IFRS 15 Quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng

Các đoạn từ B39 đến B43 trình bày về xem xét các quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ trong các hợp đồng theo IFRS 15.

Tóm tắt

Khách hàng có thể nhận các ưu đãi, tích điểm hoặc quyền mua hàng hóa với giá ưu đãi, nhưng quyền chọn này chỉ tạo ra nghĩa vụ thực hiện nếu nó mang lại lợi ích đáng kể mà không có hợp đồng, ví dụ như một khoản chiết khấu cao hơn bình thường.

Nếu giá của quyền chọn phản ánh giá bán lẻ thông thường, nó không được coi là mang lại quyền lợi đáng kể. Đơn vị phải ước tính giá bán của quyền chọn nếu không thể quan sát được trực tiếp, phải cân nhắc chiết khấu có thể có và khả năng khách hàng sử dụng quyền chọn đó.

Trong trường hợp quyền chọn cho phép mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự như đã cung cấp, đơn vị có thể tham chiếu đến giá giao dịch dự kiến cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ cung cấp để phân bổ giá giao dịch.

Ví dụ Tặng phiếu giảm giá

Ví dụ minh họa cách một công ty có thể xử lý tùy chọn của khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung, cụ thể thông qua việc phát hành phiếu giảm giá cho các lần mua hàng tương lai, tuân thủ IFRS 15:

Thông tin về Công ty: StyleCo là một nhà bán lẻ quần áo. Là một chiến lược quảng bá để thúc đẩy khách hàng quay trở lại và tăng doanh số bán hàng tương lai, StyleCo cung cấp phiếu giảm giá cho khách hàng khi họ mua sắm vượt quá một số tiền nhất định.

Chi tiết Giao dịch:

 • Khuyến mãi: Chi tiêu $200 và nhận phiếu giảm giá $50 cho lần mua tiếp theo.
 • Mua hàng của khách hàng: Một khách hàng mua quần áo trị giá $250.

Giả định:

 • Dựa trên dữ liệu lịch sử, StyleCo ước tính 70% số phiếu giảm giá sẽ được sử dụng.
 • Giá trị giảm giá của phiếu không đại diện cho một mức giảm giá đáng kể so với giá thị trường nhưng nhằm khuyến khích khách hàng quay lại.

Ghi nhận Doanh thu tại Thời điểm Bán Hàng:

 1. Tổng doanh thu bán hàng không tính phiếu giảm giá: $250

 2. Tính toán Doanh thu Hoãn lại:

  • Tỷ lệ dự kiến quay lại: 70%
  • Giá trị giảm giá của Phiếu: $50
  • Giá trị Doanh thu Hoãn lại (Nghĩa vụ Phiếu giảm giá): 70% x $50 = $35

Bút toán tại Thời điểm Bán Hàng:

 • Nợ Tiền mặt: $250
  • Có Doanh thu Bán hàng: $215 (Tổng bán hàng – Doanh thu hoãn lại)
  • Có Nghĩa vụ Hợp đồng (Doanh thu Hoãn lại): $35

Ghi nhận khi nhận lại Phiếu Giảm Giá của khách hàng quay lại

 • Mua hàng sau: Khách hàng quay lại và mua thêm quần áo trị giá $150 sử dụng phiếu giảm giá $50.
 • Giá giao dịch cuối cùng: $150 – $50 (phiếu) = $100 do khách hàng trả.

Bút toán tại Thời điểm này

 • Nợ Tiền mặt: $100
 • Nợ Nghĩa vụ Hợp đồng (Doanh thu Hoãn lại): $35
  • Có Doanh thu Bán hàng: $135 (Tiền nhận + Doanh thu hoãn lại được công nhận)

Phân tích:

 • Bán hàng ban đầu: StyleCo công nhận $215 doanh thu từ lần mua đầu tiên và hoãn lại $35 làm nghĩa vụ cho phiếu giảm giá. Doanh thu này được công nhận khi phiếu được sử dụng, tuân thủ yêu cầu của IFRS 15 về phân bổ giá giao dịch cho tất cả các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng, bao gồm cả các khoản giảm giá tương lai.

 • Khi nhận lại phiếu giảm giá: Khi phiếu được sử dụng, StyleCo công nhận thêm doanh thu từ số tiền hoãn lại ($35), cộng với số tiền thực tế khách hàng thanh toán

 

Ví dụ Bán hàng tích điểm

Ví dụ minh họa cách một công ty có thể xử lý tùy chọn của khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung thông qua chương trình tặng điểm thưởng cho khách hàng theo IFRS 15:

Thông tin về Công ty: LuxuryRewards vận hành một chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Công ty triển khai một chương trình khách hàng thân thiết, nơi khách hàng kiếm được điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho các lần lưu trú tại khách sạn. Những điểm này có thể được đổi lấy đêm nghỉ miễn phí, nâng cấp phòng hoặc các dịch vụ khác tại bất kỳ địa điểm nào của họ.

