Mẫu kết luận thanh tra thuế song ngữ – Tax Inspection Conclusion

Mẫu kết luận thanh tra thuế song ngữ – Tax Inspection Conclusion, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Bản tiếng Anh (English)

 

Bản tiếng Việt – Mẫu kết luận thanh tra thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN RA

KẾT LUẬN THANH TRA

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./KL………………..

……, ngày……..tháng……….năm …….. 

 

 

KẾT LUẬN

Về việc thanh tra thuế

 
   

Đoàn thanh tra………..đã tiến hành thanh tra tại……… …….(tên người nộp thuế)……………….. từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…

Căn cứ biên bản thanh tra (hoặc báo cáo kết quả thanh tra) ngày ….tháng…..năm…của Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số…ngày… tháng…năm…của…  

(Cơ quan thuế)………………………. kết luận như sau:

 1. Đặc điểm, tình hình chung của người nộp thuế:

– Tên doanh nghiệp…; Mã số thuế:….; Địa chỉ trụ sở chính….; Người đại diện theo pháp luật:………………………..

– Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số………… ngày……….tháng………năm……… do……………………………………………… cấp.

– Vốn…..; Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………

– Hình thức, chế độ kế toán áp dụng: ………….; Niên độ kế toán: …….

– Đăng ký kê khai nộp thuế tại: ………………………………

– Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ………….

– Tài khoản số:… mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) …

– Các đơn vị thành viên (nếu có); các xí nghiệp, chi nhánh, … (đơn vị hạch toán phụ thuộc)

 1. Kết quả thanh tra
 2. Về việc mở, ghi chép và hạch toán sổ sách kế toán.
 3. Về việc chấp hành pháp luật thuế

2.1 Về kê khai, nộp thuế GTGT:……………………

2.2. Về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):…………………

2.3. Về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân:

2.4. ……….

Cần đánh  giá cụ thể về việc thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế được thanh tra trong từng nội dung thanh tra; xác định rõ hành vi  phạm (nếu có) và ghi rõ căn cứ vào quy định nào trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành.

 1. Các yêu cầu và kiến nghị
 2. Yêu cầu ……..(Tên người nộp thuế) nộp ngay số tiền: ……(Bằng chữ) bao gồm số thuế truy thu, số thuế truy hoàn (nếu có), tiền phạt, tiền chậm nộp, … khi có quyết định xử lý vi phạm hành chính của Tổng cục Thuế, cụ thể:

1.1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định Nghị định số….. ngày….  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

a, Các tình tiết tăng nặng: ….

b, Các tình tiết giảm nhẹ: ….

1.2. Áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a, Hình thức xử phạt hành chính (nếu phát sinh nội dung nào thì ghi, không phát sinh thì bỏ nội dung tương ứng):

– Phạt cảnh cáo: …. đồng (nếu có).

– Phạt tiền với số tiền: ….đồng (Bằng chữ: ….), trong đó:

+ Phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế: …. đồng;

+ Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu):  ….. đồng;

+ Phạt về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế: …. đồng (nếu có).

b, Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu phát sinh nội dung nào thì ghi, không phát sinh thì bỏ nội dung tương ứng):

  – Thu hồi tiền hoàn thuế GTGT (nếu có): …. đồng (Bằng chữ …)

  – Truy thu thuế: ……đồng (Bằng chữ: ….), trong đó:

  + Thuế GTGT: ….

  + Thuế TTĐB: …

  + Thuế TNDN: …

  + Thuế …

– Tiền chậm nộp tiền thuế: ….. đồng (Bằng chữ: ….).

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày ….. (Tên người nộp thuế)… có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày …. đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

– Giảm lỗ số tiền: …. đồng (Bằng chữ: ….)

– Giảm khấu trừ ….  đồng (Bằng chữ: ….).

 1. Đề nghị (Tên người nộp thuế) chấn chỉnh, khắc phục ngay những vẫn đề còn tồn tại, sai sót trong hạch toán kế toán, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo đúng qui định của pháp luật thuế, pháp luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 2. Cục Thuế tỉnh/thành phố (hoặc Chi cục ….) có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc (Tên người nộp thuế) chỉnh số liệu kê khai thuế, nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của ………(Tên cơ quan thuế ra kết luận này) và Biên bản thanh ký ngày……….tháng………năm………/.
 3. Kiến nghị với các bộ phận chức năng cơ quan thuế; các cơ quan khác về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế (nếu có).
 4. Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

Nơi nhận:                                                           

– Người nộp thuế được thanh tra;

– Trưởng đoàn thanh tra;

– Thanh tra bộ (hoặc cơ quan thuế cấp trên);

– …;

– Lưu: VT, ….

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.