IFRS 15 Phí trả trước không hoàn trả Non-refundable upfront fees

Trong một số hợp đồng, công ty thu phí trả trước không hoàn trả từ khách hàng cho các hoạt động như phí gia nhập câu lạc bộ sức khỏe hay phí kích hoạt viễn thông. Dưới đây là nội dung về Phí trả trước không hoàn trả

Tóm tắt

Để xác định nghĩa vụ thực hiện, công ty cần đánh giá liệu các khoản phí này có liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết hay không.

Nếu không, những khoản phí này được coi là trả trước cho dịch vụ trong tương lai và doanh thu từ chúng sẽ được ghi nhận khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.

Các chi phí phát sinh trong việc tạo lập hợp đồng không được coi là một nghĩa vụ thực hiện và không ảnh hưởng đến tiến độ công nhận doanh thu nếu không phản ánh việc chuyển giao dịch vụ cho khách hàng.

Ví dụ 

Ví dụ liên quan đến phí trả trước không hoàn lại trong trường hợp một công ty phần mềm tính phí cài đặt ban đầu cùng với dịch vụ đăng ký theo IFRS 15:

Thông tin về Công ty: SoftServe Inc. là một công ty phần mềm cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu dựa trên đám mây. Như một phần của dịch vụ của họ, họ tính phí không hoàn lại cho việc cài đặt và cấu hình ban đầu phần mềm cho mỗi khách hàng mới, tiếp theo là phí đăng ký hàng tháng cho việc truy cập và hỗ trợ liên tục.

Chi tiết Giao dịch:

 • Phí Cài Đặt Ban Đầu: $2,000 (không hoàn lại)

 • Phí Đăng Ký Hàng Tháng: $200

Giả định:

 • Phí cài đặt bao gồm các hoạt động như tạo tài khoản khách hàng, tùy chỉnh ban đầu phần mềm theo nhu cầu của khách hàng và đào tạo người dùng. Các hoạt động này cần thiết để tăng cường khả năng sử dụng phần mềm của khách hàng nhưng không được coi là dịch vụ liên tục do SoftServe Inc. cung cấp.

 • Phí đăng ký cung cấp cho khách hàng quyền truy cập liên tục vào phần mềm đám mây và hỗ trợ khách hàng. Giả sử mối quan hệ khách hàng trung bình kéo dài 2 năm

Ghi nhận Doanh Thu:

 1. Phí Cài Đặt Ban Đầu:

  • Mặc dù phí $2,000 được trả trước và không hoàn lại, nó liên quan trực tiếp đến các hoạt động cài đặt, không tạo thành một hàng hóa hoặc dịch vụ riêng biệt theo IFRS 15. Điều này có nghĩa là dịch vụ cài đặt không phải là một nghĩa vụ thực hiện riêng biệt.

  • Do đó, phí này được ghi nhận là doanh thu trong suốt thời gian dự kiến cung cấp dịch vụ đăng ký. Phí cài đặt sẽ được công nhận trong khoảng thời gian này.

 2. Phí Đăng Ký Hàng Tháng:

  • Phí đăng ký hàng tháng $200 được ghi nhận là doanh thu trong kỳ nó liên quan, khi khách hàng hưởng lợi và SoftServe thực hiện nghĩa vụ của mình hàng tháng.

Bút toán tại Thời Điểm Giao dịch:

 • Nợ Tiền Mặt: $2,200 ($2,000 phí cài đặt + $200 cho phí đăng ký tháng đầu)

  • Có Doanh Thu chưa thực hiện (Phí Cài Đặt): $2,000

  • Có Doanh Thu (Phí Đăng Ký): $200

Bút toán Hàng Tháng cho Phí Đăng Ký:

 • Nợ Tiền Mặt: $200

  • Có Doanh Thu (Phí Đăng Ký): $200

Bút toán Hàng Tháng Khấu Hao Phí Cài Đặt:

 • Nợ Doanh Thu Hoãn lại (Phí Cài Đặt): Khoảng $83.33 mỗi tháng ($2,000 / 24 tháng)

  • Có Doanh Thu (Phí Cài Đặt): $83.33

Phân Tích:

 • Tại Điểm Bán Hàng: SoftServe công nhận $200 doanh thu từ đăng ký ngay lập tức và bắt đầu hoãn phí cài đặt, công nhận dần dần khi khấu hao phí qua thời gian dự kiến mối quan hệ khách hàng, phản ánh mô hình mà việc cài đặt làm tăng khả năng khách hàng hưởng lợi từ phần mềm.

