Có phải nộp thuế theo thứ tự thanh toán trên trang thuedientu không?

Ngày 24/4/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1483/TCT-KK hướng dẫn triển khai thu nộp thuế theo mã định danh (ID). Công văn hướng dẫn nhiều điểm mới trong việc thu nộp thuế, trong đó có quy định về thứ tự thanh toán các khoản nộp thuế, thu khác. Theo đó, đối với các khoản thuế, chậm nộp, phạt phải nộp bắt buộc phải nộp theo thứ tự thanh toán đã được Cơ quan thuế sắp xếp theo quy định thanh toán tại Luật Quản lý thuế. 

Việc sắp xếp theo thứ tự thanh toán nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời các rào cản trong hoạt động do biện pháp cưỡng chế nợ thuế gây ra. Tuy nhiên, cũng đặt ra vấn đề cho người nộp thuế phải thực hiện thủ tục và xử lý như thế nào trong trường hợp không đủ số dư tài khoản để thực hiện nộp tiền trên trang thuedientu. 

Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết dưới đây để tham khảo

Trước tiên, khi NNT chọn truy vấn toàn bộ nghĩa vụ còn phải nộp, hệ thống hiển thị kết quả là danh sách tất cả các khoản còn phải nộp của NNT trên toàn quốc (mỗi khoản phải nộp có “ID khoản phải nộp” là dãy số do hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế tạo, đảm bảo tính duy nhất cho khoản phải nộp của NNT), chia làm 3 nhóm A- là các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp theo thứ tự thanh toán, B- là các khoản NNT được tự lựa chọn, C- là các khoản phải nộp đang chờ xử lý. Trong đó khi NNT muốn nộp thuế cho các khoản thuộc nhóm A thì bắt buộc phải nộp theo thứ tự thanh toán. Còn các khoản thu khác, đang xử lý thuộc nhóm B,C thì không bắt buộc phải nộp theo thứ tự thanh toán.

+ Nhóm A- Các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp theo thứ tự thanh toán: thứ tự thanh toán các khoản còn phải nộp tại Nhóm này được sắp theo theo quy định tại Luật Quản lý thuế, NNT lựa chọn nộp cho khoản phải nộp có thứ tự từ thấp đến cao (thấp nhất là 1). Trường hợp, các khoản phải nộp có thứ tự thanh toán liền kề nhau và có cùng thông tin KBNN tiếp nhận khoản thu, cơ quan thu, tài khoản thu, mục lục ngân sách, loại tiền, tính chất nghiệp vụ quản lý thuế thì hệ thống hỗ trợ gom nhóm thành 01 khoản gọi là ID tổng hợp để lập Giấy nộp tiền nhằm tối ưu dung lượng của Giấy nộp tiền, NNT không được sửa thông tin số tiền của khoản đã gom.

Trường hợp NNT chỉ muốn nộp cho một hoặc một số khoản phải nộp (do không đủ điều kiện trích nợ tài khoản ngân hàng đối với số tiền của ID tổng hợp đã gom sẵn) thì hệ thống cho phép NNT chọn một mã ID khoản phải nộp để lập GNT hoặc chọn từ 02 mã ID khoản phải nộp trở lên có đủ điều kiện để hệ thống tạo mã “ID tổng hợp” mới.

+ Nhóm B – Các khoản thu khác: bao gồm các khoản thu về lệ phí trước bạ phương tiện, nghĩa vụ tài chính về đất và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu. Các khoản phải nộp tại Nhóm này không sắp xếp theo thứ tự thanh toán bt buộc, NNT được lựa chọn nộp cho khoản bất kì tại nhóm này.

+ Nhóm C – Các khoản đang xử lý: bao gồm các khoản phải nộp đã được ngân hàng thông báo nộp tiền thành công; các khoản còn phải nộp nhưng đang được cơ quan thuế xử lý theo hồ sơ đề nghị xử lý bù trừ hoặc đang xử lý hoàn trả; các khoản còn phải nộp đang được xử lý gia hạn hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định khoanh nợ, xóa nợ. NNT căn cứ tình hình theo dõi nghĩa vụ thuế của mình để lựa chọn nộp/không nộp các khoản đang được cơ quan thuế xử lý nêu tại Nhóm này.

Sau khi NNT lựa chọn khoản phải nộp muốn thanh toán tại nhóm A, nhóm B hoặc nêu trên, hệ thống truy xuất các thông tin liên quan của ID khoản phải nộp để điền vào Giấy nộp tiền, NNT được sửa thông tin số tiền phù hợp với loại thuế, s dư tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng phục vụ NNT, sửa thông tin KBNN hạch toán khoản thu để phù hợp với thông tin nộp ngân sách được cơ quan thuế hướng dẫn. NNT nhấn “Hoàn thành” để hệ thống chuyển thông tin Giấy nộp tiền đến ngân hàng nơi NNT mở tài khoản tiến hành xử lý theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp NNT phát hiện khoản phải nộp không đúng nghĩa vụ của NNT khi thực hiện truy vấn, NNT thực hiện tra soát và đề nghị điều chỉnh thông tin với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại mục III phụ lục này đ được cơ quan thuế cập nhật, điều chỉnh đúng nghĩa vụ thuế trước khi lập GNT vào NSNN.

Ví dụ minh họa về thứ tự thanh toán khi truy xuất từ trang thuedientu như sau: 

 

Tham khảo thêm bài viết: 

Triển khai nộp thuế theo mã định danh ID khoản phải nộp

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.