Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được cấp cho từng lần phát sinh có nhiều sự thay đổi. Vậy khi cần hóa đơn giao khách thì Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ gồm những tài liệu nào? Tham khảo bài viết đưới đây

1/ Các trường hợp được cấp hóa đơn lẻ mới nhất

Lưu ý:

 • Mã hồ sơ chỉ sử dụng 01 lần cho 01 hóa đơn. Mỗi Đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh Mẫu số 06/ĐN-PSĐT chỉ được cấp 01 Mã hồ sơ.
 • Đối với NNT đã có chữ ký số, NNT cần cài đặt ứng dụng “HDDT Plugin” dùng để ký Đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế và ký hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh bằng chữ ký số khi thao tác trên Cổng thông tin Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế.

Cấp hóa đơn lẻ từng lần (Điện tử)

1.1. Trường hợp 1: NNT chưa có chữ ký số

 • Nộp đến cơ quan thuế đề nghị theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT bản giấy có ký, đóng dấu của NNT và các tài liệu liên quan theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh (như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, …), chứng từ nộp thuế của NNT, hồ sơ khai thuế (trường hợp NNT không đủ điều kiện khai thuế trên hệ thống eTax)
 • Cơ quan thuế kiểm tra các tài liệu NNT đã nộp liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT có mã của NNT theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
 • Trong trường hợp Hồ sơ của NNT hợp lệ, cơ quan thuế phê duyệt đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh, cấp mã hồ sơ của NNT và cấp tài khoản cho NNT sử dụng để lập hóa đơn trực tiếp trên Cổng điện tử. Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của NNT đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.
 • Trường hợp hồ sơ của NNT không hợp lệ, cơ quan thuế lập thông báo phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 01-1/QTr- HĐĐT, trong đó ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ. Cơ quan thuế gửi bản giấy đối với trường hợp NNT nộp đề nghị bản giấy

1.2. Trường hợp 2: NNT đã có chữ ký số nhưng chưa có tài khoản đăng nhập Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế

 • Nộp đến cơ quan thuế hồ sơ bản giấy liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT có mã của NNT theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh (như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, …), chứng từ nộp thuế của NNT.
 • Truy cập vào Hệ thống Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế:https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ để lập Đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (không yêu cầu đăng nhập).
 • Cổng điện tử hiển thị giao diện màn hình Đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan CQT đối với NNT chưa đăng nhập hệ thống như sau: Màn hình Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử gồm 2 phần: Lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử và Các nút chức năng 
 • Nhấn nút chức năng “Ký gửi” hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để ký số
 • Chọn “Đồng ý”, nhập mã pin 
 • Chọn “Login”  Đề nghị đó đã được phê duyệt thành công (trạng thái xử lý là Đã phê duyệt). Sau khi ký thành công, Cổng điện tử tự động gửi đơn đề nghị đến Cơ quan thuế (CQT).
 • Nhấn nút chức năng “Nhập mới” nếu muốn xóa các thông tin cũ của đề nghị đó, nhập mới các thông tin vào đề nghị.
 • Sau khi NNT gửi thành công Mẫu số 06/ĐN-PSĐT qua Cổng điện  tử Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế. NNT sẽ nhận kết quả xử lý từ cơ quan thuế gồm 2 bước:

Bước 1: Thông báo tiếp nhận

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp HĐĐT theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT, Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin và tạo, gửi thông báo (Mẫu số 01/TB-KTDL) đến email NNT đăng ký tại Mẫu số 06/ĐN-PSĐT

Bước 2: Thông báo thông tin tài khoản, mã hồ sơ hoặc Thông báo không chấp nhận

 • Cơ quan thuế kiểm tra các tài liệu NNT đã nôp liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT có mã của NNT theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
 • Trong trường hợp Hồ sơ của NNT hợp lệ, cơ quan thuế phê duyệt đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh, cấp mã hồ sơ của NNT và cấp tài khoản cho NNT sử dụng để lập hóa đơn trực tiếp trên Cổng điện tử. Tài khoản và mã hồ sơđược gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của NNT đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT
 • Trường hợp hồ sơ của NNT không hợp lệ, cơ quan thuế lập thông báo phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 01-1/QTr- HĐĐT, trong đó ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ. Hệ thống HĐĐT tự đông gửi cho NNT đối với trường hợp NNT nôp theo phương thức điện tử.