 • Các Kỳ Tiếp Theo: Mỗi tháng, doanh thu từ phí đăng ký được công nhận cùng với một phần của phí cài đặt hoãn lại, đảm bảo rằng công nhận doanh thu của công ty phù hợp với việc cung cấp dịch vụ.

Kết Luận: Cách tiếp cận này đảm bảo SoftServe Inc. tuân thủ IFRS 15 bằng cách phân bổ công nhận doanh thu từ phí không hoàn lại trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ liên quan, điều chỉnh công nhận doanh thu phù hợp với việc cung cấp dịch vụ và mức độ tiêu thụ thực tế của khách hàng.

Trích bản dịch Tiếng Việt – Phí trả trước không hoàn trả (và một số chi phí liên quan)

B48   Trong một số hợp đồng, đơn vị thu của khách hàng một khoản phí trả trước không hoàn trả tại thời điểm gần hoặc khi bắt đầu hợp đồng. Các ví dụ bao gồm: phí gia nhập trong hợp đồng tham gia câu lạc bộ sức khỏe, phí kích hoạt trong các hợp đồng viễn thông, phí tạo lập trong một số hợp đồng dịch vụ và phí ban đầu trong một số hợp đồng cung cấp.

B49  Để xác định các nghĩa vụ thực hiện trong những hợp đồng như vậy, đơn vị phải đánh giá liệu các khoản phí đó có liên quan đến việc chuyển giao một hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết hay không. Trong nhiều trường hợp, mặc dù khoản phí trả trước không hoàn trả có liên quan đến một hoạt động mà đơn vị phải thực hiện tại thời điểm gần hoặc khi bắt đầu hợp đồng để hoàn thành hợp đồng, hoạt động đó không dẫn đến việc chuyển giao một hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết cho khách hàng (xem đoạn 25). Tuy nhiên, khoản phí trả trước là một khoản trả trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai và do đó, sẽ được ghi nhận là doanh thu khi hàng hóa và dịch vụ đó được cung cấp. Khoảng thời gian ghi nhận doanh thu sẽ được kéo dài qua thời hạn ban đầu của hợp đồng nếu đơn vị cấp cho khách hàng quyền chọn gia hạn hợp đồng và quyền chọn đó mang lại cho khách hàng một quyền đáng kể như quy định tại đoạn B40.

B50   Nếu khoản phí trả trước không được hoàn trả liên quan đến một hàng hóa hoặc dịch vụ, đơn vị phải đánh giá liệu có kế toán hàng hóa hoặc dịch vụ đó như một nghĩa vụ thực hiện riêng biệt theo quy định tại các đoạn 22-30 hay không.

B51   Đơn vị có thể tính khoản phí trả trước không hoàn trả như một phần bù đắp cho các chi phí phát sinh trong việc tạo lập hợp đồng (hoặc các công việc hành chính khác được quy định trong đoạn 25). Nếu các hoạt động tạo lập này không phải là một nghĩa vụ thực hiện thì đơn vị không xét đến các hoạt động đó (và các chi phí liên quan) khi xác định tiến độ thực hiện theo đoạn B19 vì chi phí của các hoạt động tạo lập không phản ánh việc chuyển giao dịch vụ cho khách hàng. Đơn vị phải đánh giá liệu các chi phí phát sinh trong việc tạo lập hợp đồng có tạo ra một tài sản phải được ghi nhận theo đoạn 95 hay không.

