Các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần Việt Nam đã ký

Tính đến ngày 04/6/2019, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 80 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới. Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần Việt Nam Nhật bản

Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam đã ký kết:

TT

Tên nước

Ngày ký

Hiệu lực ngày

01

Ôxtrâylia

13/4/1992 Hà Nội

30/12/1992

02

Pháp

10/02/1993 Hà Nội

01/7/1994

03

Thái Lan

23/12/1992 Hà Nội

29/12/1992

04

Nga

27/5/1993 Hà Nội

21/3/1996

05

Thụy Điển

24/3/1994 Stockholm

08/8/1994

06

Hàn Quốc

20/5/1994 Hà Nội

11/9/1994

07

Anh

09/4/1994 Hà Nội

15/12/1994

08

Xinh-ga-po

02/3/1994 Hà Nội

Nghị định thư sửa đổi HĐ: 12/9/2012 Xinh-ga-po

HĐ: 09/9/1994

NĐT: 11/01/2013

09

Ấn Độ

07/9/1994 Hà Nội

Nghị định thư sửa đổi HĐ: 03/9/2016 Hà Nội

02/02/1995

NĐT(*): 21/02/2017

10

Hung-ga-ri

26/8/1994 Budapest

30/6/1995

11

Ba Lan

31/8/1994 Vác-sa-va

28/01/1995

12

Hà Lan

24/01/1995 Hague

22/10/1995

13

Trung Quốc

17/5/1995 Bắc Kinh

18/10/1996

14

Đan Mạch

31/5/1995 Copenhagen

24/4/1996

15

Na-uy

01/6/1995 Oslo

14/4/1996

16

Nhật Bản

Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần Việt Nam Nhật bản

24/10/1995 Hà Nội

31/12/1995

17

Đức

16/11/1995 Hà Nội

27/12/1996

18

Rumani

08/7/1995 Hà Nội

24/4/1996

19

Ma-lai-xi-a

07/9/1995 KualaLumpur

13/8/1996

20

Lào

14/01/1996 Viên-chăn

30/9/1996

21

Bỉ

28/02/1996 Hà Nội

Nghị định thư sửa đổi HĐ: 12/3/2012 Hà Nội

HĐ: 25/6/1999

NĐT: chưa có hiệu lực

22

Lúc-xăm-bua

04/3/1996 Hà Nội

19/5/1998

23

Udơbêkixtăng

28/3/1996 Hà Nội

16/8/1996

24

Ucraina

08/4/1996 Hà Nội

22/11/1996

25

Thuỵ Sĩ

06/5/1996 Hà Nội

12/10/1997

26

Mông Cổ

09/5/1996 Ulan Bator

11/10/1996

27

Bun-ga-ri

24/5/1996 Hà Nội

04/10/1996

28

I-ta-li-a

26/11/1996 Hà Nội

20/02/1999

29

Bê-la-rút

24/4/1997 Hà Nội

26/12/1997

30

Séc

23/5/1997 Praha

03/02/1998

31

Ca-na-đa

14/11/1997 Hà Nội

16/12/1998

32

In-đô-nê-xi-a

22/12/1997 Hà Nội

10/02/1999

33

Đài Bắc

06/4/1998 Hà Nội

06/5/1998

34

An-giê-ri

06/12/1999 An-giê

Chưa có hiệu lực

35

Mi-an-ma

12/5/2000 Yangon

12/8/2003

36

Phần Lan

21/11/2001 Hensinki

26/12/2002

37

Phi-líp-pin

14/11/2001 Manila

29/9/2003

38

Ai-xơ-len

03/4/2002 Hà Nội

27/12/2002

39

CHDCND Triều Tiên

03/5/2002 Bình Nhưỡng

12/8/2007

40

Cu Ba

29/10/2002 La Havana

26/6/2003

41

Pa-kít-xtăng

25/3/2004 Islamabad

04/02/2005

42

Băng la đét

22/3/2004 Dhaka

19/8/2005

43

Tây Ban Nha

07/3/2005 Hà Nội

22/12/2005

44

Xây-sen

04/10/2005 Hà Nội

07/7/2006

45

Xri Lan-ca

26/10/2005 Hà Nội

28/9/2006

46

Ai-cập

06/3/2006 Cai-rô

Chưa có hiệu lực

47

Bru-nây

16/8/2007 Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây)

01/01/2009

48

Ai-len

10/3/2008 Dublin

01/01/2009

49

Ô-man

18/4/2008 Hà Nội

01/01/2009

50

Áo

02/6/2008 Viên

01/01/2010

51

Xlô-va-ki-a

27/10/2008 Hà Nội

29/7/2009

52

Vê-nê-xu-ê-la

20/11/2008 Ca-ra-cát

26/5/2009

53

Ma-rốc

24/11/2008 Hà Nội

12/9/2012

54

Hồng Kông

16/12/2008 Hà Nội

Nghị định thư thứ hai: 13/01/2014 Hồng Kông

12/8/2009

NĐT: 08/01/2015

55

Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE)

