IAS 16 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị – Xác định nguyên giá

Bài viết hướng dẫn xử lý kế toán IAS 16 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị – Xác định nguyên giá. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự.

IAS 16 – Xác định nguyên giá

IAS 16 Property, Plant and Equipment Ghi nhận đối tượng

Một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị đủ điều kiện để được ghi nhận là tài sản phải được xác định giá trị theo nguyên giá của nó.

Các yếu tố của nguyên giá

Nguyên giá của một bất động sản, nhà xưởng và thiết bị phải được ghi nhận là một tài sản khi và chỉ khi:

(a) có nhiều khả năng đem lại các lợi ích kinh tế trong tương lai gắn liền với tài sản cho đơn vị; và

(b) nguyên giá của tài sản này có thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Nguyên giá là số tiền hoặc các khoản tương đương tiền đã trả hoặc giá trị hợp lý của các khoản thanh toán khác để có được tài sản tại thời điểm mua hoặc xây dựng hoặc là số tiền tính cho tài sản đó khi ghi nhận ban đầu theo yêu cầu cụ thể khi áp dụng các IFRS khác, ví dụ như IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu.

Nguyên giá của một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị bao gồm:

(a) giá mua, bao gồm thuế nhập khẩu và các khoản thuế không được hoàn lại khi mua, sau khi trừ (-) đi các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá.

(b) bất kỳ chi phí trực tiếp nào liên quan đến việc đưa tài sản đến vị trí và điều kiện cần thiết để nó có khả năng hoạt động theo cách thức dự định của nhà quản lý.

(c) ước tính ban đầu về nghĩa vụ phát sinh chi phí tháo dỡ, di dời tài sản và khôi phục lại mặt bằng đặt tài sản mà một đơn vị phải chịu khi mua tài sản hoặc là kết quả của việc sử dụng tài sản cho các mục đích không phải để sản xuất các hàng tồn kho trong một giai đoạn cụ thể.

Ví dụ về các chi phí liên quan trực tiếp là:

(a) chi phí lợi ích của người lao động (như định nghĩa trong IAS 19 Phúc lợi nhân viên) phát sinh trực tiếp từ việc xây dựng hoặc mua sắm loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị;

(b) các chi phí chuẩn bị mặt bằng;

 (c) các chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu;

(d) các chi phí cài đặt và lắp ráp;

(e) các chi phí chạy thử xem tài sản có hoạt động đúng hay không sau khi trừ đi khoản thu nhập thuần thu được từ việc bán bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất trong quá trình đưa tài sản đến vị trí và điều kiện đó (như các sản phẩm mẫu được sản xuất ra khi chạy thử thiết bị); và

(f) các chi phí chuyên gia.

Ví dụ về những chi phí không phải là nguyên giá của một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị là:

(a) các chi phí mở cơ sở mới;

(b) các chi phí giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới (bao gồm chi phí quảng cáo và những hoạt động quảng bá);

(c) các chi phí thực hiện kinh doanh tại một địa điểm mới hoặc với một nhóm khách hàng mới (bao gồm cả chi phí đào tạo nhân viên); và

(d) các chí phí quản lý hành chính và các chi phí chung khác.

Một số loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị có thể đạt được vì lý do an toàn hoặc yêu cầu về môi trường. Việc có được các loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị đó mặc dù không trực tiếp làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai của bất kỳ loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị cụ thể nào nhưng nó cần thiết để đơn vị có thể thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ các tài sản khác của mình. Các loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị đủ điều kiện được ghi nhận là tài sản vì chúng cho phép đơn vị thu được những lợi ích kinh tế trong tương lai từ các tài sản liên quan lớn hơn so với trường hợp không có những tài sản này. Ví dụ, một nhà sản xuất hóa chất có thể lắp đặt các quy trình xử lý hóa chất mới để tuân thủ những yêu cầu về môi trường đối với việc sản xuất và lưu trữ các hóa chất nguy hiểm; những khoản làm tăng thêm có liên quan đến nhà máy đó được ghi nhận là một tài sản bởi vì không có chúng, đơn vị không thể sản xuất và bán hóa chất. Tuy nhiên, giá trị còn lại của tài sản này và các tài sản liên quan đều được xem xét việc suy giảm giá trị theo quy định tại IAS 36 Suy giảm giá trị của tài sản.

Các loại giá được đề cập tại IAS 16

An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost.

Elements of cost

Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other IFRSs, eg IFRS 2  Share based Payment.

The cost of an item of property, plant and equipment comprises:

(a) its purchase price, including import duties and non- refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.

(b) any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

(c) the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Examples of directly attributable costs are:

(a) costs of employee benefits (as defined in IAS 19 Employee Benefits) arising directly from the construction or acquisition of the item of property, plant and equipment;

(b) costs of site preparation;

(c) initial delivery and handling costs;

(d) installation and assembly costs;

(e) costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment); and

(f) professional fees.

Examples of costs that are not costs of an item of property, plant and equipment are:

(a) costs of opening a new facility;

(b) costs of introducing a new product or service (including costs of advertising and promotional activities);

(c) costs of conducting business in a new location or with a new class of customer (including costs of staff training); and

(d) administration and other general overhead costs.

Items of property, plant and equipment may be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to obtain the future economic benefits from its other assets. Such items of property, plant and equipment qualify for recognition as assets because they enable an entity to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. For example, a chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals; related plant enhancements are recognised as an asset because without them the entity is unable to manufacture and sell chemicals. However, the resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with IAS 36 Impairment of Assets.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.