Điều chỉnh sai sót tờ khai thuế GTGT

Trích dẫn một số trường hợp kê khai sai chỉ tiêu tờ khai thuế GTGT và phương pháp điều chỉnh sai sót tờ khai thuế GTGT

Ví dụ lỗi 1: Lỗi kê khai sai chỉ tiêu [22] – thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT.

* Ví dụ 1.1 : Kê khai chỉ tiêu [22] kỳ sau khác chỉ tiêu [43] kỳ trước liền kề, đồng thời khai  thiếu chỉ tiêu [37], [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại khi thực hiện khai bổ sung.

     Ngày 20/2/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2021 có số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau – chỉ tiêu [43] là 50.000.000 VNĐ.

     Ngày 15/3/2021 doanh nghiệp phát hiện sai sót (có khoản doanh thu tháng 1/2021 giảm 300.000.000đ,  thuế GTGT 10%  giảm  là 30.000.000đ) dẫn đến thuế GTGT đầu ra tháng 1/2021 giảm 30.000.000đ, doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung có VAT đầu ra giảm 30.000.000đ, theo đó chỉ tiêu còn được khấu trừ trên tờ khai bổ xung này tăng lên 30.000.000đ thành 80.000.000đ.

     Ngày 20/3/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2021 có chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là: 80.000.000đ. Và không khai vào chỉ tiêu [38] tờ khai này số tiền 30.000.000đ (số tiền điều chỉnh tăng số thuế còn được khấu trừ kỳ trước)

Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2021) không  bằng với chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước( tháng 1/2021) và thiếu một nghiệp vụ khi khai bổ sung, điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh tăng giảm số thuế còn khấu trừ kỳ trước thì phải điều khai vào chỉ tiêu [38] hoặc[37] tương ứng trên tờ khai kỳ hiện tại. 

Ngày 15/6/2021, doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc cơ quan thuế thông báo. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau để điều chỉnh sai sót tờ khai

Bước 1:

Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2021 điều chỉnh chỉ tiêu [22] có số đúng bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức tháng 01/2021 là 50.000.000đ.

   Bước 2:

     Khi  doanh nghiệp lâp, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2021 phải kê khai vào chỉ tiêu [37] số tiền 30.000.000đ (để sửa lỗi đã kê khai chỉ tiêu [22] kỳ tháng 2/2021 không bằng chỉ tiêu [43] kỳ tháng 1/2021).

Đồng thời kê khai và chỉ tiêu [38] tờ khai này số tiền 30.000.000đ (để sửa lỗi doanh nghiệp khi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ kỳ tháng 1/2021 nhưng doanh nghiệp chưa khai chỉ tiêu [38] kỳ phát hiện là tháng 2/2021.)

* Ví dụ 1.2: Kê khai chỉ tiêu [22] kỳ sau khác chỉ tiêu [43] kỳ trước liền kề trên tờ khai mẫu 01/GTGT

     Ngày 18/2/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2021 có số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau – chỉ tiêu [43] là 50.000.000đ.

     Ngày 20/3/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2021 có chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 40.000.000đ. (lỗi này có thể do copy nhầm kỳ hoặc đánh máy sai …)

Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2021) không  bằng với chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước( tháng 1/2021).

Ngày 15/6/2021, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung cho kỳ tính thuế tháng 02/2021 điều chỉnh chỉ tiêu [22] có số đúng bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức tháng 01/2021 là 50.000.000đ.
  • Bước 2: Khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2021 doanh nghiệp thực hiện kê khai vào chỉ tiêu [38] điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ số tiền 10.000.000đ.

Lập tờ khai thuế GTGT giá trị gia tăng 01/GTGT

Ví dụ lỗi 2: Lỗi kê khai sai chỉ tiêu [21] (mẫu 02/GTGT) – Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang.

* Ví dụ 2.1 : Kê khai sai chỉ tiêu [21] kỳ sau  khác chỉ tiêu [32] kỳ trước liền kề  trên cùng mẫu (mẫu 02/GTGT), đồng thời khai  thiếu chỉ tiêu [25], [27] trên tờ khai chính thức khi kê khai điều chỉnh bổ sung.

Ngày 18/2/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2021 có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau – chỉ tiêu [32] là 50.000.000đ.

Ngày 10/3/2021, doanh nghiệp phát hiện kê thiếu, doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung tăng số thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư lên 20.000.000đ.

Theo đó số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [32]) tăng 20.000.000đ.

     Ngày 20/3/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2021 có chỉ tiêu [21] – Số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 70.000.000đ, và trên tờ khai này không kê chỉ tiêu [25] số thuế 20.000.000đ theo đúng quy tắc khai điều chỉnh.

Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2021) không  bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước( tháng 1/2021). Và thiếu nghiệp vụ kê vào tờ khai chính thức tháng 2 số thuế GTGT điều chỉnh tăng (chỉ tiêu [25]).

Ngày 15/6/2021, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

Bước 1:

Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2021 điều chỉnh chỉ tiêu [21] giảm  đúng bằng chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức tháng 01/2021 là 50.000.000đ.

Bước 2:

Đồng thời, khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 03/2021 thì kê khai vào chỉ tiêu [27] – Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của tháng 2/2021 là 20.000.000đ. ( Để điều chỉnh nội dung  đã kê khai tăng chỉ tiêu [21] kỳ tháng 2/2021 so với chỉ tiêu [32] kỳ tháng 1/2021). Đồng thời cũng trên tờ khai này kê vào chỉ tiêu [25] điều chỉnh tăng số tiền 20.000.000đ (để điều chỉnh nội dung tháng 2/2021 có điều chỉnh tăng thuế GTGT thuế GTGT được khấu trừ nhưng chưa đưa vào chỉ tiêu [25] kỳ hiện tại)   

* Ví dụ 2.2: Kê khai chỉ tiêu [21] kỳ sau khác chỉ tiêu [32] kỳ trước liền kề trên tờ khai mẫu 02/GTGT

Ngày 18/2/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2021 có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau – chỉ tiêu [32] là 50.000.000đ.

