Mẫu Quyết định khen thưởng

Mẫu Quyết định khen thưởng và các chủ đề liên quan tới khen thưởng trong thực hành kế toán doanh nghiệp các khoản chi cho người lao động.

Trích nội dung Quyết định khen thưởng

CÔNG TY TNHH MANABOX VIỆT NAM

MANABOX VIETNAM CO., LTD

Số/ No: 202307-003/MB-QĐ

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

Ha Noi, date 01 month 07 year 2023

Thuế TNCN tiền thưởng Tết, lương tháng 13

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MANABOX VIỆT NAM

GENERAL DIRECTOR MANABOX VIETNAM CO., LTD

– Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Manabox Việt Nam;

– Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Manabox Vietnam Co., Ltd;

– Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Tổng Giám đốc.

– Basing on the function of powers of the General Director

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v khen thưởng nhân viên có kết quả xuất sắc

Reward for employee who has excellent performance

Điều 1. Khen thưởng đối với các nhân viên có tên sau:

Article 1. Decision on employees who receive the reward:

– Ông/Bà:…………………………………………………….       Chức vụ:

– Mr/Ms:……………………………………………………..        Position:

Do đã có hoạt động xuất sắc, hỗ trợ tích cực trong công việc tư vấn với khách hàng ……………..

Due to excellent performance, enthusiastic support in consulting work with customers…..

Thưởng tập thể có tính thuế TNCN không

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.