Lưu ý khi đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

Không phải tất cả những thay đổi liên quan đến khoản vay nước ngoài đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đều cần phải làm thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay. Hãy cùng Manabox làm rõ vấn đề liên quan đến chủ để này. 

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục thay đổi khoản vay

Về nguyên tắc, khi có phát sinh thay đổi của bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài của NHNN trước đó, bên đi vay có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng kí thay đổi với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư 12/2022/TT-NHNN

Nội dung Xác nhận đăng ký khoản vay của NHNN (1)
Nội dung Xác nhận đăng ký khoản vay của NHNN (2)

Khi nào cần đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước ?

Trường hợp không cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi

Với những trường hợp dưới đây, Bên đi vay chỉ cần thực hiện thông báo nội dung thay đổi trên Trang điện tử, không cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi: 

a) Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận;

b) Thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính, bên đi vay gửi thông báo về việc đổi địa chỉ cho Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài của bên đi vay;

c) Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay;

d) Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm;

đ) Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Bên đi vay có trách nhiệm lập bảng tính lãi, phí phải trả để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở kiểm tra, theo dõi khi thực hiện việc chuyển tiền;

Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký cách tính lãi, phí trả trước hạn, thì khi phát sinh, doanh nghiệp cần lập bảng tính sử dụng cách tính đã đăng ký để chứng minh.

e) Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài;

g) Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài. Trước khi thực hiện rút vốn, trả nợ số tiền còn lại của kỳ đó, Bên đi vay có trách nhiệm đăng ký thay đổi kế hoạch rút vốn, trả nợ đối với số tiền còn lại chưa thực hiện.

Hạn đăng ký thay đổi khoản vay

Bên đi vay phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên ký thỏa thuận thay đổi.

Nếu nội dung thay đổi không cần ký thỏa thuận thay đổi song vẫn đảm bảo phù hợp với thỏa thuận vay nước ngoài thì Bên đi vay gửi hồ sơ trước thời điểm thực hiện nội dung thay đổi 30 ngày;

Vời các trường hợp khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày:

 • Tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày các bên ký thỏa thuận về việc thay đổi bên đi vay trong trường hợp bên đi vay ban đầu bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (tùy thuộc ngày nào đến sau) và trước khi tiếp tục rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài;
 • Bên đi vay hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và/hoặc thay đổi địa chỉ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn – nếu có), bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi gửi văn bản thông báo cho bên đi vay về việc đổi tên và trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các bên này.

Bên đi vay có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký thay đổi cho NHNN.

Cách thức thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay

Bên đi vay khai báo nội dung thay đổi qua tài khoản trực tuyến trên Trang điện từ NHNN để giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính. Sau khi gửi online, Bên đi vay in tờ khai, ký và gửi kèm hồ sơ của thủ tục đăng ký thay đổi

Bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn theo mẫu Phụ lục 04, Thông tư 12/2022/TT-NHNN: Đăng ký thay đổi khoản vay
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt các thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung bên đi vay đăng ký thay đổi.
 • Nếu thay đổi tăng số tiền vay hồ sơ sẽ cần bổ sung tương tự việc chứng minh mục đích khoản vay mới.
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình rút vốn, trả nợ (gốc và lãi) đến thời điểm đăng ký thay đổi đối với trường hợp đăng ký thay đổi số tiền vay, kế hoạch rút vốn, kế hoạch trả nợ hoặc thay đổi ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.