     Ngày 20/3/2021, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2021 có chỉ tiêu [21] – Số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 40.000.000đ.

Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2021) không  bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước( tháng 1/2021).

Ngày 15/6/2021, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

Bước 1:

Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2021 điều chỉnh chỉ tiêu [21] tăng  đúng bằng chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức tháng 01/2021 là 50.000.000đ và các chỉ tiêu khác tăng/giảm theo logic.

Bước 2:

Đồng thời, doanh nghiệp nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 03/2021 kê khai điều chỉnh chênh lệch của tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 2/2021. Cụ thể kê khai vào chỉ tiêu [25] – Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của tháng 2/2021 là 10.000.000đ.

Ví dụ lỗi 3: Kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT (Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế) không bằng tổng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu 02/GTGT) có cùng nội dung

Doanh nghiệp có dự án đầu tư và thực hiện kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT cùng với việc kê khai mẫu 01/GTGT;

Tại kỳ tính thuế tháng 1/2021, đơn vị có 2 dự án đầu tư:

  • Dự án đầu tư số 1 có số thuế GTGT của dự án đầu tư chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 50.000.000đ và số thuế GTGT đầu vào trong kỳ là 30.000.000đ;
  • Dự án đầu tư số 2 có số thuế GTGT của dự án đầu tư chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 40.000.000đ và số thuế GTGT đầu vào trong kỳ là 10.000.000đ;

Trong kỳ có số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp là 35.000.000đ. Như vậy, doanh nghiệp sẽ thực hiện kết chuyển bù trừ số thuế đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với số thuế phải nộp của hoạt động kinh doanh chính với số tiền là 35.000.000đ. Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai như sau để điều chỉnh sai sót tờ khai

+ Tại tờ khai mẫu 01/GTGT ngày 20/2/2021 có chỉ tiêu [40b] số thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của HĐSXKD cùng kỳ tính thuế số tiền là 35.000.000đ.

+ Tại tờ khai mẫu 02/GTGT của dự án đầu tư số 1: doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [28a] là 35.000.000đ và kê khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau là 45.000.000đ.

+ Tại tờ khai mẫu 02/GTGT của dự án đầu tư số 2: doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [28a] là 35.000.000đ và kê khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau là 15.000.000đ.

Như vậy, doanh nghiệp đã kết chuyển bù trừ thuế GTGT từ dự án đầu tư sang bù trừ thuế GTGT phải nộp của hoạt động kinh doanh không đúng (Trên 2 tờ khai mẫu 02/GTGT tổng số thuế GTGT kết chuyển 70.000.000đ trong khi trên tờ khai 01/GTGT là 35.000.000đ) và xác định tờ khai sai trong trường hợp này là tờ khai mẫu 02/GTGT.

Tháng 05/2021, doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc cơ quan thuế thông báo sai sót, để khắc phục lỗi, doanh nghiệp cần thực hiện điều chỉnh giảm chỉ tiêu [28a] trên 2 tờ khai 02GTGT sao cho tổng đúng bằng 35.000.000đ tùy theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cần bù trừ thuế GTGT cho dự án nào trước, theo đó chỉ tiêu [32] giảm theo. Thực hiện kê khai hoặc đến hạn kê khai tờ khai chính thức kỳ tháng 05/2021 (kỳ hiện tai) Doanh nghiệp nộp tờ khai chính thức kỳ tháng 5/2021 có chỉ tiêu [25] – chỉ tiêu điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước.

Ví dụ lỗi 4: Lỗi kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai mẫu số 01/GTGT nhưng doanh nghiệp không nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT.

Ngày 20/6/2021 doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 5/2021 có chỉ tiêu [40b] là 10.000.000 đồng. Tuy nhiên không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT kỳ tính thuế 05/2021.

Như vậy, doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT không đúng do không nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế là tháng 5/2021.

Tháng 9/2021, doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc cơ quan thuế thông báo sai sót, để khắc phục lỗi, doanh nghiệp cần thực hiện gửi cho cơ quan thuế tờ khai mẫu số 02/GTGT kỳ tính thuế tháng 5/2021 và lưu ý kê khai chỉ tiêu [28a] khớp đúng với chỉ tiêu [40b] đã kê khai trên tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 5/2021.

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Như vậy, chúng tôi đã trích dẫn 1 số ví dụ của cơ quan thuế hướng dân điều chỉnh sai sót tờ khai thuế GTGT thường gặp, quý vị cần đặc biệt lưu ý tham khảo ví dụ 1.1; 1.2.

Ví dụ lỗi 15: Lỗi kê khai sai phương pháp tính thuế.

     Doanh nghiệp xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu 01/GTGT) nhưng lại nộp tờ khai GTGT theo phương pháp trực tiếp (mẫu số 04/GTGT) hoặc Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng lại nộp tờ khai GTGT theo phương pháp khấu trừ.

     Như vậy doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế GTGT không đúng mẫu quy định theo phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp đang áp dụng nên tờ khai không được hạch toán.

Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp thông báo cơ quan thuế hủy tờ khai thuế GTGT đã nộp sai mẫu và nộp lại tờ khai thuế GTGT theo mẫu đúng.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.