Chương trình kiểm toán CÁC KHOẢN MỤC KHÁC

Chương trình kiểm toán CÁC KHOẢN MỤC KHÁC được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. 

Phần hành

Mới

H100     KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC 

 

„   H110  Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan (C)

 

„   H111 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định (C)

 

„   H112 Danh mục soát xét các dấu hiệu có thể cho thấy hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định (C)

 

„   H120  Soát xét các bút toán ghi sổ và các điều chỉnh khác (C)

 

„   H121 Kiểm tra các bút toán ghi sổ và các điều chỉnh khác (C)

 

„   H140  Soát xét giao dịch với các bên liên quan và thuyết minh

 

„       H140* Bảng tổng hợp số liệu

 

„       H140 Chương trình kiểm toán – Soát xét giao dịch với các bên liên quan và thuyết minh (C) – Sửa đổi

 

„       H141 Danh sách giao dịch và số dư với các bên liên quan

 

„       H142 Phản hồi xác nhận và yêu cầu xác nhận

 

„       H147 Mẫu xác nhận số liệu với thành viên chủ chốt (C)

 

„       H148 Mẫu thư xác nhận với bên liên quan (C)

 

„   H150  Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

 

„       H150* Bảng tổng hợp các sự kiện phát sinh sau

 

„       H150 Chương trình kiểm toán – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (C) – Sửa đổi

 

„       H151 Xác định các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (C)

 

„   H160  Đánh giá khả năng hoạt động liên tục

 

„       H160* Bảng tổng hợp các dấu hiệu không chắc chắn trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục

 

„       H160 Chương trình kiểm toán – Đánh giá khả năng hoạt động liên tục (C) – Sửa đổi

 

„       H161 Đánh giá của Ban giám đốc về giả định hoạt động liên tục (C) – Mới

 

„   H170 Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính được kiểm toán (C)

 

„   H180  Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và các cam kết

 

„       H180* Bảng tổng hợp các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và các cam kết

 

„       H180  Chương trình kiểm toán – Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và các cam kết (C) – Sửa đổi

 

„       H181 Xem xét các vụ tranh chấp, kiện tụng, nợ tiềm tàng và các cam kết (C)

 

„       H182 Danh mục các khoản dự phòng

 

„       H183 Danh mục các khoản nợ tiềm tàng

 

„       H184 Danh mục các cam kết

 

„       H185 Mẫu Thư gửi chuyên gia tư vấn pháp luật – Dạng chung (C)

 

„       H185 Mẫu Thư gửi chuyên gia tư vấn pháp luật – Dạng cụ thể (C)

 

„   H190  Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót (C)

 

 

 

H200    CÁC TÀI LIỆU KHÁC

 

„   H210.1  Chương trình kiểm toán – Sử dụng công việc của chuyên gia của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán  (C) – Sửa đổi

 

„   H210.2 Chương trình kiểm toán – Sử dụng công việc của chuyên gia của Kiểm toán viên (C) – Mới

 

„   H220 Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ

 

„   H230 Thủ tục kiểm toán khi đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài (C) – Mới

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.