Hồ sơ chi phí quà Tết và các văn bản hướng dẫn

Chi tặng quà Tết cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không? Có phải tính thuế TNCN cho người lao động không? Hãy cùng chúng tôi tham khảo hồ sơ cần chuẩn bị, cách hạch toán cũng như các văn bản hướng dẫn mới nhất theo quy định hiện nay.

Chi phí mua quà Tết, thưởng Tết có được tính vào chi phí công ty? Có được khấu trừ thuế GTGT?

Chi phí phúc lợi Lễ, Tết

Hiện nay, hầu hết các quan điểm đều xác định chính sách áp dụng các chi phí phúc lợi riêng cho người lao động dịp Lễ, Tết được ghi nhận là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, không quá 01 tháng lương bình quân.

Với chi phí mua quà tặng nhân viên được xác định là các khoản chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động như thì cần phải lập hóa đơn GTGT cho quà tặng nhân viên, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp chưa lập hóa đơn và kê khai thuế, công ty có thể bổ sung trước khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, trích công văn 37/CT-TTHT: Trường hợp Công ty tặng quà tết cho cán bộ nhân viên thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định. Công ty có thể lập chung 1 hóa đơn kèm theo danh sách cán bộ nhận quà tặng vào thời điểm phát sinh hoạt động biếu tặng

Chi phí tặng quà người lao động là chi phí được trừ nếu có đủ hồ sơ nhưng phần thuế GTGT đầu ra của quà tặng có rủi ro không được tính vào chi phí được trừ.

Các công văn hướng dẫn bao gồm:

Chi phí mua phiếu mua hàng cho nhân viên dịp Tết - Trích công văn 9897/CT-TTHT

Công ty…mua phiếu mua hàng tặng công nhân viên dịp Tết Nguyên Đán thì:

  • – Phiếu mua hàng do công ty TNHH TMDV quốc tế Big C phát hành là chứng chỉ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán , khi phát hành phiếu mua hàng chưa phải là hoạt động mua bán hàng hóa nên khi nhận tiền từ việc bán phiếu mua hàng, Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C lập chứng từ theo quy định.
  • – Khi công nhân viên của công ty sử dụng phiếu mua hàng đến mua hàng ở siêu thị thì siêu thị mới lập hóa đơn GTGT theo quy định
  • – Căn cứ vào số tiền ghi trên phiếu chi tiền của công ty và phiếu thu tiền của công ty TNHH TMDV Big C để công ty ghi nhận vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhưng khoản chi này không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty theo quy định…
Chi phí mua quà tặng cho nhân viên dịp Tết - Trích công văn 9023/CT-TTHT

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động:
Trường hợp hằng năm Công ty… có phát sinh các khoản chi có tính chất plúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như chi nghỉ mát, chi quà Tết, quà Trung thu, quà 1/6 ..thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu tổng số các khoản chi có tính chất phúc lợi của Công ty không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; đồng thời Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những khoản chi mang tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động tương ứng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.
2. Về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động:
Trường hợp Công ty có mua hàng hóa làm quà tặng cho người lao động là cán bộ công nhân viên của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung Thu, Tết 1/6…thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Thuế với tiền lì xì mừng tuổi – Lucky Money Tax Policy

Chi phí thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13

Tiền lương tháng 13, thưởng Tết được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Tham khảo bài viết sau

Có được chi thưởng khi đang bị lỗ?

Bắt buộc trả thưởng Tết, tháng lương thứ 13?

Thuế TNCN với chi phí mua quà Tết

Nhìn chung thì có nhiều quan điểm khác nhau về chính sách ứng xử với quà Tết tặng người lao động. Theo chúng tôi, quà tặng cho nhân viên không thuộc diện chịu thuế TNCN vì không nằm trong trường hợp quy định tại điều 4, Nghị định 65/2013/NĐ-CP: 10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Tuy nhiên, quý công ty nên tham khảo thêm các hướng dẫn tập quán tương tự tại địa phương để áp dụng hợp lí vì có nhiều quan điểm khác nhau về chính sách ứng xử với quà Tết tặng người lao động. Ví dụ, tham khảo công văn 3300/CT-TTHT: Công ty mua quà tết Âm lịch cho người lao động vào tháng 12 và tặng cho người lao động vào ngày 25/1 của năm sau thì đây là khoản lợi ích mà người lao động được hưởng nên khoản quà tặng này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của kỳ tháng 1 khi người lao động nhận quà tặng.

Chính sách thuế TNCN – Quà tặng cho nhân viên

Cách tính thuế TNCN tiền thưởng Tết, lương tháng 13 (Có ví dụ)

Trước đây, chính sách chi thưởng nhiều rủi ro hơn

Trích công văn Công văn 1466 TCT/ĐTNN

Căn cứ theo quy định tại điểm 3.1b, Khoản 3, mục III, Phần B, Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì các khoản tiền lương chi trả thực tế cho người lao động (bao gồm cả lương tháng thứ 13 và các khoản tiền lương bổ sung) sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu các khoản tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị). Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.

Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.

Ngoài các khoản tiền lương được hạch toán vào chi phí đã nêu ở trên, các khoản tiền thưởng cho người lao động, doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các khoản tiền thưởng này. Doanh nghiệp sử dụng khoản lợi nhuận sau thuế để thanh toán.

Với các khoản thưởng từ Quỹ công đoàn

Công ty sử dụng kinh phí công đoàn cho mục đích phúc lợi như du lịch, mua quà Tết không phải lập hóa đơn đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trích công văn 3010/CT-TTHT

Trường hợp Công ty phát sinh các khoản chi cho người lao động (cho các ngày Tết Trung thu, quốc tế phụ nữ, ngày 8/3…) được trích từ Quỹ Công đoàn đáp ứng các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn ngày 20/06/2012 thì các khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Trường hợp các khoản chi này không thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

Quà tặng từ quỹ công đoàn

Tóm lại, các quy định về thuế TNCN, khấu trừ thuế GTGT, và chi phí được trừ liên quan đến quà Tết và thưởng Tết cho nhân viên và khách hàng được quy định cụ thể, bao gồm việc lập hóa đơn và kê khai thuế đúng quy định để đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Về nguyên tắc, khoản chi phí cho người lao động cần chuẩn bị 1 số hồ sơ là

(1) Có quy chế tài chính hoặc quy chế chi tiêu nội bộ… quy định rõ ràng về việc biếu tặng cho nhân viên như thế nào? Điều kiện và mức hưởng với chi phí này?

(2) Quyết định của giám đốc về việc trao quà tặng, chi biếu tặng cho nhân viên, quyết định thưởng

 

(3) Danh sách kèm theo

(4) Hợp đồng mua hàng (nếu có)

(5) Hoá đơn đầu vào hàng hóa dịch vụ mua vào quà tặng hợp pháp

(6) Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (Bắt buộc, nếu giá trị hóa đơn từ 20 triệu trở lên)

(7) Ngoài ra cần lưu ý phải xuất hóa đơn đầu ra khi tặng quà cho người lao động.

Hạch toán

Xem ví dụ tương tự tại

Chi tặng bánh trung thu cho người lao động kèm hồ sơ minh họa

Tham khảo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC, trích thông tư 200/2014/TT-BTC

i) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

           Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi: 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

        Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Điều 53. Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

1. Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Bên Nợ:

– Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;

– Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

Bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động;

Số dư bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ tài khoản 334 rất cá biệt – nếu có phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.