Báo cáo Tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Báo cáo Tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động có thể làm được Online và dưới đây là hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp như sau:

          Bước 1: Đăng nhập trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn

                                                                                                                                                 

anh tin bai

Giao diện trang thông tin điện tử: http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn

         Bước 2: Đăng ký thông tin doanh nghiệp tại mục “đăng ký tài khoản”. Tại mục “cơ quan chủ quản” và “trụ sở” nếu không có thì nhập chữ “không”. Nhấn “lưu thông tin” tại cuối trang hoặc nhấn “quay lại” nếu thông tin chưa chính xác. Ghi nhớ mật khẩu để tiếp tục đăng nhập cho lần sau (đăng nhập: username “mã số thuế của cơ sở” password). Trong quá trình thực hiện, khi quên “mật khẩu” thì liên hệ Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được cấp lại.

                                                                                                                                                                            

anh tin bai

Giao diện đăng ký tài khoản http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn/Account/Register

 

         Bước 3: Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, người sử dụng lao động lựa chọn tải một hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra (ví dụ: xây dựng, may mặc, giầy da, cơ khí, du lịch,…).

         Bước 4: Thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp; tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả theo phiếu (không được bỏ sót nội dung).

         Bước 5: Nhấn mục “báo cáo kết quả tự kiểm tra” chọn phiếu, chọn mẫu phiếu (chọn mẫu phiếu đã tải và đánh giá ở bước 3 và bước 4).

         Bước 6: Nhập thông tin theo phiếu “kiểm tra phiếu”, “lưu phiếu” và “nộp phiếu”.
         Bước 7: Nhận “Kết quả phiếu”, khắc phục các kiến nghị theo khuyến cáo và báo cáo kết quả từ bước 5 cho lần đăng nhập sau.

          Cơ sở có nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vẫn thực hiện theo nhiều mẫu phiếu, tiếp tục thực hiện bước 5 và bước 6.

         Hồ sơ tự kiểm tra gồm: phiếu tự kiểm tra, kết luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp và các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp.

         Sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, Thanh tra Sở sẽ xem xét, kiểm tra nội dung các phiếu tự kiểm tra do doanh nghiệp khai, có phản hồi trực tuyến. Khi nhận thông tin phản hồi trực tuyến từ Thanh tra Sở, doanh nghiệp triển khai và phản hồi thông tin phiếu, đính kèm các tệp thông tin chứng minh (bản scan, word…) theo các trình tự của trang web.

         Các nội dung khai báo trong phiếu tự kiểm tra liên kết chặt chẽ với nhau, nếu doanh nghiệp khai báo không đúng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Việc báo cáo tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục và thực hiện tốt các nội dung liên quan đến pháp luật lao động.

         Qua việc thực hiện tự kiểm tra pháp luật lao động, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ nắm được những báo cáo định kỳ cần gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, từ đó thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật./.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.