A460.1 Thủ tục kiểm soát chính chu trình khóa sổ, lập và trình bày BCTC

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: A460.1 Thủ tục kiểm soát chính chu trình khóa sổ, lập và trình bày BCTC

Stt

Thủ tục kiểm soát chu trình khóa sổ

Cơ sở dẫn liệu

1.              

Người chịu trách nhiệm lập BCTC là người có đủ năng lực, được đào tạo và giám sát phù hợp.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

2.              

Nhân viên kế toán ký vào giải trình bằng văn bản mỗi năm về việc họ không nhận thấy các thông tin, giao dịch hay sự kiện làm cho BCTC có các sai sót trọng yếu.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

3.              

Có các thủ tục nhằm đảm bảo những cá nhân chịu trách nhiệm lập BCTC được cập nhật pháp luật và các quy định về lập và trình bày BCTC.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

4.              

Các cá nhân thực hiện các đánh giá và ước tính về giá trị thị trường hợp lý đã được đào tạo về chuyên môn.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

5.              

Có các thủ tục nhằm đảm bảo các thông tin, giao dịch và sự kiện có thể ảnh hưởng tới việc lập hay công bố BCTC được thông báo kịp thời tới BGĐ, nhân sự quản lý cấp cao và nhân viên kế toán.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

6.              

Các bút toán cuối kỳ được phân loại thành các loại (thông dụng, thường xuyên và không thường xuyên), sau đó được soát xét về tính đầy đủ và tính đúng đắn trong kỳ kế toán và kết chuyển vào đúng kỳ kế toán.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

7.              

Mọi bút toán đều phải có chứng từ kèm theo. Bất kỳ bút toán bất thường nào đều phải có phê duyệt theo đúng thẩm quyền bằng trước khi được ghi nhận.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

8.              

Việc khớp giữa Bảng CĐSPS với các tập hợp trong BCTC là tự động/đã được quy định và được BGĐ ghi nhận, kiểm tra định kỳ.

Tính chính xác

9.              

Hệ thống kế toán không cho phép ghi nhận bút toán không phù hợp (không cân bằng) hay trùng lặp.

Tính chính xác

10.           

Việc đối chiếu lãi và lỗ do quy đổi tỷ giá được thực hiện và được BGĐ soát xét.

Tính chính xác

11.           

Có các kiểm soát đối với việc thay đổi tỷ giá hối đoái trong hệ thống kế toán.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

12.           

Các mô hình tài chính được sử dụng trong đánh giá và ước tính giá trị thị trường hợp lý được BGĐ kiểm tra và soát xét.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

13.           

Phải có đầy đủ chứng từ về các thông tin, giả định và tính toán sử dụng để đánh giá và ước tính giá trị thị trường hợp lý.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

14.           

Bảng tính về đánh giá và ước tính giá trị thị trường hợp lý sẽ do cá nhân khác với người lập bảng) soát xét để đảm bảo tính chính xác và khách quan.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

15.           

Việc lập bảng tính toán các khoản chi phí phải trả và dự phòng phải trả (kể cả thuế TNDN) sẽ do cá nhân (không phải là người lập bảng) soát xét để đảm bảo tính chính xác và khách quan.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

16.           

Có các thủ tục để đảm bảo các ảnh hưởng từ các hợp đồng và thỏa thuận mới (như công cụ tài chính, …) đến BCTC được xác định và xử lý.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu

17.           

Những người chịu trách nhiệm giám sát (như kiểm toán) thường xuyên soát xét việc lập BCTC và phê duyệt việc chọn lựa chính sách kế toán được áp dụng.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu

18.           

Công ty con phải nộp toàn bộ báo cáo có thông tin tài chính toàn diện một cách kịp thời.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu

19.           

Trường hợp các bảng tính được sử dụng trong lập BCTC, ô nào có công thức thì không thay đổi, sử dụng những ô kiểm tra số tổng và dùng suy luận và các tính toán để kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo kết quả chính xác.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

20.           

Kế hoạch hợp nhất, các bảng tính sử dụng và các tính toán đã được xoát xét bởi cá nhân khác không phải là người lập.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

21.           

Đối chiếu nội bộ được thực hiện hàng tháng và các chênh lệch được giải quyết kịp thời.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

22.           

Các bút toán hợp nhất và loại trừ được BGĐ chấp thuận.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

23.           

Phần mềm kế toán sử dụng có các kiểm soát về sử dụng dữ liệu nhằm ngăn chặn hay phát hiện lỗi phát sinh.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

24.           

Phần mềm kế toán được sử dụng để tự động quy đổi số dư của công ty con theo đơn vị tiền tệ của công ty mẹ.

Tính chính xác, đánh giá

25.           

BCTC đã kiểm toán của công ty con được đối chiếu với BCTC nộp cho công ty mẹ.

Tính chính xác

26.           

BCTC được cá nhân không phải người lập soát xét về tính chính xác, phân loại TK, tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán áp dụng, tham chiếu chéo và tính đầy đủ.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

27.           

Danh sách thông tin thuyết minh BCTC được dùng để xác định tính đầy đủ của các thuyết minh.

Tính đầy đủ, tính chính xác

28.           

Nhân sự quản lý cấp cao và ủy ban kiểm toán soát xét BCTC trước khi phát hành.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

29.           

Hệ thống tạo ra báo cáo trình bày những điểm các TK nội bộ chưa thống nhất.

Tính chính xác

30.           

Hệ thống tạo ra báo cáo so sánh kết quả trong kỳ này với kỳ trước và dự toán.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác

31.           

Hệ thống thiết lập Bảng CĐKT và Báo cáo KQHĐKD cho từng đơn vị độc lập.

Tính chính xác

32.           

So sánh thường xuyên (ít nhất là hàng tháng) kết quả cuối kỳ với dự toán và kết quả kỳ trước, và với các chênh lệch được điều tra bởi BGĐ.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

33.           

Ban điều hành cấp cao hay nhân viên giám sát các yêu cầu về thuế và kế toán, đánh giá tác động tiềm tàng đối với đơn vị và có các biện pháp thích hợp (như cập nhật danh sách các mục cần kiểm tra khi lập và trình bày BCTC).

Tính đầy đủ, tính chính xác

34.           

Khi tìm ra yếu điểm của hệ thống, BGĐ phải có các phương pháp khắc phục kịp thời.

Tính đầy đủ, tính hiện hữu, tính chính xác, đánh giá

Trên đây là một số thủ tục kiểm soát chu trình khóa sổ

TRÍCH THƯ VIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT [Nguồn: Tham khảo tài liệu Viện Kế toán công chứng Australia ICAA]

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.