Mẫu quyết định kiểm tra thuế song ngữ – Tax Inspection Decision

Mẫu quyết định kiểm tra thuế song ngữ – Tax Inspection Decision, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Bản tiếng Anh (English)

Quy trình kiểm tra thuế mới nhất

Bản tiếng Việt – Mẫu quyết định kiểm tra thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: ………./QĐ-…………….

………, ngày……..tháng……….năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra thuế tại ….(tên người nộp thuế)………….

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày … tháng … năm … và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm … của ……….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số …………. ngày … tháng … năm … của……. phê duyệt Kế hoạch ……; (kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề)

Hoặc:

Căn cứ chỉ đạo của ………………. ngày … tháng … năm … về việc ….; (nếu là cuộc kiểm tra đột xuất)

Theo đề nghị của ……………………………………………………………………………..

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra thuế/chấp hành pháp luật thuế tại …….(tên người nộp thuế)…, Mã số thuế: ……………………….. về các nội dung sau (đối với kiểm tra theo nội dung):

  • ………………………
  • ………………………

Thời kỳ kiểm tra: ……………………………………………………………

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ ghi tại Điều 1 gồm có:

          – Ông (bà)……………………………. – Chức vụ………………………….- Trưởng đoàn;

          – Ông (bà)……………………………. – Chức vụ…………………………..- Thành   viên;

          – Ông (bà)……………………………. – Chức vụ…………………………..- Thành   viên

Thời hạn kiểm tra là …… ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. 

          Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 112 của Luật Quản lý thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được kiểm tra có tên tại Điều 1 và Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ………….;

– Lưu: VT; ….

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.