1.3. Trường hợp 3: NNT đã có chữ ký số và đã có tài khoản đăng nhập Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế

 • Nộp đến cơ quan thuế hồ sơ bản giấy liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT có mã của NNT theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh (như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, …), chứng từ nộp thuế của NNT
 • NNT truy cập vào Cổng điện tử https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, màn hình hiển thị:

 • NNT chọn “Đăng nhập”, hiển thị giao diện nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đã được cấp, tài khoản và mật khẩu được cấp lần đầu tiên qua email NNT đăng ký trên mẫu số 06/ĐN-PSĐT hoặc mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (trường hợp NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT theo mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT bị chuyển sang sử dụng HĐĐT có mã của CQT cấp theo từng lần phát sinh) như hình sau:

 • Sau khi nhấn Đăng nhập, hiển thị màn hình chính tài khoản NNT. Thực hiện chọn menu “Đề nghị cấp hóa đơn  Xử lý đề nghị” như hình sau:

 • Cổng điện tử hiển thị giao diện màn hình “Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT”: Màn hình Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT gồm 3 phần:
  • Tra cứu tìm kiếm;
  • Danh sách các đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh;
  • Các nút chức năng.

 • Truy cập vào Hệ thống Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế:https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ để lập Đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 

Bước 1: Tại giao diện “Xử lý đề nghị cấp HĐĐT có mã của CQT, NNT nhấn nút chức năng (“Thêm mới”) để vào giao diện “Đề nghị cấp hóđơn điện tử có mã của CQT”, NNT nhập đầy đủ các thông tin, đặc biệt thông tin bắt buộc (có dấu *):

Bước 2: Nhấn “Xem đề nghị” để kiểm tra lại các thông tin trong đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh đã nhập, giao diện hiển thị như sau:

  • Nhấn để “Lưu tạm”  để lưu thông tin đơn đề nghị;
  • Nhấn “Trình phê duyệt” để trình cấp trên phê duyệt đơn đề nghị
  • Nhấn “Ký gửi” để thực hiện ký số đơn đề nghị. Sau khi ký thành công Cổng điện tử tự động gửi đơn đề nghị đến CQT
  • Nhấn “Phê duyệt” để phê duyệt đơn đề nghị và gửi đơn đề nghị đến CQT
  • Nhấn “Nhập mới” để xóa các thông tin đã nhập và nhập mới lại các thông tin trên đơn đề nghị.
  • Nhấn “Hủy” để hủy nhập đơn đề nghị.

Ngoài ra, NNT có thể sử dụng các nút chức năng khác trên thanh chức năng (- Xử lý; – Trình phê duyệt; – Ký gửi; – Sao chép; – Xóa)
để thao tác trên bản ghi đề nghị đã tạo hiển thị tại khung Danh sách. Đối với người phụ trách hoặc người quản lý có thẩm quyền của NNT có thể chọn menu “Đề nghị cấp hóa đơn  Phê duyệt đề nghị” để thực hiện phê duyệt, ký duyệt để Cổng điện tử gửi đề nghị đến CQT hoặc từ chối để nhân viên NNT thực hiện lại, giao diện như hình sau:

 • Sau khi NNT gửi thành công Mẫu số 06/ĐN-PSĐT qua Cổng điện tử Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế. NNT sẽ nhận kết quả xử lý từ cơ quan thuế gồm 2 bước:

Bước 1: Thông báo tiếp nhận

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp HĐĐT theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT, Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin và tạo, gửi thông báo (Mẫu số 01/TB-KTDL) đến email NNT đăng ký tại Mẫu số 06/ĐN-PSĐT

Bước 2: Thông báo thông tin tài khoản, mã hồ sơ hoặc Thông báo không chấp nhận

 • Cơ quan thuế kiểm tra các tài liệu NNT đã nôp liên quan tới đề nghị cấp HĐĐT có mã của NNT theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
 • Trong trường hợp Hồ sơ của NNT hợp lệ, cơ quan thuế phê duyệt đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh, cấp mã hồ sơ của NNT và cấp tài khoản cho NNT sử dụng để lập hóa đơn trực tiếp trên Cổng điện tử. Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của NNT đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT
 • Trường hợp hồ sơ của NNT không hợp lệ, cơ quan thuế lập thông báo phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 01-1/QTr- HĐĐT, trong đó ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ. Hệ thống HĐĐT tự đông gửi cho NNT đối với trường hợp NNT nôp theo phương thức điện tử.

2/ Người nộp thuế lập HĐĐT theo từng lần phát sinh:

Để thực hiện được thao tác Lập mới hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh, NNT phải được cấp mã hồ sơ từ cơ quan thuế (CQT) sau khi đã gửi Đề nghị cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh Mẫu số 06/ĐN-PSĐT đến CQT thành công. Mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của NNT đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT. NNT thực hiện đăng nhập vào Cổng điện tử https://hoadondientu.gdt.gov.vn/. Tài khoản và mật khẩu được cấp lần đầu tiênqua email NNT đăng ký trên mẫu số 06/ĐN-PSĐT hoặc mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (trường hợp NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT theo mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT bị chuyển sang sử dụng HĐĐT có mã của CQT cấp theo từng lần phát sinh).