Chi tiết Giao dịch:

 • Tỷ lệ Kiếm Điểm: Khách hàng kiếm được 10 điểm cho mỗi $1 chi tiêu.

 • Giá trị Đổi Thưởng: Mỗi điểm có giá trị $0.01 đối với các dịch vụ trong tương lai.

Giao dịch của Khách hàng:

 • Chi tiêu của Khách hàng: Một khách hàng chi tiêu $500 cho lần lưu trú tại khách sạn.

 • Điểm Kiếm được: 500 x 10 = 5,000 điểm.

Giả định:

 • Tỷ lệ đổi điểm: Dựa trên dữ liệu lịch sử, LuxuryRewards ước tính 70% số điểm sẽ được đổi.

 • Chi phí Đổi Thưởng: Phân tích nội bộ của công ty chỉ ra rằng chi phí để thực hiện việc đổi điểm là 70% giá trị đổi thưởng.

Ghi nhận Doanh thu:

 1. Doanh Thu từ Lần Lưu Trú Khách sạn:

  • Tổng Giao dịch: $500

 2. Tính toán Doanh Thu Hoãn lại cho Điểm:

  • Tổng Điểm Kiếm được: 5,000 điểm

  • Tỷ lệ Đổi Thưởng Áp dụng: 70%

  • Tổng Giá trị Đổi Thưởng Tiềm năng: 5,000 điểm x $0.01/điểm = $50

  • Giá trị Đổi Thưởng Dự kiến: 70% của $50 = $35

 3. Phân bổ Doanh Thu tại Thời Điểm Giao dịch:

  • Ghi nhận Doanh Thu cung cấp dịch vụ: $500 – $35 = $465

  • Doanh Thu Hoãn lại (Nghĩa vụ Điểm Thưởng): $35

Bút toán tại Thời Điểm Giao dịch:

 • Nợ Tiền Mặt: $500

  • Có Doanh Thu Bán Hàng: $465

  • Có Doanh Thu Hoãn lại (Nghĩa vụ Điểm Thưởng): $35

Kịch bản khi Đổi Điểm:

 • Khách hàng Đổi Thưởng: Khách hàng quay lại và dùng 3,500 điểm để đổi lấy dịch vụ trị giá $35.

 • Giá trị Đổi Thực tế: 3,500 điểm x $0.01/điểm = $35

Bút toán tại Thời Điểm Đổi Điểm:

 • Nợ Doanh Thu Hoãn lại: $35

  • Có Doanh Thu Bán Hàng: $35 (khi dịch vụ được cung cấp)

Phân Tích:

 • Tại Thời Điểm Bán Hàng: LuxuryRewards công nhận phần lớn doanh thu từ giao dịch ngay lập tức nhưng hoãn lại một phần tương ứng với giá trị của điểm kiếm được. Doanh thu này được công nhận khi điểm được đổi, phản ánh mô hình kiếm và đổi điểm trong chương trình khách hàng thân thiết.

 • Tại Thời Điểm Đổi Điểm: Khi khách hàng đổi điểm, doanh thu hoãn lại được công nhận. Điều này đảm bảo rằng công nhận doanh thu phù hợp với việc cung cấp dịch vụ thực tế tương ứng với điểm được đổi.

Kết Luận: Cách tiếp cận của LuxuryRewards phù hợp với IFRS 15, yêu cầu rằng khi một giao dịch bao gồm một quyền lợi đáng kể (như điểm thưởng), giá giao dịch phải được phân bổ giữa hàng hóa hoặc dịch vụ và các tùy chọn của khách hàng. Doanh thu liên quan đến điểm được hoãn lại và công nhận khi điểm được đổi, phản ánh chính xác mô hình kinh tế của chương trình khách hàng thân thiết và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn công nhận doanh thu.

Trích dẫn Bản dịch tiếng Việt – Quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng

B39     Quyền chọn của khách hàng để nhận thêm hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí hoặc mua thêm ở mức giá ưu đãi tồn tại dưới nhiều hình thức, bao gồm các ưu đãi bán hàng, số dư tài khoản của khách hàng (hoặc tích điểm), quyền chọn gia hạn hợp đồng hoặc các khoản chiết khấu khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai.

