Khai thuế với hợp tác xã – Cooperative Tax Declaration

Bài viết tóm tắt việc Khai thuế với hợp tác xã. Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã số 17/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trong đó, Điều 22 Luật quy định cụ thể chính sách thuế, phí và lệ phí đối với Hợp tác xã.

Quy định chung

Một là, Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Hai là, Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác, không thu phí công bố nội dung đăng ký trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ba là, Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với:

– Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Thu nhập của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tham gia liên kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức vì mục tiêu phát triển bền vững;

– Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bốn là, Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập hình thành quỹ chung không chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm là, Miễn, giảm lệ phí môn bài đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Sáu là, Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Quy định cụ thể

Tham khảo hướng dẫn tại công văn 908 như sau:

I. Hợp tác xã phải chịu những loại thuế nào theo quy đinh của pháp luật?
Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp theo Luật Hợp tác xã và phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Hợp tác xã phải kê khai, nộp ngân sách Nhà nước một số khoản thuế, phí, lệ phí cơ bản như sau:
1. Lệ phí môn bài (Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp thì Hợp tác xã được Miễn lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài).

2. Thuế Giá trị gia tăng;

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

4. Thuế Thu nhập cá nhân (Tổ chức chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định).

Ngoài ra, tùy thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể mà Hợp tác xã còn phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí tương ứng khác theo quy định của pháp luật.

II. Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…

III. Về phương pháp khai thuế Giá trị gia tăng…

English Version

This article summarizes tax declaration with cooperative. The National Assembly promulgated the Cooperative Law No. 17/2023/QH15 effective from July 1, 2024, in which, Article 22 of the Law specifically stipulates tax policies, fees, and charges for Cooperatives.

General Provisions

First, The cooperative group, cooperative, cooperative union are eligible for the highest tax incentives, fee and charge incentives in the same field, industry, profession, and locality according to tax, fee and charge laws.

Second, No registration fee is collected for the cooperative group, no fee for announcing registration content on the electronic information system of the business registration agency.

Third, Exempt, reduce corporate income tax in accordance with the law on corporate income tax for:

  • Income from internal transactions of cooperatives, cooperative unions;
  • Income of cooperative groups, cooperatives, cooperative unions when participating in partnerships with other individuals, organizations to form a value chain, industry linkages, associated with green economy, circular economy, knowledge economy for sustainable development goals;
  • Other cases as prescribed by the law on corporate income tax.

Fourth, Exempt corporate income tax for the income forming the non-divided common fund, the income forming the non-divided common assets of cooperatives, cooperative unions according to the law on corporate income tax.

Fifth, Exempt, reduce license tax for cooperative groups, cooperatives, cooperative unions in accordance with the law on fees and charges.

Sixth, Exempt registration fee for individuals, organizations when transferring land use rights, transferring ownership of assets contributed to cooperatives, cooperative unions in accordance with the law on fees and charges.

Specific Provisions

Refer to the guide in Official Dispatch 908 as follows:

The cooperative is an economic organization legally established under the Cooperative Law and must fulfill tax obligations to the State. The cooperative must declare, pay to the state budget some basic taxes, fees, and charges as follows:

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.