Mẫu thay đổi thông tin đăng ký thuế song ngữ – Change tax information

Mẫu thay đổi thông tin đăng ký thuế song ngữ – Change tax information, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Bản tiếng Anh (English)

Chuẩn hóa mã số thuế TNCN: Các cách thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân

Bản tiếng Việt – Mẫu thay đổi thông tin đăng ký thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp, hợp tác xã

□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

□ Khác

  1. Tên người nộp thuế:
  2. Mã số thuế:             
  1. Địa chỉ trụ sở chính:
  2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:            

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                          ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ: – Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

-…..

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

 

 

 

 

 

Bổ sung đơn vị phụ thuộc…

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

…., ngày: …./…../……………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Cách sử dụng

B.1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

– Người nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục thuế quận Bình Thạnh.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận trao phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện.

b. Đăng ký qua cổng thông tin điện tử:

– Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp thuế sẽ nhận thông báo gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế Mẫu số: 01-1/TB-TĐT Ban hành kèm Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc lý do không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế  Mẫu số: 01-2/TB-TĐT Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc lý do không chấp nhận hồ sơ và đề nghị người nộp thuế điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để nộp lại cho cơ quan thuế thay thế cho hồ sơ đã nộp có sai sót theo hướng dẫn.

2. Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Mẫu số 08-MST

3. Thời hạn giải quyết:

– Trường hợp thay đổi thông tin không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

– Trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

B.2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

–  Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục thuế quận Bình Thạnh.

–  Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận trao phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện.

b. Đăng ký qua cổng thông tin điện tử:

– Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ qua mạng thông tin điện.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp thuế sẽ nhận thông báo gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế Mẫu số: 01-1/TB-TĐT Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc lý do không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế Mẫu số: 01-2/TB-TĐT Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  hoặc lý do không chấp nhận hồ sơ và Đề nghị người nộp thuế điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để nộp lại cho cơ quan thuế thay thế cho hồ sơ đã nộp có sai sót theo hướng dẫn.

2. Thành phần hồ sơ:

a. Đối với người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ tài chính:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ tài chính và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông tư.

b. Đối với Người nộp thuế theo quy định tịa Điểm a, b, c, đ, h, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ tài chính, gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ tài chính.

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ có thay đổi.

Mẫu số 08-MST

3. Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ của Người nộp thuế (đối với hồ sơ không thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.