Thuế khi trả lại vốn góp – Paying back owner capital

Việc nộp thuế khi trả lại vốn góp cho cá nhân tại Việt Nam phụ thuộc vào việc có tăng giá trị vốn góp hay không và các quy định cụ thể về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn. Cụ thể: 

Thuế Thu Nhập Cá Nhân từ Đầu Tư Vốn

Khi một cá nhân rút lại vốn góp từ một công ty, họ chỉ phải nộp thuế TNCN trên phần tăng thêm giá trị của vốn góp so với thời điểm góp vốn. Nếu phần vốn góp nhận lại ít hơn hoặc bằng giá trị lúc góp vốn, thì không cần nộp thuế TNCN. Điều này áp dụng trong trường hợp công ty thua lỗ và cá nhân nhận lại phần vốn góp không tăng thêm giá trị so với khi góp vốn​​.

Căn Cứ Tính Thuế: Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm thu nhập tính thuế và thuế suất. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần, với thuế suất là 5%​​.

Trích công văn Số: 56317/CT-TTHT

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty … quyết định giảm vốn điều lệ thì công ty phải thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp….Trường hợp khi hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông mà phát sinh phần tăng thêm của giá trị vốn góp so với số vốn góp ban đầu thì phần tăng thêm này thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Hồ Sơ Khai Thuế

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn tại Việt Nam thường bao gồm các yếu tố sau:

Thuế TNCN với thu nhập từ đầu tư vốn – Capital gain PIT

Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất về các mẫu tờ khai và hướng dẫn cụ thể, bạn nên tham khảo trực tiếp từ các nguồn thông tin chính thức hoặc liên hệ với cơ quan thuế địa phương.

Cơ sở pháp lý

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định: Tăng, giảm vốn điều lệ

…3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

English Version

The tax implications when returning capital contributions to individuals in Vietnam depend on whether there is an increase in the value of the contributions and specific regulations regarding personal income tax related to capital investment and capital transfer. Specifically:

Personal Income Tax on Capital Investment:

When an individual withdraws capital contributions from a company, they only need to pay personal income tax (PIT) on the portion that has increased in value compared to the initial contribution. If the returned capital is equal to or less than the original contribution’s value, no PIT is required. This applies in cases where the company incurs losses, and the individual receives back their capital without any increase in value compared to the initial contribution.

Tax Calculation Basis: The tax calculation basis for income from capital investment includes taxable income and tax rates. The tax rate for income from capital investment is determined based on the progressive tax rate, with a rate of 5%.

Reference Document: Reference to Official Letter No. 56317/CT-TTHT

Based on the above regulations, in the case of Company …, if it decides to reduce its charter capital, the company must comply with the provisions of the Enterprise Law. In cases where a portion of the capital contributions is returned to shareholders, and there is an increase in the value of the capital contributions compared to the initial capital, this increase is subject to personal income tax as income from capital investment.

Tax Declaration Documentation:

Tax declaration documentation for personal income tax (PIT) from capital investment in Vietnam typically includes the following elements:

For detailed and up-to-date information on tax declaration forms and specific instructions, you should refer directly to official sources or contact the local tax authorities.

Legal Basis:

In accordance with the provisions of Article 68, Clause 3 of the 2020 Enterprise Law, it states: Increase or decrease of charter capital

…3. A company may reduce its charter capital in the following cases:

a) Partially return capital contributions to members in proportion to their capital contributions to the company’s charter capital if the company has been conducting continuous business operations for at least 02 years from the date of business registration and has ensured the full repayment of debts and other property obligations after returning to the members.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.