Tờ khai thuế từ chuyển nhượng vốn Song ngữ – Capital Transfer Tax Form

Mẫu Tờ khai thuế từ chuyển nhượng vốn song ngữ, phiên bản Song ngữ giúp kế toán giải thích tới Nhà quản lý người nước ngoài thuận tiện hơn.

Bản tiếng Anh 

(Đây là bản của Thông tư 156 cũ, bản theo thông tư 80 chỉ dành riêng cho khách hàng của Manabox)

Bản tiếng Việt (Thông tư 80)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn)
[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày………..tháng………năm………..
 [02] Lần đầu                         [03] Bổ sung lần thứ:…
1. Bên chuyển nhượng vốn
[04] Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng…………………………………………………..
[05] Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….
[06] Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………
2. Bên nhận chuyển nhượng vốn
[07] Tên tổ chức/cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:…………………………………..
[08] Quốc tịch:………………………………………………………………………………………
[09] Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………..
[10] Mã số thuế (nếu có):    
[11] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………..
[12] Mã số thuế:    
[13] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………………..ngày…………………………….
[14] Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:………………………………
[15] Mã số thuế (nếu có):    
[16] Hợp đồng chuyển nhượng: Số: …………… ngày  …… tháng …… năm ……….
 
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Giá chuyển nhượng

[17]

 

2

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

[18]

 

3

Chi phí chuyển nhượng

[19]

 

4

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn [20]=[17]-[18]-[19]

[20]

 

5

Thuế suất (%)

[21]

 

6

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp [22]=[20]x[21]

[22]

 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

7

Số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm theo Hiệp định

[23]

 

8

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp [24]=[22]-[23]

[24]

 

 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:…… …, ngày……. tháng……. năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)
 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.