IAS 16 Property, Plant and Equipment Ghi nhận đối tượng

Bài viết hướng dẫn xử lý kế toán Ghi nhận đối tượng bất động sản, nhà xưởng và thiết bị (IAS 16: Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị). Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự.

Ví dụ

Thông tin công ty: XYZ Printers Ltd. mua một máy in mới để mở rộng khả năng in ấn số lượng lớn. Tổng chi phí của máy in, bao gồm mua hàng, vận chuyển và lắp đặt, được chi tiết như sau. XYZ cũng mua một số bộ phận phụ thay thế có giá trị cao đặc biệt được thiết kế cho máy in.

Chi tiết chi phí:

 • Máy in:

  • Giá mua: $800,000
  • Chi phí vận chuyển: $20,000
  • Chi phí lắp đặt: $30,000
  • Tổng chi phí: $850,000
 • Bộ phận phụ thay thế:

  • Thay thế trục chính có giá trị cao: $50,000
  • Bộ mực in chuyên dụng: $5,000
  • Bộ dụng cụ bảo trì thường xuyên: $3,000

Phân tích:

 1. Máy in:

  • Lợi ích kinh tế: Máy mới dự kiến ​​sẽ tăng khả năng sản xuất đáng kể, cải thiện khả năng của XYZ trong việc thực hiện các đơn hàng lớn và tăng doanh thu.
  • Đo lường chi phí: Tổng chi phí $850,000 có thể được liên kết trực tiếp với máy in và được đo lường một cách đáng tin cậy thông qua hóa đơn và hợp đồng.

  Kết luận: XYZ Printers nên ghi nhận máy in như một tài sản dưới hạng mục tài sản cố định vì nó đáp ứng các tiêu chí của IAS 16 về lợi ích kinh tế tương lai có khả năng và chi phí có thể đo lường đáng tin cậy.

 2. Bộ phận phụ thay thế:

  • Thay thế trục chính có giá trị cao: Đây là thành phần quan trọng có thể thay thế một bộ phận chính của máy in và có chi phí đáng kể ($50,000). Nó không được tiêu thụ ngay lập tức mà được giữ để sử dụng sau này.

   Kết luận: Bộ phận này nên được ghi nhận là tài sản cố định vì nó có khả năng được sử dụng trong nhiều kỳ và chi phí của nó là đáng kể, đáp ứng định nghĩa của tài sản cố định theo IAS 16.

  • Bộ mực in chuyên dụng và bộ dụng cụ bảo trì: Những mặt hàng này được tiêu thụ trong quá trình bảo trì và vận hành thường xuyên của máy. Mỗi món hàng có giá $5,000 và $3,000, tương ứng, và không đủ điều kiện là tài sản cố định do bản chất tiêu hao và giá trị tương đối thấp của chúng.

   Kết luận: Những mặt hàng này nên được phân loại là hàng tồn kho vì chúng không mang lại lợi ích lâu dài ngoài chu kỳ bảo trì và dự kiến ​​sẽ được tiêu thụ trong một thời gian ngắn.

Xử lý kế toán:

 • Máy in: Được ghi nhận là tài sản với giá $850,000 dưới hạng mục tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán.
 • Thay thế trục chính có giá trị cao: Cũng được ghi nhận dưới hạng mục tài sản cố định với giá $50,000.
 • Bộ mực in và bộ dụng cụ bảo trì: Được ghi nhận là hàng tồn kho và được ghi giảm giá khi sử dụng.

Ví dụ chi tiết này minh họa cách XYZ Printers Ltd. áp dụng IAS 16 trong việc xác định phân loại chi phí liên quan đến việc mua sắm thiết bị lớn và các thành phần liên quan. Quyết định phụ thuộc vào bản chất của các mặt hàng, mục đích sử dụng dự kiến ​​và lợi ích kinh tế tương lai mà chúng mang lại.

Ghi nhận đối tượng bất động sản, nhà xưởng và thiết bị

Nguyên giá của một bất động sản, nhà xưởng và thiết bị phải được ghi nhận là một tài sản khi và chỉ khi:

(a) có nhiều khả năng đem lại các lợi ích kinh tế trong tương lai gắn liền với tài sản cho đơn vị; và

(b) nguyên giá của tài sản này có thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Các khoản mục như phụ tùng thay thế, thiết bị dự phòng và thiết bị bảo dưỡng được ghi nhận theo quy định tại chuẩn mực này khi chúng thỏa mãn định nghĩa về bất động sản, nhà xưởng và thiết bị. Nếu không, các khoản mục  đó được phân loại là hàng tồn kho.