B40     Nếu trong một hợp đồng, đơn vị trao cho khách hàng quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ, quyền chọn đó sẽ làm phát sinh một nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng chỉ khi quyền chọn đó đem lại cho khách hàng một quyền đáng kể mà khách hàng sẽ không nhận được nếu không tham gia vào hợp đồng đó (ví dụ, một khoản chiết khấu tăng thêm so với các khoản chiết khấu thường được cấp đối với loại hàng hóa hoặc dịch vụ đó cho nhóm khách hàng trong khu vực địa lý hay thị trường đó). Nếu quyền chọn này đem lại cho khách hàng một quyền đáng kể, nghĩa là khách hàng đã thanh toán trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai và đơn vị ghi nhận doanh thu khi hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai đó được chuyển giao hoặc khi quyền chọn hết hạn.

B41     Nếu khách hàng có quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ ở mức giá phản ánh giá bán lẻ của hàng hóa hoặc dịch vụ đó thì quyền chọn đó không mang lại cho khách hàng một quyền đáng kể ngay cả khi quyền chọn đó chỉ có thể được thực hiện khi tham gia một hợp đồng trước đó. Trong các trường hợp đó, đơn vị đã đưa ra một lời đề nghị bán hàng mà đơn vị sẽ chỉ kế toán theo Chuẩn mực này khi khách hàng thực hiện quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ.

B42     Đoạn 74 quy định đơn vị phải phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở giá bán riêng lẻ tương đối. Nếu giá bán riêng lẻ của một quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng không thể quan sát được một cách trực tiếp thì đơn vị phải ước tính giá bán đó. Ước tính đó phải phản ánh khoản chiết khấu mà khách hàng có thể có được khi thực hiện quyền chọn, được điều chỉnh cho cả hai yếu tố sau:

(a)     bất kỳ khoản chiết khấu nào mà khách hàng có thể nhận được mà không cần thực hiện quyền chọn; và

(b)   khả năng quyền chọn sẽ được thực hiện.

B43     Nếu một khách hàng có quyền đáng kể để mua hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai và các hàng hóa hoặc dịch vụ này tương tự như các hàng hóa hoặc dịch vụ ban đầu trong hợp đồng và được cung cấp theo các điều khoản của hợp đồng ban đầu thì thay vì ước tính giá bán đơn lẻ của quyền chọn, đơn vị có thể phân bổ giá giao dịch cho các hàng hóa hoặc dịch vụ trong quyền chọn bằng cách tham chiếu các hàng hóa hoặc dịch vụ dự kiến sẽ cung cấp và khoản thanh toán dự kiến tương ứng. Thường loại quyền chọn này là quyền chọn gia hạn hợp đồng.

Example – Customer options for additional goods or services

Example to illustrate how a company might handle customer options for additional goods or services, specifically through the issuance of discount vouchers for future sales, in compliance with IFRS 15:

Company Background: StyleCo is a clothing retailer. As a promotional strategy to boost customer retention and future sales, StyleCo offers discount vouchers to customers who make purchases exceeding a certain amount.

Transaction Details:

 • Promotion: Spend $200 and receive a $50 voucher for the next purchase.
 • Customer Purchase: A customer buys clothing worth $250.

Assumptions:

 • Based on historical data, StyleCo estimates that 70% of the vouchers will be redeemed.
 • The discount provided by the voucher does not represent a significant discount from the market price but is intended to encourage return visits.

Revenue Recognition at the Point of Sale:

 1. Total Sale without considering the voucher: $250

 2. Deferred Revenue Calculation:

  • Expected Redemption Rate: 70%
  • Discount Value of Voucher: $50
  • Value of Deferred Revenue (Voucher Liability): 70% of $50 = $35

Journal Entries at the Time of Sale:

 • Debit Cash: $250
  • Credit Sales Revenue: $215 (Total sale – Deferred revenue)
  • Credit Contract Liability (Deferred Revenue): $35

Scenario Upon Voucher Redemption:

 • Subsequent Purchase: The customer returns and buys additional clothing worth $150 using the $50 voucher.
 • Final Transaction Price: $150 – $50 (voucher) = $100 paid by the customer.

Journal Entries at the Time of Voucher Redemption:

 • Debit Cash: $100
 • Debit Contract Liability (Deferred Revenue): $35
  • Credit Sales Revenue: $135 (Cash received + Deferred revenue recognized)

Analysis:

 • Initial Sale: StyleCo recognizes $215 in revenue from the initial purchase and defers $35 as a liability for the voucher. This deferred revenue is recognized when the voucher is redeemed, aligning with IFRS 15’s requirements to allocate transaction prices to all performance obligations in the contract, including future discounts.

 • Voucher Redemption: When the voucher is used, StyleCo recognizes additional revenue from the deferred amount ($35), plus the actual amount paid by the customer ($100), totaling $135 for the second transaction. This approach reflects the usage of the voucher and fulfills the remaining performance obligation associated with the initial sale.