Các bước cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh:

Bước 1: Sau khi NNT sử dụng tài khoản trên Cổng điện tử để lập HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh, gửi HĐĐT đến cơ quan thuế thành công, cơ quan thuế đối chiếu thông tin hóa đơn điện tử đề nghị cấp mã với hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh.

1. Tạo Danh mục ký hiệu hóa đơn: Đối với NNT lần đầu tiên lập hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh, chưa tạo danh mục ký hiệu hóa đơn hoặc muốn thêm mới ký hiệu hóa đơn thì phải tạo danh mục ký hiệu hóa đơn trước khi lập HĐĐT từng lần phát sinh.
Đối với NNT đã tạo danh mục ký hiệu hóa đơn, không thêm mới ký hiệu hóa đơn thì bỏ qua bước này.
Thực hiện chọn menu “Quản lý danh mục  Danh mục ký hiệu hóa đơn” như hình sau:

Nhấn “Thêm mới” để tạo ký hiệu hóa đơn. Hệ thống cho phép chọn “Loại hóa đơn” và “Ký hiệu hóa đơn” tại mục Thông tin chi tiết:

Loại hóa đơn: NNT chọn Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn bán hàng như hình sau:

Ký hiệu hóa đơn: Hệ thống đã mặc định 3 ký tự đầu: ký tự đầu tiên “C” thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm lập hóa đơn điện tử. NNT nhập 3 ký tự cuối của ký hiệu hóa đơn: chữ “L” Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh. Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý.
Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY (Theo Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC). Sau khi nhập đầy đủ Ký hiệu hóa đơn, NNT chọn “Lưu”, như hình sau:

Lập mới hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
Thực hiện chọn menu “Quản lý hóa đơn phát sinh  Lập hóa đơn mới” như hình sau:

Hiển thị giao diện “Lập mới hóa đơn theo lần phát sinh”

 

Bước 1: NNT chọn và nhập các thông tin bắt buộc (có dấu *).
– Loại hóa đơn: Chọn hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.
– Ký hiệu mẫu số: Hệ thống tự động hiển thị theo lựa chọn Loại hóa đơn của NNT. Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng. Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng.
– Ký hiệu hóa đơn: chọn từ danh mục Ký hiệu hóa đơn đã tạo.
– Mã hồ sơ: nhập Mã hồ sơ cơ quan thuế đã cấp sau khi NNT gửi Đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh Mẫu số 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế thành công. Lưu ý: Mã hồ sơ chỉ sử dụng 01 lần cho 01 hóa đơn. Mỗi Đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh Mẫu số 06/ĐN-PSĐT chỉ được cấp 01 Mã hồ sơ.
– Kiểu hóa đơn: NNT có thể lựa chọn “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” nếu thuộc trường hợp này.

Bước 2: Nhấn “Lập hóa đơn” hiển thị màn hình Hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm các chức năng: Xem hóa đơn, Lưu tạm, Trình phê duyệt, Ký gửi, Phê duyệt, Nhập mới, Quay lại.

Bước 3: Nhập các thông tin vào hóa đơn, sau đó lựa chọn các nút chức năng phía dưới.

+ Nhấn nút chức năng “Xem hóa đơn” để xem trước hóa đơn, hiển thị hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm các thông tin đã nhập. Nhấn “X” ở góc trên bên phải hóa đơn để đóng xem trước hóa đơn.
+ Nhấn nút chức năng “Lưu tạm” để thực hiện lưu tạm hóa đơn thành công. Hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử. Nhấn Lập mới hóa đơn điện tử: quay trở về màn hình Lập mới hóa đơn.
+ Nhấn nút chức năng “Trình phê duyệt” màn hình hiển thị hộp thoại Trình phê duyệt bao gồm danh sách người phê duyệt và chức năng Trình phê duyệt/ Hủy. Đối với NNT chưa có chữ ký số thì không thao tác nút chức năng “Trình phê duyệt” này.

   

Chọn người phụ trách tại Danh sách cấp trên.
– Nhấn “Trình phê duyệt” thì Hóa đơn được gửi sang tài khoản của người phụ trách phê duyệt. Cổng điện tử thông báo Trình phê duyệt thành công đồng thời hiển thị mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng bao gồm chức năng Lập mới hóa đơn điện tử.
– Nhấn “Hủy” để hủy bỏ thao tác Trình phê duyệt.
+ Nhấn nút chức năng hiển thị màn hình Thông tin chứng thư để kí số. Đối với NNT chưa có chữ ký số thì không thao tác nút chức năng “Ký gửi” này.

