( Hình ảnh minh họa )

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁP LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁP LÝ

LEGAL SERVICE CONTRACT

(Số/No.: /HĐTVPL)

 

Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được lập và ký ngày __ tháng ___ năm 20___ bởi và giữa: 

This Legal Service Contract (hereinafter referred to as “Contract”) is made and entered into on [date/month/year] by and between:

BÊN A: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

PARTY A: THE SERVICE UTILIZER

…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………. 

Address): ………………………………………………………………………………

Mã số thuế (Tax ID): ………………………………………………………………….

Điện thoại (Telephone): ……………………………………………………………….

Fax: …………………

Đại diện (Representative): …………………           Chức vụ (Position): …….………. 

(sau đây gọi tắt là “Bên A” hoặc “Công Ty” tùy từng trường hợp /hereinafter referred to as “Part A” or “Company”)

BÊN B: (BÊN TƯ VẤN) – PARTY B: (CONSULTANT) 

……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………

Mã số thuế (Tax ID): ……………………………………………………………………

Điện thoại (Telephone): …………………………………………………………………

Fax: …………………

Đại diện (Representative): …………………           Chức vụ (Position): …….………. 

(sau đây gọi tắt là “Bên B”/ hereinafter referred to as “Part B”)

Xét rằng (Consider):

  • Bên A có nhu cầu chỉ định một hãng luật/tư vấn có đủ năng lực để hỗ trợ Bên A tiến hành các công việc cần thiết để (Party A wishes to retain a qualified law firm/consultant to assist Party A in) ….……………………………………………..

  • Bên B, một hãng luật chuyên nghiệp của Việt Nam, có đủ năng lực và điều kiện để cung cấp các dịch vụ tư vấn và pháp lý theo yêu cầu của Bên A cho mục đích đã nêu. 

Party B, a professional law firm in Vietnam, is lisenced to provide any legal services required by Party A as above-mentioned.

LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng tư vấn dịch vụ và pháp lí. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
 
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
 
_______________
 
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227
Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue