Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế – Manual for Tax Declaration

Bài viết tóm tắt hướng dẫn thủ tục kê khai thuế (Manual for Tax Declaration) căn cứ theo các quy trình của cơ quan thuế và có ví dụ minh họa một số trường hợp thường gặp.

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

VAT declaration for deduction method

(For production and business activities)

02

Khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên GTGT

VAT declaration for direct VAT method

03

Khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên doanh thu

VAT declaration for the direct-to-sales method

04

Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ thuế đối với dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế

VAT declaration for tax deduction method for investment projects (Eligible for tax refund)

09

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản theo lần phát sinh

Declare CIT for real estate transfer activities, declare corporate income tax from the sale of the entire one-member limited liability company owned by the organization in the form of capital transfer attached to real estate according to the occurrence

10

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Corporate income tax declaration as a percentage of turnover

11

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài

Corporate income tax declaration for capital transfer activities of foreign contractors

12

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí

Declare corporate income tax finalization according to the revenue – expense method

15

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Tax declaration for foreign contractors, foreign subcontractors pay VAT according to the method of deduction, pay CIT at the rate of % on turnover

16

Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

CIT finalization declaration for foreign contractors, foreign subcontractors paying VAT according to the method of deduction, paying CIT at the rate of % on turnover

17

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Tax declaration for foreign contractors, foreign subcontractors who pay VAT according to the method of direct calculation on VAT, pay CIT at the percentage calculated on revenue for business activities and other types of income

18

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Tax finalization declaration for foreign contractors, foreign subcontractors paying VAT calculated directly on VAT, paying CIT at the rate of % on revenue for business activities and other types of income

20

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức có cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp, chứng khoán trong trường hợp cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Declare on behalf of personal income tax for organizations whose individuals transfer contributed capital or securities in case the individual has not fulfilled tax obligations

21

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Personal income tax declaration for individuals with income from the transfer of contributed capital or securities declared directly to tax authorities

22

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng được trả từ nước ngoài

Personal income tax declaration for non-resident individuals with income from business, individuals with income from capital investment, copyrights, franchises, winnings paid from abroad

23

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán

Personal income tax declaration for individuals with income from the transfer of contributed capital or securities in case of capital contribution equal to contributed capital or securities

24

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, không phải là bất động sản

Personal income tax declaration for individuals whose income from inheritances or gifts are other assets subject to ownership registration, not real estate

25

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động) thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế

Declare personal income tax monthly/quarterly for individuals with income from wages and wages (including individuals receiving stock bonuses from the employer) who are eligible to declare personal income tax directly with tax authorities

26

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu

Personal income tax declaration for individuals receiving dividends in securities, capital gains recorded income, bonus securities for existing shareholders

27

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

Personal income tax declaration monthly/quarterly of organizations and individuals paying tax-deductible income for wages and wages

28

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Monthly/quarterly personal income tax declaration of organizations and income-paying individuals shall make tax deductions for income from capital investment, from securities transfer, from copyrights, from franchises, from winnings of resident and non-resident individuals; from the business of non-resident individuals; Organizations and individuals when receiving the transfer of contributed capital of non-resident individuals

29

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức khấu trừ thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, cá nhân có thu nhập từ phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

Monthly/quarterly personal income tax declaration of the tax deduction organization for individuals directly contracted as lottery agents, insurance agents, multi-level sales agents, individuals with income from life insurance accrual fees, other optional insurance

30

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Tax finalization declaration / Tax refund for resident individuals with income from salary and wages for tax finalization directly with tax authorities

31

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Personal income tax finalization declaration for organizations and individuals paying income from wages and wages

32

Khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

Deduct the amount of tax paid abroad from the tax payable in Vietnam

50

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Supplemental filing of tax returns

51

Khai lệ phí môn bài

Declare license fee

52

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Declare corporate income tax finalization for taxpayers with dependent units or business locations other than the province or city where the head office has income entitled to corporate income tax incentives

53

Thay đổi kỳ tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân từ tháng sang quý

Change the calculation period of value-added tax, personal income from month to quarter

63

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức khai thay cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn do nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu

Personal income tax declaration for organizations declaring on behalf of individuals with income from capital investment due to receiving dividends in securities, capital gains written income, bonus securities for existing shareholders

64

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức nơi cá nhân góp vốn khai thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán

Personal income tax declaration for organizations where individuals contribute capital to declare on behalf of individuals in case individuals contribute capital with contributed capital or securities

65

Khai thuế đối với tổ chức khai thay và nộp thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài

Tax declaration for organizations declaring on behalf of and submitting on behalf of individuals in case individuals cooperate in business with organizations or organizations paying individuals with sales, organizations that are owners of e-commerce trading floors, organizations in Vietnam that are partners of overseas digital platform providers

66

Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thay cho cá nhân có tài sản cho thuê.

Tax declaration for organizations and individuals declaring on behalf of individuals having leased assets.

Bản đầy đủ – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KÊ KHAI THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

 

1-7

02

Khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên GTGT

1-3

03

Khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên doanh thu

1-4

04

Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ thuế đối với dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế

1-4

05

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông

1-4

06

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)

1-4

07

Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)

1-4

08

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí

1-4

09

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản theo lần phát sinh

1-4

10

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

1-4

11

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài

1-4

12

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí

1-12

13

Khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1-4

14

Khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1-3

15

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

1-2

16

Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

1-2

17

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

1-3

18

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

1-2

19

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

1-2

20

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức có cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp, chứng khoán trong trường hợp cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

1-4

21

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

1-3

22

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng được trả từ nước ngoài

1-3

23

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán

1-3

24

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, không phải là bất động sản

1-3

25

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động) thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế

1-4

26

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu

1-3

27

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

1-4

28

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

1-4

29

Khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức khấu trừ thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, cá nhân có thu nhập từ phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

1-4

30

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

1-7

31

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

1-4

32

Khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

1-4

33

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)

1-4

34

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)

1-4

35

Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

1-4

36

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

1-4

37

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

1-3

38

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

1-3

39

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

1-3

40

Khai thuế bảo vệ môi trường

1-6

41

Khai thuế tạm tính cho Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1

1-4

42

Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1

1-4

43

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1

1-4

44

Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1

1-6

45

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

1-2

46

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

1-2

47

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

1-4

48

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

1-2

49

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

1-2

50

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1-3

51

Khai lệ phí môn bài

1-3

52

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1-6

53

Thay đổi kỳ tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân từ tháng sang quý

1-4

54

Khai các khoản thu về hoa hồng dầu, khí, tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí

1-4

55

Khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng phân chia sản phẩm

1-4

56

Khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1

1-4

57

Khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng phân chia sản phẩm

1-5

58

Khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1

1-4

59

Khai phụ thu tạm tính đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng (trừ Lô 09.1)

1-4

60

Khai quyết toán phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng (trừ Lô 09.1)

1-4

61

Khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu

1-5

62

Khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý

1-4

63

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức khai thay cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn do nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu

1-4

64

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức nơi cá nhân góp vốn khai thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán

1-4

65

Khai thuế đối với tổ chức khai thay và nộp thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài

1-4

66

Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thay cho cá nhân có tài sản cho thuê.

1-4

67

Khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý

1-4

68

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học

1-3

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.