Chuẩn mực này không quy định việc xác định giá trị để ghi nhận một bất động sản, nhà xưởng và thiết bị phải chi tiết theo từng bộ phận cấu thành. Do đó, cần phải có xét đoán khi áp dụng tiêu chuẩn ghi nhận trong các trường hợp cụ thể của đơn vị. Đơn vị có thể ghi nhận bất động sản, nhà xưởng và thiết bị theo đối tượng tổng hợp khi các đối tượng riêng lẻ cấu thành bất động sản, nhà xưởng và thiết bị như khuôn rỗng, công cụ và khuôn đặc là không đáng kể và áp dụng tiêu chuẩn ghi nhận này để ghi nhận giá trị tổng hợp.

Đơn vị đánh giá tất cả chi phí cho bất động sản, nhà xưởng và thiết bị tại thời điểm chúng phát sinh theo nguyên tắc ghi nhận này. Các chi phí này bao gồm chi phí phát sinh ban đầu để có được hoặc xây dựng một bất động sản, nhà xưởng và thiết bị và chi phí phát sinh sau đó để nâng cấp, thay thế một phần hoặc sửa chữa tài sản. Nguyên giá của một bất động sản, nhà xưởng và thiết bị có thể bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến việc thuê tài sản để sử dụng cho xây dựng, nâng cấp, thay thế hoặc sửa chữa một phần của khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, như khấu hao quyền sử dụng tài sản.

Example

a detailed example involving both the acquisition of a main asset and its associated spare parts under IAS 16 “Property, Plant and Equipment”:

Example: Purchase of a Printing Press and Associated Spare Parts

Company Background: XYZ Printers Ltd. purchases a new printing press to expand its capacity for high-volume print jobs. The total cost of the printing press, including purchase, transportation, and installation, is detailed below. XYZ also buys several high-value spare parts specifically designed for the press.

Cost Breakdown:

 • Printing Press:

  • Purchase price: $800,000
  • Transportation costs: $20,000
  • Installation costs: $30,000
  • Total cost: $850,000
 • Spare Parts:

  • High-value cylinder replacement: $50,000
  • Set of specialized inks: $5,000
  • Additional maintenance kit (routine): $3,000

Analysis:

 1. Printing Press:

  • Economic Benefits: The new press is expected to increase production capacity significantly, enhancing XYZ’s ability to fulfill larger orders and increase revenue.
  • Cost Measurement: The total cost of $850,000 can be directly linked to the press and is measured reliably through invoices and contracts.

  Conclusion: XYZ Printers should recognize the printing press as an asset under property, plant, and equipment as it meets the criteria of IAS 16 regarding probable future economic benefits and reliable measurement of cost.

 2. Spare Parts:

  • High-value cylinder replacement: This is a critical component that can replace a major part of the printing press and has a significant cost ($50,000). It is not consumed immediately but is kept on stand-by for future use.

   Conclusion: This part should be recognized as property, plant, and equipment because it is capable of being used for more than one period and its cost is substantial, meeting the definition of PPE under IAS 16.

  • Set of specialized inks and maintenance kit: These items are consumed in the regular maintenance and operation of the press. Each item costs $5,000 and $3,000, respectively, and does not qualify as PPE due to their consumable nature and relatively lower value.

   Conclusion: These items should be classified as inventory because they do not provide long-term benefits beyond the maintenance cycle and are expected to be consumed within a short period.

Accounting Treatment:

 • Printing Press: Recognized as an asset at $850,000 under property, plant, and equipment on the balance sheet.
 • High-value cylinder replacement: Also recognized under property, plant, and equipment at $50,000.
 • Set of specialized inks and maintenance kit: Recorded as inventory and expensed as used.

This detailed example illustrates how XYZ Printers Ltd. applies IAS 16 in determining the classification of costs associated with a major equipment purchase and its related components. The decision hinges on the nature of the items, their expected use, and the future economic benefits they bring.

IAS 16 Property, Plant and Equipment

The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognised as an asset if, and only if:

(a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity; and

(b) the cost of the item can be measured reliably.

Items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognised in accordance with this IFRS when they meet the definition of property, plant and equipment. Otherwise, such items are classified as inventory.

This Standard does not prescribe the unit of measure for recognition, ie what constitutes an item of property, plant and equipment. Thus, judgement is required in applying the recognition criteria to an entity’s specific circumstances. It may be appropriate to aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies, and to apply the criteria to the aggregate value.

An entity evaluates under this recognition principle all its property, plant and equipment costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire or construct an item of property, plant and equipment and costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it. The cost of an item of property, plant and equipment may include costs incurred relating to leases of assets that are used to construct, add to, replace part of or service an item of property, plant and equipment, such as depreciation of right of use assets.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.