 • Chọn “Đồng ý”, nhập mã pin 

Bước 2:

 • Trường hợp 1: Trường hợp thông tin khớp đúng, cơ quan thuế xác nhận để Hệ thống HĐĐT tự động cấp mã theo quy định.
 • Trường hợp 2: Trường hợp thông tin không khớp đúng, Cơ quan thuế lập thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT gửi cho NNT.

3/ Hóa đơn lẻ khi cho thuê tài sản

Theo công văn số 4809/TCT-DNNCN ngày 20/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản, theo đó, trường hợp cá nhân cho cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê tài sản, cần có hóa đơn để giao cho bên thuê làm chứng từ thanh toán theo quy định và đã khai thuế, nộp
thuế (đến cơ quan thuế để được hướng dẫn kê khai và nộp thuế) thì cơ quan Thuế thực hiện cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo quy định.

 

Cơ sở pháp lý: 

Tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“2. Quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

a.1) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

– Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;…”.

Tại Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT ngày 5/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử như sau:

“Điều 12. Tiếp nhận, xử lý và cấp mã đối với hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

… 2. Đối chiếu và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã cơ quan thuế theo lần phát sinh:

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo lần phát sinh, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện đối chiếu và hướng dẫn người nộp thuế để bảo đảm:

– Người nộp thuế gửi đề nghị cấp hóa đơn có mã đến đúng cơ quan thuế.

– Trạng thái mã số thuế của người nộp thuế khác trạng thái 06.

– Người nộp thuế thuộc trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

– Thông tin trên Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận hóa đơn khớp đúng với thông tin trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.

– Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký bổ sung hồ sơ cấp mã số thuế theo quy định pháp luật trong trường hợp người nộp thuế chưa có mã số thuế.

– Đối với trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thêm hồ sơ của bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chuyển sang.

Khi hồ sơ của người nộp thuế đáp ứng các nội dung nêu trên, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế theo quy định. Bộ phận tiếp nhận dữ liệu chuyển hồ sơ khai thuế đến bộ phận xử lý hồ sơ khai thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử).

3. Trình, phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã cơ quan thuế theo lần phát sinh:

Khi người nộp thuế bổ sung chứng từ nộp thuế, ngay trong ngày làm việc, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin chứng từ nộp thuế bảo đảm khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không nộp thuế theo phương thức điện tử và nhận chứng từ giấy thì công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện lưu trữ bản chụp chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước sau khi đối chiếu với bản gốc của người nộp thuế lưu giữ.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế bổ sung đầy đủ chứng từ nộp thuế, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu trình phụ trách bộ phận phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. Phụ trách bộ phận xem xét và trình thủ trưởng cơ quan thuế (hoặc người được thủ trưởng cơ quan thuế phân công, ủy quyền) duyệt hồ sơ cấp hóa đơn có mã theo lần phát sinh. Thủ trưởng cơ quan thuế (hoặc người được thủ trưởng cơ quan thuế phân công, ủy quyền) phê duyệt đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. Công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu cấp mã cho hồ sơ của người nộp thuế và cấp tài khoản cho người nộp thuế sử dụng để lập hóa đơn trực tiếp trên Cổng điện tử (trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản sử dụng Cổng điện tử). Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của người nộp thuế đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.

Trường hợp chứng từ nộp thuế không hợp lệ, trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của người nộp thuế, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu lập thông báo phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT, trong đó ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ, chuyển phụ trách bộ phận phê duyệt. Phụ trách bộ phận xem xét, phê duyệt và trình thủ trưởng cơ quan thuế hoặc người được ủy quyền ký ban hành thông báo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT. Thủ trưởng cơ quan thuế (hoặc người được thủ trưởng cơ quan thuế phân công, ủy quyền) phê duyệt, ký thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT. Công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện ban hành thông báo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT . Công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu gửi thông báo cho người nộp thuế (gửi bản giấy đối với trường hợp người nộp thuế nộp bản giấy, Hệ thống hóa đơn điện tử tự động gửi cho người nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử).

4. Tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh:

Người nộp thuế sử dụng tài khoản trên Cổng điện tử để lập hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi người nộp thuế gửi hóa đơn điện tử, bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin hóa đơn điện tử đề nghị cấp mã với hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh. Trường hợp thông tin khớp đúng, bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện xác nhận để Hệ thống hóa đơn điện tử tự động cấp mã theo quy định tại Điều 9 Quy trình này. Trường hợp thông tin không khớp đúng, bộ phận tiếp nhận dữ liệu lập thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT theo quy định tại khoản 3 Điều này và gửi cho người nộp thuế”.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.