Xử phạt khai sai nhiều tờ khai thuế

Xử phạt khai sai nhiều tờ khai thuế là hình phạt mà cơ quan thuế áp dụng khi người nộp thuế gửi nhiều tờ khai thuế với thông tin sai lệch hoặc không chính xác. Hình phạt này thường được áp dụng để hạn chế các hành vi vi phạm thuế và đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong việc nộp thuế. Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có một số nguyên tắc xử phạt và mức hình phạt áp dụng cần lưu ý như sau

Khai sai nhiều tờ khai thuế của cùng một sắc thuế

Nếu khai sai nhiều tờ khai thuế của các kỳ khác nhau của cùng một sắc thuế thì

 • Bị xử phạt theo từng tờ khai
 • Từ tờ khai thứ 2, bị xử phạt theo tình tiết tăng nặng

Ví dụ quyết định xử phạt dưới đây, mức xử phạt 13.650.000 đ được tính do 

 • Bị xử phạt tờ khai sai thứ 1: 6.500.000 đ
 • Bị xử phạt tờ khai sai thứ 2: 6.500.000 đ + 10% x 6.500.000 đ = 7.150.000 đ

 

Trích công văn 2768/TCT-PC

Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nêu trên áp dụng đối với trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế khai sai nhiều hồ sơ khai thuế (không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp) với thời điểm thực hiện hành vi vi phạm khác nhau thì cơ quan thuế căn cứ quy định của pháp luật để xử phạt về từng hành vi theo quy định.

Mức xử phạt hành vi Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế và hành vi khai sai, hành vi trốn thuế nhưng không dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế:

 • Mức phạt tiền đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế: phạt tiền từ 5.000.000đ đến 8.000.000đ
 • Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 12; Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 12

Khai sai nhiều tờ khai thuế của các sắc thuế khác nhau

Nếu khai sai nhiều tờ khai thuế của các kỳ khác nhau của nhiều sắc thuế thì

 • Mỗi loại tờ khai của từng sắc thuế bị phạt riêng
 • Sau đó, áp dụng nguyên tắc xử phạt của từng sắc thuế như trường hợp trên (Bị xử phạt theo từng tờ khai, từ tờ khai thứ 2, bị xử phạt theo tình tiết tăng nặng)

Tham khảo công văn hướng dẫn dưới đây:

Ví dụ tham khảo về Quyết địn xử phạt:

Khai sai dẫn tới thiếu số thuế phải nộp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, việc khai sai hồ sơ khai thuế dẫn tới thiếu số thuế phải nộp thì bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định.

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn (Điều 16):

 • Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 • Sửa đổi quy định về xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế nhưng người nộp thuế đã tự giác khắc phục hậu quả:
  • Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
  • Bổ sung thêm một trường hợp xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế: “Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết”.
 • Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm b khoản 2 Điều 16: “Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có)” đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Khai sai nhiều chỉ tiêu trên cùng 1 tờ khai

Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế

 • Chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện
 • Áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

Xử phạt khi kiểm tra hồ sơ tại trụ sở của cơ quan thuế 

Tham khảo các hướng dẫn dưới đây, theo đó, trường hợp người nộp thuế thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nhưng người nộp thuế sẽ thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế nếu đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm

 • Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế
 • Hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiềm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế
 • Hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện 

Xử phạt về hóa đơn

Hành vi vi phạm về hóa đơn có thể bị xử phạt theo từng hành vi, từng số hóa đơn, tham khảo tại 

Phạt xuất muộn hóa đơn theo từng hành vi – Invoices penalty

Cơ sở pháp lý

Điều 5. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn khi có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau:

a) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

b) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần. Trường hợp trong số hồ sơ khai thuế chậm nộp có hồ sơ khai thuế chậm nộp thuộc trường hợp trốn thuế thì tách riêng để xử phạt về hành vi trốn thuế;

c) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều thông báo, báo cáo cùng loại về hóa đơn thì người nộp thuế bị xử phạt về một hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần; d) Hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thuộc trường hợp bị xử phạt theo Điều 16, Điều 17 Nghị định này thì không bị xử phạt theo Điều 28 Nghị định này.

4. Trường hợp trong một thủ tục hành chính có nhiều thành phần hồ sơ được quy định nhiều hơn một hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.

Cụ thể về quy định và mức xử phạt sẽ phụ thuộc vào pháp luật thuế ở từng thời kỳ. Để biết thông tin chi tiết về xử phạt khai sai tờ khai thuế, bạn nên tham khảo với cơ quan thuế địa phương hoặc tư vấn với một chuyên gia tài chính hoặc luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091 Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.