Xác nhận thuế đã nộp qua mạng – Online confirmation of tax payment

Bài viết tóm tắt các bước Xác nhận thuế đã nộp qua mạng có hình ảnh minh họa để áp dụng cho các trường hợp liên quan. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì NNT lúc này có quyền làm đề nghị cơ quan thuế xác nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Các bước đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

Bước 1: NNT vào mục Nộp thuế, chọn Lập giấy ĐN xác nhận, lựa chọn tích vào ô Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chọn Tiếp tục.

 

Bước 2: NNT điền đầy đủ các thông tin:

            Thời gian đề nghị xác nhận

            Thông tin nghĩa vụ thuế đề nghị xác nhận

            Lý do đề nghị

            NNT chọn Hoàn thành

 

Bước 3: Hệ thống thuedientu sẽ xuất hiện mẫu số 01/ĐNXN cùng với các thông tin đã điền đầy đủ ở Bước 2.

NNT thực hiện Ký và nộp.

Cơ sở pháp lý

Đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với việc nộp thuế cho ngân sách nhà nước được quy định như sau: 

Người nộp thuế sẽ gửi văn bản đề nghị xác nhận theo Mẫu số 01/ĐNXN ban hành kèm theo Phụ lục I tại Thông tư 80/2021/TT-BTC đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế do cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước đối với người nộp thuế đối với các khoản thu do cơ quan thuế quản lý thu.

Trường hợp thông tin đề nghị của người nộp thuế khớp đúng với thông tin trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế thực hiện gửi Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN theo mẫu quy định cho người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thông tin đề nghị của người nộp thuế và thông tin trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế chưa đầy đủ hoặc có chênh lệch, cơ quan thuế gửi Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin theo Mẫu quy định cho Người nộp thuế để họ giải trình, bổ sung thông tin trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thời gian bổ sung thông tin của người nộp thuế không tính vào thời gian giải quyết văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. 

Các trường hợp cần phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

Thứ nhất, Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Thứ hai, Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

– Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lai sẽ do chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông góp vốn, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm nộp theo quy định đối với mỗi loại hình quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ hộ, cá nhân chịu trách nhiệm nộp.

– Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh và đơn vị phụ thuộc.

Thứ ba, Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

– Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

– Doanh nghiệp được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi, trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

– Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp được tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật 

Thứ tư, Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

– Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết do người được thừa kế thực hiện trong phần tài sản của người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết để lại hoặc phần tài sản người thừa kế được chia tại thời điểm nhận thừa kế. Trong trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự

– Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự do người quản lý tài sản của người mất tích hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện trong phần tài sản của người đó

– Trường hợp Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã xóa theo quy định sẽ đươc phục hồi lại, nhưng không bị tính tiền chậm nộp cho thời gian bị tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.