IAS 02 Inventories – Phương pháp giá bán lẻ Hàng tồn kho

Phương pháp giá bán lẻ thường được dùng trong ngành bán lẻ để xác định hàng tồn kho số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có biên lợi nhuận tương tự mà không thể sử dụng các phương pháp tính giá thành khác. Dưới đây cung cấp ví dụ xác định giá của hàng tồn kho theo phương pháp giá bán lẻ.

Ví dụ 

Phương pháp bán lẻ là một kỹ thuật được sử dụng theo chuẩn mực IAS 2 để ước tính giá vốn hàng tồn kho, thường được áp dụng bởi các nhà bán lẻ xử lý lượng lớn các mặt hàng tương tự với tốc độ luân chuyển nhanh. Phương pháp này tính chi phí hàng tồn kho cuối kỳ bằng cách sử dụng tỷ lệ giữa chi phí và giá bán lẻ. Dưới đây là một ví dụ về cách một nhà bán lẻ có thể sử dụng phương pháp bán lẻ để tính giá vốn hàng tồn kho: Nhà bán lẻ ABC – Tính toán Chi Phí Hàng Tồn Kho Bằng Phương Pháp Bán Lẻ có dữ liệu Ban Đầu:

 • Hàng tồn kho đầu kỳ theo chi phí: $20,000
 • Hàng tồn kho đầu kỳ theo giá bán lẻ: $40,000
 • Mua vào theo chi phí: $80,000
 • Mua vào theo giá bán lẻ: $160,000
 • Doanh thu bán hàng theo giá bán lẻ: $150,000

Các Bước Tính Toán:

 1. Tổng Số Hàng Có Sẵn Theo Giá Bán Lẻ:
  Hàng tồn kho đầu kỳ theo giá bán lẻ + Mua vào theo giá bán lẻ = $40,000 + $160,000 = $200,000

 2. Hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bán lẻ:
  Tổng số hàng có sẵn theo giá bán lẻ – Doanh thu bán hàng theo giá bán lẻ = $200,000 – $150,000 = $50,000

 3. Tỷ Lệ Chi Phí So Với Giá Bán Lẻ:
  (Hàng tồn kho đầu kỳ theo chi phí + Mua vào theo chi phí) / (Hàng tồn kho đầu kỳ theo giá bán lẻ + Mua vào theo giá bán lẻ)
  = ($20,000 + $80,000) / ($40,000 + $160,000) = $100,000 / $200,000 = 0.50

 4. Hàng tồn kho cuối kỳ theo chi phí (Ước tính):
  Hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bán lẻ × Tỷ lệ chi phí so với giá bán lẻ = $50,000 × 0.50 = $25,000

Kết Luận: Sử dụng phương pháp bán lẻ, Nhà bán lẻ ABC ước tính chi phí hàng tồn kho cuối kỳ của mình là $25,000. Phương pháp này có lợi trong việc cung cấp một ước tính nhanh chóng về chi phí hàng tồn kho mà không cần phải kiểm kê chi tiết hàng tồn kho theo chi phí, làm cho nó đặc biệt hữu ích trong môi trường bán lẻ với khối lượng giao dịch cao.

IAS 02 Kỹ thuật xác định chi phí hàng tồn kho

21        Các kỹ thuật xác định chi phí hàng tồn kho, như phương pháp chi phí định mức hoặc phương pháp giá bán lẻ, có thể được sử dụng cho việc thuận tiện nếu các kết quả tính toán xấp xỉ chi phí. Phương pháp chi phí định mức được tính theo mức sử dụng bình thường của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, nhân công, hiệu quả và hiệu suất sử dụng. Các yếu tố này thường xuyên được xem xét lại và nếu cần thiết, sẽ được điều chỉnh theo các điều kiện hiện tại.

22        Phương pháp giá bán lẻ thường được dùng trong ngành bán lẻ để xác định hàng tồn kho số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có biên lợi nhuận tương tự mà không thể sử dụng các phương pháp tính giá thành khác. Chi phí của hàng tồn kho được xác định bằng doanh thu của việc bán hàng tồn kho trừ đi một tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận phù hợp. Tỷ lệ phần trăm này được xem xét bằng cách giảm giá hàng tồn kho xuống thấp hơn giá bán ban đầu của các loại hàng tồn kho này. Thông thường mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân .

Example

Here’s an example of how a retailer might use the retail method to calculate the cost of inventories: Retailer ABC – Inventory Cost Calculation Using the Retail Method

Initial Data:

 • Beginning Inventory at Cost: $20,000

 • Beginning Inventory at Retail: $40,000

 • Purchases at Cost: $80,000

 • Purchases at Retail: $160,000

 • Sales at Retail: $150,000

Calculation Steps:

 1. Total Goods Available at Retail:
  Beginning Inventory at Retail + Purchases at Retail = $40,000 + $160,000 = $200,000

 2. Ending Inventory at Retail:
  Total Goods Available at Retail – Sales at Retail = $200,000 – $150,000 = $50,000

 3. Cost-to-Retail Ratio:
  (Beginning Inventory at Cost + Purchases at Cost) / (Beginning Inventory at Retail + Purchases at Retail)
  = ($20,000 + $80,000) / ($40,000 + $160,000) = $100,000 / $200,000 = 0.50

 4. Ending Inventory at Cost (Estimated):
  Ending Inventory at Retail × Cost-to-Retail Ratio = $50,000 × 0.50 = $25,000

Conclusion: Using the retail method, Retailer ABC estimates the cost of its ending inventory to be $25,000. This method is beneficial for providing a quick estimation of inventory cost without needing a detailed physical count of the inventory at cost, making it particularly useful for retail environments with high transaction volumes.

IAS 02 Inventories – Techniques for the measurement of cost

Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate cost. Standard costs take into account normal levels of materials and supplies, labour, efficiency and capacity utilisation. They are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of current conditions.

The retail method is often used in the retail industry for measuring inventories of large numbers of rapidly changing items with similar margins for which it is impracticable to use other costing methods. The cost of the inventory is determined by reducing the sales value of the inventory by the appropriate percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory that has been marked down to below its original selling price. An average percentage for each retail department is often used.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.