Example 

SoftServe Inc. is a software company that offers cloud-based data analytics services. As part of their offering, they charge a non-refundable upfront fee for the initial setup and configuration of the software for each new client, followed by a monthly subscription fee for ongoing access and support.

Transaction Details:

 • Upfront Setup Fee: $2,000 (non-refundable)

 • Monthly Subscription Fee: $200

Assumptions:

 • The setup fee covers activities such as creating a customer account, initial customization of the software to the customer’s needs, and user training. These activities are necessary to enhance the customer’s ability to use the software but do not represent an ongoing service provided by SoftServe Inc.

 • The subscription fee provides the customer with ongoing access to the cloud-based software and customer support.

Revenue Recognition:

 1. Initial Setup Fee:

  • Although the $2,000 fee is paid upfront and is non-refundable, it is directly related to the setup activities which do not constitute a distinct good or service on their own according to IFRS 15. This means the setup service is not a separate performance obligation.

  • This fee is therefore recognized as revenue over the period during which the subscription services are expected to be provided. Assuming the average customer relationship lasts 2 years, the setup fee would be recognized over this period.

 2. Monthly Subscription Fee:

  • The monthly subscription fee of $200 is recognized as revenue in the period it relates to, as the customer benefits from and SoftServe fulfills its performance obligation on a monthly basis.

Journal Entries:

 • At the Time of Initial Payment:

  • Debit Cash: $2,200 ($2,000 setup fee + $200 for the first month’s subscription)

   • Credit Deferred Revenue (Setup Fee): $2,000

   • Credit Revenue (Subscription): $200

 • Monthly for Subscription Fee:

  • Debit Cash: $200

   • Credit Revenue (Subscription): $200

 • Monthly Amortization of Setup Fee:

  • Debit Deferred Revenue (Setup Fee): Approximately $83.33 per month ($2,000 / 24 months)

   • Credit Revenue (Setup Fee): $83.33

Analysis:

 • At the Point of Sale: SoftServe recognizes $200 in revenue from the subscription and begins to defer the setup fee, recognizing it gradually as it amortizes the fee over the expected duration of the customer relationship, reflecting the pattern in which the setup enhances the customer’s ability to benefit from the software.

 • Subsequent Periods: Each month, revenue from the subscription is recognized along with a portion of the deferred setup fee, ensuring that the company’s revenue recognition matches the delivery of service.

Conclusion: This approach ensures that SoftServe Inc. complies with IFRS 15 by spreading the recognition of the non-refundable upfront fee over the period during which the related services are provided, aligning the revenue recognition with the provision of service and the customer’s actual consumption of the benefits.

IFRS 15 Non-refundable upfront fees (and some related costs)

In some contracts, an entity charges a customer a non-refundable upfront fee at or near contract inception. Examples include joining fees in health club membership contracts, activation fees in telecommunication contracts, setup fees in some services contracts and initial fees in some supply contracts.

To identify performance obligations in such contracts, an entity shall assess whether the fee relates to the transfer of a promised good or service. In many cases, even though a non-refundable upfront fee relates to an activity that the
entity is required to undertake at or near contract inception to fulfil the contract, that activity does not result in the transfer of a promised good or service to the customer (see paragraph 25). Instead, the upfront fee is an advance payment for future goods or services and, therefore, would be recognised as revenue when those future goods or services are provided. The revenue recognition period would extend beyond the initial contractual period if the entity grants the customer the option to renew the contract and that option provides the customer with a material right as described in paragraph B40.

If the non-refundable upfront fee relates to a good or service, the entity shall evaluate whether to account for the good or service as a separate performance obligation in accordance with paragraphs 22–30.

An entity may charge a non-refundable fee in part as compensation for costs incurred in setting up a contract (or other administrative tasks as described in paragraph 25). If those setup activities do not satisfy a performance obligation, the entity shall disregard those activities (and related costs) when measuring progress in accordance with paragraph B19. That is because the costs of setup activities do not depict the transfer of services to the customer. The entity shall assess whether costs incurred in setting up a contract have resulted in an asset that shall be recognised in accordance with paragraph 95.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.