Gửi hồ sơ giải trình bổ sung thanh tra kiểm tra qua mạng

Nếu như trước đây, tất cả các tài liệu giải trình, bổ sung đều cần phải gửi qua đường công văn và nộp trực tiếp tới cơ quan thuế thì hiện nay, doanh nghiệp có thể nhận thông báo yêu cầu giải tình bổ sung thanh tra, kiểm tra, gửi hồ sơ giải trình bổ sung điện tử, đăng ký giải trình bổ sung trực tiếp trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

Online Submit additional explanation documents for inspection and examination

Sau khi đăng nhập vào hệ thống eTax,

Bước 1: NNT vào chức năng “Tra cứu”, chọn tiếp “TB giải trình bổ sung TTKT”. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông báo giải trình bổ sung hồ sơ thanh tra, kiểm tra.

Step 1: Taxpayers access the “Look up” function, select “Additional explanation of inspection and examination”. The system displays the screen for looking up additional explanation notices for inspection and examination records.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu

 • Loại hồ sơ: Hiển thị mặc định “ETAX – Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ thanh tra, kiểm tra”
 • Mã thông báo: Cho phép nhập số thông báo
 • Từ ngày thông báo…đến ngày: Chọn phép nhập định dạng dd/mm/yyyy.

Step 2: Enter lookup information

 • Record type: Displays “ETAX – Additional explanation notice for inspection and examination records” by default
 • Notice code: Allows input of the notice number
 • From notice date…to notice date: Allows input of the date format dd/mm/yyyy.

Bước 3: Chọn nút “Tra cứu”, hệ thống hiển thị danh sách kết quả tra cứu theo điều kiện đã nhập tại bước 2.

 • Kết quả tra cứu hiển thị các thông tin
 • STT: Hiển thị số thứ tự của thông báo
 • Ký hiệu TB: Hiển thị mã thông báo “01/GTBS”
 • Tên thông báo: Hiển thị tên thông báo “Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ thanh tra, kiểm tra”. Kích vào tên thông báo cho phép tải thông báo về máy trạm.
 • Mã thông báo: Hiển thị số thông báo
 • Ngày thông báo/Ngày nộp GTBS: Hiển thị ngày CQT gửi thông báo tương ứng với các dòng thông báo và hiển thị ngày NNT đã nộp GTBS tương ứng với dòng hồ sơ
 • Ngày trả kết quả xử lý: Hiển thị ngày trả kết quả hồ sơ điện tử
 • Cơ quan gửi: Hiển thị CQT gửi thông báo
 • Ngày GTBS trực tiếp: Hiển thị ngày NNT đăng ký GTBS trực tiếp tại CQT.
 • Ghi chú: Hiển thị ghi chú của CQT gửi thông báo + Trạng thái: Hiển thị trạng thái xử lý hồ sơ tại thời điểm tra cứu + Số điện thoại liên hệ: Hiển thị số điện thoại NNT khi đăng ký GTBS trực tiếp tại CQT.
 • Gửi GTBS điện tử: Hiển thị màn hình đính kèm hồ sơ. Cho phép NNT gửi GTBS điện tử bằng cách đính kèm hồ sơ lên hệ thống.
 • Gửi đăng ký GTBS trực tiếp: Hiển thị màn hình cho phép NNT đăng ký GTBS trực tiếp

  

Step 3: Select “Look up”, the system displays a list of lookup results according to the conditions entered in step 2.

 • The lookup results display the following information
 • STT: Displays the sequence number of the notice
 • TB code: Displays the notice code “01/GTBS”
 • Notice name: Displays the notice name “Additional explanation notice for inspection and examination records”. Clicking on the notice name allows the notice to be downloaded to the workstation.
 • Notice code: Displays the notice number
 • Notice date/Date of submitting GTBS: Displays the date the tax authority sent the notice corresponding to the notice lines and displays the date the taxpayer submitted GTBS corresponding to the record line
 • Date of handling results: Displays the date the electronic record handling results were returned
 • Sending authority: Displays the authority that sent the notice
 • Directly registered GTBS date: Displays the date the taxpayer directly registered GTBS at the tax authority.
 • Note: Displays the note of the tax authority that sent the notice + Processing status: Displays the processing status of the record at the time of lookup + Contact phone number: Displays the taxpayer’s phone number when directly registering GTBS at the tax authority.
 • Send electronic GTBS: Display the screen for attaching records. Allows the taxpayer to send electronic GTBS by attaching records to the system.
 • Directly register GTBS: Displays the screen that allows the taxpayer to directly register GTBS

Kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra Thuế – Tax Inspection

Hướng dẫn NNT gửi giải trình bổ sung điện tử.

Guide for taxpayers to send electronic additional explanation.

NNT thực hiện tra cứu thông báo yêu cầu giải trình bổ sung thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn tại mục: “2 Hướng dẫn NNT tra cứu thông báo yêu cầu giải trình bổ sung thanh tra, kiểm tra”.

Bướcc 1: Trên danh sách kết quả tra cứu, chọn biểu tuợng “ tại cột Gửi GTBS điện tử. Hệ thống hiển thị màn hình gửi GTBS điện tử.

Taxpayers perform a lookup of the additional explanation notice for inspection and examination records according to the instructions in section “2. Guide for taxpayers to look up additional explanation of inspection and examination notices”.

Step 1: On the lookup results list, select the icon ” at the Send electronic GTBS column. The system displays the screen for sending electronic GTBS.

Bước 2: NNT nhập thông tin gửi giải trình bổ sung TTKT

 • Tên hồ sơ đính kèm: NNT nhập tên hồ sơ đính kèm
 • Tệp định kèm: Chọn tệp đính kèm từ máy trạm định dạng: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf.

Step 2: Taxpayers enter additional explanation information for inspection and examination records

 • Attached record name: Taxpayers enter the attached record name
 • Attached file: Select the attached file from the workstation in the format: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf.

Bước 3: Chọn nút “Ký điện tử”

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Step 3: Select “Electronic signature”

Enter the correct PIN

The system displays a window requesting the PIN code to be entered.

Bước 4: Chọn nút “Nộp hồ sơ”, hệ thống nộp thành công hồ sơ giải trình bổ sung tới CQT.

Step 4: Select the “Submit” button, and the system will successfully submit the additional explanation file to the tax authority.

   

Như vây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách gửi hồ sơ giải trình bổ sung qua mạng!

Dịch vụ hỗ trợ thanh tra Thuế

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.