Danh sách Tài liệu cần cho Thanh tra Lao động – List of Documents Required for Labor Inspectorate

Để chuẩn bị cho Thanh tra Lao động, bạn cần chuẩn bị một danh sách tài liệu cụ thể. Dưới đây là danh sách Tài liệu cần cho Thanh tra Lao động.

Thảo luận Topic tại https://www.facebook.com/share/p/PBUiiVJCbNpGUwHb/

Đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn lao động

Xem công văn 2354/BLĐTBXH-CATLĐ

Chi tiết các danh mục hồ sơ, tài liệu

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao (giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư).
 2. Danh sách trích ngang người lao động; sổ quản lý lao động.
 3. Các loại báo cáo: (i) Báo cáo định kỳ tình hình thay đổi về lao động 06 tháng và hàng năm; (ii) Báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm và cả năm; (iii) Báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động với cơ quan quản lý về lao động tại địa phương.
 4. Hợp đồng lao động (mỗi loại 10 bản).
 5. Thang lương, bảng lương, quy chế trả lương.
 6. Bảng thanh toán lương, bảng chấm công từ tháng 01/N đến thời điểm thanh tra.
 7. Thông báo nộp tiền BHXH của cơ quan BHXH (tháng gần nhất thời điểm thanh tra).
 8. Danh sách lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 9. Danh sách lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 10. Danh sách biểu huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
 11. Danh sách máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 12. Kế hoạch, biện pháp an toàn, VSLĐ và cải thiện điều kiện lao động hằng năm.
 13. Quyết định thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở (nếu có).
 14. Nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị và tại nơi làm việc.
 15. Kết quả quan trắc môi trường lao động.
 16. Hồ sơ quản lý, theo dõi khám sức khoẻ (năm N, thời điểm kiểm tra).
 17. Sổ theo dõi cấp phát ph­ương tiện bảo vệ cá nhân.
 18. Hồ sơ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: Sổ theo dõi huấn luyện an toàn lao động, chứng chỉ, chứng nhận, thẻ an toàn lao động được cấp và hợp đồng kinh tế với tổ chức dịch vụ huấn luyện để tổ chức huấn luyện (nếu có).
 19. Hồ sơ các máy, thiết bị, vật t­­ư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, gồm: danh sách, lý lịch máy, thiết bị, biên bản kiểm định, phiếu kiểm định kỹ thuật ATLĐ
 20. Biên bản điều tra tai nạn lao động (nếu có); chứng từ chi trả các chế độ cho người bị tai nạn lao động (nếu có).
 21. Nội quy lao động của doanh nghiệp.
 22. Hồ sơ kỷ luật lao động: Quyết định xử lý kỷ luật, biên bản vụ việc (nếu có)

Ngoài các hồ sơ trên, Đoàn thanh tra có thể yêu cầu đơn vị cung cấp thêm các hồ sơ, tài liệu khác theo nội dung thanh tra khi làm việc trực tiếp tại đơn vị; kiểm tra thực tế; phỏng vấn người lao động để chứng minh việc thực hiện các nội dung theo Đề cương báo cáo của doanh nghiệp./.

Bản tiếng Anh

Detailed lists of records and documents

 • Copy of business registration certificate (business license, investment certificate).
 • List of employees; Labor management book.
 • Types of reports: (i) Periodic reports on labor changes every 6 months and annually; (ii) Periodically report on the situation of occupational accidents in the first 6 months of the year and the whole year; (iii) Periodically report on occupational safety and hygiene to local labor management agencies.
 • Labor contract (10 copies of each type).
 • Salary scale, salary table, salary regulations.
 • Salary payment table and timesheet from January 20 to the time of inspection.
 • Notice of social insurance payment from the social insurance agency (latest month at the time of inspection).
 • List of workers performing jobs with strict requirements on labor safety.
 • List of workers doing heavy, toxic, dangerous and especially heavy, toxic and dangerous jobs.
 • List of training schedules on occupational safety and hygiene.
 • List of machines and equipment with strict requirements on labor safety.
 • Annual plans and measures for safety, occupational health and improvement of working conditions.
 • Decision to establish a safety and sanitation network; Grassroots occupational safety and hygiene council (if any).
 • Rules, procedures, and measures to ensure occupational safety and hygiene for machines, equipment, and in the workplace.
 • Results of working environment monitoring.
 • Records of management and monitoring of health examination (year N, time of examination).
 • Personal protective equipment issuance tracking book.
 • Occupational safety and hygiene training records: Occupational safety training records, certificates, certifications, issued labor safety cards and economic contracts with training service organizations to Organize training (if any).
 • Records of machines, equipment, and materials with strict requirements on labor safety, including: list, history of machines, equipment, inspection records, technical inspection sheets of labor safety
 • Minutes of occupational accident investigation (if any); Documents paying benefits for people with occupational accidents (if any).
 • Labor regulations of the enterprise.
 • Labor disciplinary records: Disciplinary decision, case minutes (if any)
In addition to the above documents, the Inspection Team may request the unit to provide additional records and documents according to the inspection content when working directly at the unit; Reality check; Interview employees to demonstrate the implementation of the contents according to the enterprise’s reporting outline./.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Dịch vụ tư vấn Kế toán – thuế chỉ từ 100 USD

Các CPA VN sẽ trực tiếp tư vấn giải đáp vấn đề bằng tiếng Anh, Tiếng Việt và tiếng Nhật. Đồng thời quý khách sẽ được tiếp cận với kho công văn, mẫu biểu độc quyền song ngữ chỉ có tại Manabox Việt Nam.  Investment, M&AAccounting & TaxLabor , LegalManagement – Internal control

   Liên hệ với chúng tôi
   You cannot copy content of this page.

   Please contact with Manabox for more support.