16/02/2009 Dubai

12/4/2010

56

Ca-ta

08/3/2009 Đô ha

16/3/2011

57

Cô-oét

10/3/2009 Cô-oét

11/02/2011

58

Ix-ra-en

04/8/2009 Hà Nội

24/12/2009

59

A-rập Xê-út

10/4/2010 Ri-át

01/02/2011

60

Tuy-ni-di

13/4/2010 Tuy-nít

06/3/2013

61

Mô-dăm-bích

03/9/2010 Hà Nội

07/3/2011

62

Ca-dắc-xtan

31/10/2011 Hà Nội

18/6/2015

63

San Marino

14/02/2013 Roma

13/01/2016

64

Xéc-bi-a

01/3/2013 Hà Nội

18/10/2013

65

Niu Di-lân

05/8/2013 Hà Nội

05/5/2014

66

Pa-le-xtin

06/11/2013 Hà Nội

02/4/2014

67

Đông U-ru-goay

09/12/2013 Môn-tê-vi-đê-ô

26/7/2016

68

A-déc-bai-gian

19/5/2014 Hà Nội

11/11/2014

69

Thổ Nhĩ Kỳ

08/7/2014 An-ca-ra

09/6/2017

70

I-ran

14/10/2014 Tê-hê-ran

26/6/2015

71

Ma-xê-đô-ni-a

15/10/2014 Skopje

Chưa có hiệu lực

72

Bồ Đào Nha

03/6/2015 Lít-bon

09/11/2016

73

Hoa Kỳ

07/7/2015 Washington

Chưa có hiệu lực

74

E-xtô-ni-a

26/9/2015 New York

14/11/2016

75

Man-ta

15/7/2016 U-lan Ba-to

25/11/2016

76

Pa-na-ma

30/8/2016 Hà Nội

14/02/2017

77

Lát-vi-a

19/10/2017 Ri-ga

06/8/2018

78

Cam-pu-chia

31/3/2018 Hà Nội

20/02/2019

79

Ma Cao

16/4/2018 Macao

03/10/2018

80

Crô-a-ti-a

27/7/2018 Da-ghép

Chưa có hiệu lực

 
 

 Cập nhật: 04/6/2019

Về đầu trang 

 

B.Phạm vi áp dụng Hiệp định

Hiệp định chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam.

Về đầu trang 

C.Các loại thuế áp dụng

Các loại thuế áp dụng trong các Hiệp định thuế là các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản được quy định cụ thể tại từng Hiệp định. Trong trường hợp của Việt Nam, các loại thuế thuộc phạm vi áp dụng Hiệp định là:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp; và

– Thuế thu nhập cá nhân.

Về đầu trang

D.Nguyên tắc áp dụng Hiệp định

Hiệp định không tạo ra các nghĩa vụ thuế mới, khác hoặc nặng hơn so với luật thuế trong nước. Trường hợp tại Hiệp định có các quy định theo đó Việt Nam có quyền thu thuế đối với một loại thu nhập nào đó hoặc thu thuế với một mức thuế suất nhất định nhưng pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam chưa có quy định thu thuế đối với thu nhập đó hoặc quy định thu với mức thuế suất thấp hơn thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam, nghĩa là không thu thuế hoặc thu thuế với mức thuế suất thấp hơn.

Khi Việt Nam thực hiện các quy định tại Hiệp định, nếu có các thuật ngữ chưa được định nghĩa tại Hiệp định, thì các thuật ngữ chưa được định nghĩa sẽ có nghĩa như quy định tại pháp luật của Việt Nam cho các mục đích thuế tại thời điểm đó. Đối với một thuật ngữ chưa được định nghĩa tại Hiệp định và chưa được định nghĩa hoặc đồng thời được định nghĩa tại pháp luật của Việt Nam và của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam thì Nhà chức trách có thẩm quyền của hai nước sẽ thực hiện giải quyết vấn đề qua thủ tục thỏa thuận song phương. Đối với một thuật ngữ đồng thời được định nghĩa tại pháp luật thuế và các pháp luật khác, định nghĩa tại pháp luật thuế sẽ được áp dụng để thực hiện Hiệp định.

Từ ngày 01/7/2007, Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành. Theo đó, cơ chế kê khai đã chuyển từ việc Cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ thuế cho đối tượng nộp thuế sang cơ chế người nộp thuế tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm với việc kê khai và nộp thuế. Do đó, Cơ quan thuế sẽ không có thông báo cũng như quyết định miễn, giảm thuế đối với các hồ sơ, thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Đồng thời, người kê khai tự chịu trách nhiệm về việc nộp hay không nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước dựa trên cơ sở hồ sơ khai thuế của mình (quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính).

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc hiểu và vận dụng các quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước/vùng lãnh thổ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/02/2014, thay thế Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.