IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp – Xác định cơ sở tính thuế

Bài viết hướng dẫn xử lý kế toán IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp – Xác định cơ sở tính thuế. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự.

Cơ sở tính thuế Tài sản

Cơ sở tính thuế thu nhập của tài sản là giá trị sẽ được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi thu hồi giá trị ghi sổ của tài sản. Nếu những lợi ích kinh tế này không phải chịu thuế khi nhận thì cơ sở tính thuế của tài sản đó bằng giá trị ghi sổ của nó.

Ví dụ:

 1. Một cái máy có nguyên giá là 100. Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí khấu hao 30 đã được khấu trừ trong kỳ hiện tại và các kỳ trước đó. Giá trị còn lại của tài sản này sẽ được trừ trong các kỳ tương lai dưới hình thức chi phí khấu hao, hoặc là giảm trừ khi thanh lý. Doanh thu tạo ra từ việc sử dụng máy phải chịu thuế thu nhập, lãi nếu có thu được từ việc thanh lý máy cũng phải chịu thuế và lỗ từ thanh lý tài sản sẽ được giảm trừ cho mục đích tính thuế thu nhập. Trong trường hợp này, cơ sở tính thuế của cái máy này là 70.
 2. Lãi phải thu có giá trị ghi sổ là 100. Thu nhập từ lãi tiền gửi chịu thuế trên cơ sở thực nhận (chịu thuế khi thực nhận tiền lãi). Cơ sở tính thuế của khoản lãi phải thu sẽ bằng không.
 3. Khoản phải thu thương mại có giá trị ghi sổ là 100. Doanh thu tương ứng của khoản phải thu thương mại đã được tính vào thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế). Cơ sở tính thuế của khoản phải thu thương mại này là 100.
 4. Một khoản cổ tức phải thu từ một công ty con có giá trị ghi sổ là 100. Khoản cổ tức này thuộc diện không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Về bản chất, toàn bộ giá trị ghi sổ của tài sản này có thể được giảm trừ khỏi các lợi ích kinh tế được tạo ra. Do đó, cơ sở tính thuế của khoản cổ tức phải thu này là 100.(a)
 5. Một khoản cho vay phải thu có giá trị ghi sổ là 100. Việc thu hồi khoản cho vay này không có ảnh hưởng về thuế thu nhập. Cơ sở tính thuế của khoản cho vay này là 100.

Cơ sở tính thuế Nợ phải trả

Cơ sở tính thuế của một khoản nợ phải trả bằng giá trị ghi sổ của khoản nợ đó trừ đi giá trị sẽ được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập của khoản nợ phải trả đó trong các kỳ tương lai. Đối với doanh thu nhận trước, cơ sở tính thuế của khoản doanh thu nhận trước bằng giá trị ghi sổ, trừ đi phần giá trị của doanh thu đó sẽ được ghi nhận nhưng không phải chịu thuế thu nhập trong tương lai.

 1. Nợ phải trả ngắn hạn có khoản chi phí trích trước có giá trị ghi sổ là 100. Chi phí tương ứng được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập là trên cơ sở thực chi. Cơ sở tính thuế của chi phí phải trả này bằng không.
 2. Nợ phải trả ngắn hạn có khoản thu nhập lãi nhận trước có giá trị ghi sổ là 100. Thu nhập lãi tiền gửi chịu thuế trên cơ sở thực thu. Cơ sở tính thuế của khoản thu nhập lãi tiền gửi nhận trước này bằng không.
 3. Nợ phải trả ngắn hạn có khoản chi phí trích trước có giá trị ghi sổ là 100. Chi phí phải trả này đã được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Cơ sở tính thuế của chi phí phải trả này bằng 100.
 4. Nợ phải trả ngắn hạn có khoản tiền phạt phải trả có giá trị ghi sổ là 100. Chi phí tiền phạt không được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập. Cơ sở tính thuế của khoản nợ tiền phạt phải trả này bằng 100.(a)
 5. Môt khoản nợ vay phải trả có giá trị ghi sổ là 100. Việc thanh toán khoản vay này không có ảnh hưởng đến thuế thu nhập. Cơ sở tính thuế của khoản nợ vay phải trả này là 100.

Khác biệt VAS và IFRS: Chuẩn mực kế toán thuế TNDN

Tax base of an asset

The tax base of an asset is the amount that will be deductible for tax purposes against any taxable economic benefits that will flow to an entity when it recovers the carrying amount of the asset. If those economic benefits will not be taxable, the tax base of the asset is equal to its carrying amount.

1 A machine cost 100. For tax purposes, depreciation of 30 has already been deducted in the current and prior periods and the remaining cost will be deductible in future periods, either as depreciation or through a deduction on disposal. Revenue generated by using the machine is taxable, any gain on disposal of the machine will be taxable and any loss on disposal will be deductible for tax purposes. The tax base of the machine is 70.
2 Interest receivable has a carrying amount of 100. The related interest revenue will be taxed on a cash basis. The tax base of the interest receivable is nil.
3 Trade receivables have a carrying amount of 100. The related revenue has already been included in taxable profit (tax loss). The tax base of the trade receivables is 100.
4 Dividends receivable from a subsidiary have a carrying amount of 100. The dividends are not taxable. In substance, the entire carrying amount of the asset is deductible against the economic benefits. Consequently, the tax base of the dividends receivable is 100. (a)
5 A loan receivable has a carrying amount of 100. The repayment of the loan will have no tax consequences. The tax base of the loan is 100.
(a) Under this analysis, there is no taxable temporary difference. An alternative analysis is that the accrued dividends receivable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is applied to the resulting taxable temporary difference of 100. Under both analyses, there is no deferred tax liability.

Tax base of a liability

The tax base of a liability is its carrying amount, less any amount that will be deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods. In the case of revenue which is received in advance, the tax base of the resulting
liability is its carrying amount, less any amount of the revenue that will not be taxable in future periods.

1 Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis. The tax base of the accrued expenses is nil.

2 Current liabilities include interest revenue received in advance, with a carrying amount of 100. The related interest revenue was taxed on a cash basis. The tax base of the interest received in advance is nil.

3 Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related expense has already been deducted for tax purposes. The tax base of the accrued expenses is 100.

4 Current liabilities include accrued fines and penalties with a carrying amount of 100. Fines and penalties are not deductible for tax purposes. The tax base of the accrued fines and penalties is 100. (a)

5 A loan payable has a carrying amount of 100. The repayment of the loan will have no tax consequences. The tax base of the loan is 100.

(a) Under this analysis, there is no deductible temporary difference. An alternative analysis is that the accrued fines and penalties payable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is applied to the resulting deductible temporary difference of 100. Under both analyses, there is no deferred tax asset.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.