Conclusion: Under IFRS 15, StyleCo treats the discount vouchers as a performance obligation because the vouchers are expected to incentivize future purchases, which is a strategic marketing tool. By estimating the redemption rate and recognizing revenue accordingly, StyleCo ensures that the revenue recognized from the initial sale is allocated properly between immediate product delivery and the incentive for future sales. This treatment accurately reflects the transaction’s economic realities and complies with revenue recognition standards.

Example – Customer award credits (or points)

An example demonstrating how a company might handle customer options for additional goods or services through a customer award credits program under IFRS 15:

Company Background: LuxuryRewards operates a chain of luxury hotels and resorts. It runs a loyalty program where customers earn points for every dollar spent on their hotel stays. These points can be redeemed for free nights, room upgrades, or other services at any of their locations.

Transaction Details:

 • Earn Rate: Customers earn 10 points for every $1 spent.

 • Redemption Value: Each point is worth $0.01 towards future services.

Customer Transaction:

 • Customer Spend: A customer spends $500 on a hotel stay.

 • Points Earned: 500 x 10 = 5,000 points.

Assumptions:

 • Breakage Rate: Based on historical data, LuxuryRewards estimates that 70% of the points will be redeemed.

 • Cost of Redemption: The company’s internal analysis indicates that the cost to fulfill the redemption of points is 70% of the redemption value.

Revenue Recognition:

 1. Revenue from Hotel Stay:

  • Total Transaction: $500

 2. Deferred Revenue Calculation for Points:

  • Total Points Earned: 5,000 points

  • Redemption Rate Applied: 70%

  • Total Potential Redemption Value: 5,000 points x $0.01/point = $50

  • Value of Expected Redemption: 70% of $50 = $35

 3. Revenue Allocation at Time of Transaction:

  • Immediate Revenue Recognition: $500 – $35 = $465

  • Deferred Revenue (Liability for Loyalty Points): $35

Journal Entries at the Time of Transaction:

 • Debit Cash: $500

  • Credit Sales Revenue: $465

  • Credit Deferred Revenue (Loyalty Points Liability): $35

Scenario Upon Points Redemption:

 • Customer Redemption: The customer redeems 3,500 points for a service valued at $35.

 • Actual Redemption Value: 3,500 points x $0.01/point = $35

Journal Entries at Time of Redemption:

 • Debit Deferred Revenue: $35

  • Credit Sales Revenue: $35 (as the service is provided)

Analysis:

 • At Sale: LuxuryRewards recognizes the majority of the revenue from the transaction immediately but defers a portion that corresponds to the value of the points earned. This deferred revenue is recognized as the points are redeemed, which reflects the earning and redemption pattern under the loyalty program.

 • At Redemption: As the customer redeems the points, the deferred revenue is recognized. This ensures that revenue recognition matches the actual delivery of services corresponding to the redeemed points.

Conclusion: LuxuryRewards’ approach aligns with IFRS 15, which mandates that when a transaction includes a material right (such as loyalty points), the transaction price must be allocated between the goods or services and the customer options. Revenue associated with the points is deferred and recognized when the points are redeemed, accurately reflecting the economic patterns of the loyalty program and ensuring compliance with revenue recognition standards.

IFRS 15 – Customer options for additional goods or services

Customer options to acquire additional goods or services for free or at a discount come in many forms, including sales incentives, customer award credits (or points), contract renewal options or other discounts on future
goods or services.

If, in a contract, an entity grants a customer the option to acquire additional goods or services, that option gives rise to a performance obligation in the contract only if the option provides a material right to the customer that it would not receive without entering into that contract (for example, a discount that is incremental to the range of discounts typically given for those goods or services to that class of customer in that geographical area or market). If the option provides a material right to the customer, the customer in effect pays the entity in advance for future goods or services and the entity recognises revenue when those future goods or services are transferred or when the option expires.

If a customer has the option to acquire an additional good or service at a price that would reflect the stand-alone selling price for that good or service, that option does not provide the customer with a material right even if the option can be exercised only by entering into a previous contract. In those cases, the entity has made a marketing offer that it shall account for in accordance with this Standard only when the customer exercises the option to purchase the additional goods or services.

Paragraph 74 requires an entity to allocate the transaction price to performance obligations on a relative stand-alone selling price basis. If the stand-alone selling price for a customer’s option to acquire additional goods or services is not directly observable, an entity shall estimate it. That estimate shall reflect the discount that the customer would obtain when exercising the option, adjusted for both of the following:

(a) any discount that the customer could receive without exercising the option; and
(b) the likelihood that the option will be exercised. 

If a customer has a material right to acquire future goods or services and those goods or services are similar to the original goods or services in the contract and are provided in accordance with the terms of the original contract, then an entity may, as a practical alternative to estimating the stand- alone selling price of the option, allocate the transaction price to the optional goods or services by reference to the goods or services expected to be provided
and the corresponding expected consideration. Typically, those types of options are for contract renewals.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.