mã số thuế hoặc mã địa điểm kinh doanh nếu nhà máy chỉ được cấp mã số địa điểm kinh doanh.

Cột chỉ tiêu [07], [08]: Khai tên huyện, tỉnh nơi có văn phòng điều hành nhà máy thủy điện và nơi có nhà máy thủy điện. Trường hợp một nhà máy đóng trên nhiều huyện do cùng một cơ quan thuế quản lý thì chọn 1 huyện trong các huyện nơi có nhà máy để kê khai vào chỉ tiêu này.

Cột chỉ tiêu [09]: Khai thông tin tên cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ.

Cột chỉ tiêu [10]: Người nộp thuế tự xác định số thuế GTGT phải nộp của nhà máy thủy điện để kê khai vào chỉ tiêu [10a], [10b], các ô còn lại để trống.

Cột chỉ tiêu [11]: Khai tỷ lệ phân bổ cho từng tỉnh theo tỷ lệ giá trị đầu tư nhà máy thủy điện trên từng tỉnh.

Cột chỉ tiêu [12]: Số thuế phải nộp cho từng tỉnh, được xác định bằng số thuế phải nộp của nhà máy thủy điện nhân (x) với tỷ lệ phân bổ cho từng tỉnh, được tính theo công thức [12] = [11] x [10].

Chỉ tiêu [13] và [14] được xác định theo công thức: [13] = tổng cộng cột chỉ tiêu [10], [14] = tổng cộng cột chỉ tiêu [12].

* Phần ký tên, đóng dấu:

Người đại diện theo pháp luật của NNT hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử để nộp tờ khai đến cơ quan thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai. Trường hợp đại lý thuế khai thay cho người nộp thuế thì người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử thay cho NNT và ghi thêm thông tin họ và tên nhân viên đại lý thuế trực tiếp thực hiện khai thuế và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên này vào thông tin tương ứng.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.