IFRS 15 Thỏa thuận xuất hóa đơn chưa giao hàng

Theo IFRS 15 Thỏa thuận xuất hóa đơn chưa giao hàng theo tiêu chuẩn quốc tế về ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng, các doanh nghiệp cần lưu ý

Thỏa thuận xuất hóa đơn chưa giao hàng

B79      Thỏa thuận xuất hóa đơn – chưa giao hàng là một hợp đồng mà theo đó, đơn vị xuất hóa đơn cho khách hàng cho một sản phẩm nhưng đơn vị nắm giữ vật chất đối với sản phẩm cho đến khi sản phẩm được chuyển giao cho khách hàng tại một thời điểm trong tương lai. Ví dụ, khách hàng có thể yêu cầu đơn vị tham gia hợp đồng theo hình thức trên vì khách hàng không có không gian sẵn sàng để lưu giữ sản phẩm hoặc do khách hàng bị chậm kế hoạch sản xuất.

B80     Đơn vị phải xác định thời điểm hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao sản phẩm của mình bằng cách đánh giá thời điểm khách hàng nắm quyền kiểm soát sản phẩm đó (xem đoạn 38). Đối với một số hợp đồng, quyền kiểm soát được chuyển giao khi sản phẩm được giao hoặc được vận chuyển đến địa điểm của khách hàng, tùy thuộc vào điều khoản của hợp đồng (bao gồm các điều khoản được giao và vận chuyển). Tuy nhiên, đối với một số hợp đồng, mặc dù đơn vị vẫn nắm giữ sản phẩm vật chất nhưng khách hàng có thể nắm quyền kiểm soát sản phẩm. Trong trường hợp đó, khách hàng có khả năng quyết định việc sử dụng và có được gần như toàn bộ lợi ích còn lại từ sản phẩm mặc dù khách hàng không nắm giữ vật chất đối với sản phẩm đó. Do đó, đơn vị không kiểm soát sản phẩm mà chỉ thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản cho khách hàng.

B81     Ngoài việc áp dụng các quy định tại đoạn 38, đối với khách hàng đã nắm được quyền kiểm soát sản phẩm theo một thỏa thuận xuất hóa đơn – chưa giao hàng, tất cả các tiêu chí sau phải được thỏa mãn:

  • lý do thực hiện thỏa thuận xuất hóa đơn – chưa giao hàng phải hợp lý (ví dụ khách hàng yêu cầu thỏa thuận đó);
  • sản phẩm phải được xác định một cách tách biệt là thuộc về khách hàng;
  • sản phẩm phải sẵn sàng để thực hiện chuyển giao vật chất cho khách hàng; và
  • đơn vị không có khả năng sử dụng sản phẩm hoặc dùng cho khách hàng khác.

B82     Nếu đơn vị ghi nhận doanh thu cho việc bán sản phẩm trên cơ sở xuất hóa đơn – chưa giao hàng, đơn vị phải xem xét liệu có các nghĩa vụ thực hiện còn lại (ví dụ dịch vụ bảo quản) theo quy định tại các đoạn 22-30 mà đơn vị phải phân bổ một phần giá giao dịch cho nghĩa vụ đó theo quy định tại các đoạn 73-86 hay không.

Bill-and-hold arrangements

A bill-and-hold arrangement is a contract under which an entity bills customer for a product but the entity retains physical possession of the product until it is transferred to the customer at a point in time in the future. For example, a customer may request an entity to enter into such a contrac because of the customer’s lack of available space for the product or because o delays in the customer’s production schedules.

An entity shall determine when it has satisfied its performance obligation transfer a product by evaluating when a customer obtains control of that product (see paragraph 38). For some contracts, control is transferred either when the product is delivered to the customer’s site or when the product is shipped, depending on the terms of the contract (including delivery an shipping terms). However, for some contracts, a customer may obtain control of a product even though that product remains in an entity’s physical possession. In that case, the customer has the ability to direct the use of, an obtain substantially all of the remaining benefits from, the product even though it has decided not to exercise its right to take physical possession of that product. Consequently, the entity does not  ontrol the product. Instead the entity provides custodial services to the customer over the customer’ asset. 

In addition to applying the requirements in paragraph 38, for a customer to have obtained control of a product in a bill-and-hold arrangement, all of the following criteria must be met:

(a) the reason for the bill-and-hold arrangement must be substantive (for example, the customer has requested the arrangement);

(b) the product must be identified separately as belonging to the customer;

(c) the product currently must be ready for physical transfer to the customer; and

(d) the entity cannot have the ability to use the product or to direct it to another customer.

If an entity recognises revenue for the sale of a product on a bill-and-hold basis, the entity shall consider whether it has remaining performance obligations (for example, for custodial services) in accordance with paragraphs 22–30 to which the entity shall allocate a portion of the transaction price in accordance with paragraphs 73–86.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.