So sánh Tài sản hợp đồng và Nợ phải thu

Theo IFRS 15, việc phát sinh 02 loại tài sản (Tài sản hợp đồng và Nợ phải thu) có thể dẫn tới nhầm lẫn. Dưới đây là bảng so sánh giữa Tài sản hợp đồng và Nợ phải thu (“Tài sản hợp đồng” (Contract Asset) và “Nợ phải thu” (Receivable))

Bảng so sánh

Tiêu chí Tài sản hợp đồng (Contract Asset) Nợ phải thu (Receivable)
Khái niệm Là khoản tiền mà công ty có quyền nhận từ khách hàng theo hợp đồng, nhưng chưa đến thời điểm yêu cầu thanh toán. Là khoản tiền mà khách hàng nợ công ty và đến kỳ hạn phải thanh toán theo hợp đồng hoặc hóa đơn.
Thời điểm ghi nhận Được ghi nhận khi công ty đã hoàn thành một phần công việc theo hợp đồng, nhưng chưa nhận thanh toán. Được ghi nhận khi công ty đã hoàn thành công việc và có quyền yêu cầu thanh toán từ khách hàng.
Tính chất Có tính chất “tài sản” nhưng chưa chắc chắn về khả năng thu hồi ngay lập tức. Có tính chất là khoản nợ phải thu và thường có thời hạn thanh toán cụ thể.
Xử lý kế toán Được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn. Được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn tùy thuộc vào thời hạn thanh toán.
Ví dụ Khoản tiền thu từ việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nhưng chưa đến kỳ thanh toán. Hóa đơn bán hàng mà khách hàng chưa thanh toán, hoặc khoản nợ vay ngắn hạn của khách hàng đối với công ty.
Mối quan hệ với doanh thu Được xác định từ các giao dịch đã hoàn thành, có khả năng tạo ra doanh thu trong tương lai. Được xác định rõ ràng thông qua hợp đồng, hóa đơn hoặc cam kết thanh toán của khách hàng.
Quản lý rủi ro Cần theo dõi kỹ lưỡng để đảm bảo rằng tài sản hợp đồng có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Cần quản lý để giảm thiểu rủi ro không thu hồi được nợ, như theo dõi tín dụng của khách hàng.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ chi tiết với số liệu để phân biệt giữa “Tài sản hợp đồng” và “Nợ phải thu” theo IFRS 15, liên quan đến doanh thu từ hợp đồng với khách hàng.

Kịch bản: Dự án Phát triển Phần mềm

Thông tin Hợp đồng:

 • Tổng giá trị hợp đồng: $100,000

 • Thời hạn: 12 tháng

 • Điều khoản thanh toán: Khách hàng thanh toán 50% khi hoàn thành các cột mốc 1 và 2 ($50,000 cho mỗi cột mốc), và 50% còn lại vào cuối hợp đồng sau khi chấp nhận hoàn toàn phần mềm

Cột mốc 1 Cột mốc 2 Cột mốc 3
 • Nhiệm vụ: Hoàn thành giai đoạn thiết kế phần mềm.

 • Hoàn thành: Cuối tháng thứ 4.

 • Giá trị được phân bổ cho cột mốc: $30,000

 • Kết quả: Hoàn thành thành công, nhưng khách hàng sẽ xem xét kết quả vào cuối tháng 6 trước khi chấp thuận thanh toán.

 • Nhiệm vụ: Triển khai các tính năng cốt lõi.

 • Hoàn thành: Cuối tháng thứ 8.

 • Giá trị được phân bổ cho cột mốc: $20,000

 • Kết quả: Hoàn thành thành công và được khách hàng chấp thuận vào cuối tháng thứ 8.

 • Thanh toán: $50,000 (bao gồm cả Cột mốc 1 và 2) được nhận vào cuối tháng 8.

 • Nhiệm vụ: Kiểm tra cuối cùng và triển khai.

 • Hoàn thành: Cuối tháng 12.

 • Giá trị được phân bổ cho cột mốc: $50,000

 • Kết quả: Đang chờ hoàn thành.

 

Các Bút toán Kế toán:

Cuối tháng 4:

 • Tài sản hợp đồng: $30,000 (Thiết kế phần mềm hoàn tất nhưng chưa được khách hàng chấp thuận cho thanh toán)

  • Ghi nhận: Vì công ty đã hoàn thành nghĩa vụ của mình cho Cột mốc 1, nhưng khách hàng vẫn chưa chấp thuận giai đoạn này, nó được ghi nhận như là tài sản hợp đồng.

Cuối tháng 8:

 • Nợ phải thu: $50,000 (Được chấp thuận, bao gồm cả Cột mốc 1 và 2)

  • Ghi nhận: Khi khách hàng chấp thuận công việc đã hoàn thành cho Cột mốc 1 và 2 vào cuối tháng 8, $30,000 trước đó được ghi nhận là tài sản hợp đồng và $20,000 cho Cột mốc 2 chuyển đổi thành nợ phải thu vì khách hàng đã chấp thuận và thanh toán đã được xác nhận.

  • Thanh toán: Đã nhận, do đó xóa bỏ nợ phải thu.

Cuối tháng 12:

 • Nợ phải thu (dự kiến): $50,000 khi hoàn thành và được chấp thuận Cột mốc 3.

Giải thích:

 • Tài sản hợp đồng (Tháng 4): Tài sản này được ghi nhận khi công việc hoàn thành đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng nhưng quyền nhận thanh toán vẫn còn phụ thuộc vào điều kiện khác ngoài sự trôi qua của thời gian (như sự chấp thuận của khách hàng).

 • Nợ phải thu (Tháng 8): Nợ phải thu được ghi nhận khi quyền của công ty đối với thanh toán trở nên không có điều kiện, ngoại trừ sự trôi qua của thời gian. Trong trường hợp này, điều này xảy ra khi khách hàng chấp thuận công việc đã hoàn thành cho Cột mốc 1 và 2, làm cho việc thanh toán trở nên không có điều kiện.

Ví dụ này minh họa cách tài sản hợp đồng và nợ phải thu được ghi nhận khác nhau theo IFRS 15 dựa trên các điều kiện và thời điểm chấp thuận và thanh toán của khách hàng.

English Version

Below is the translated comparison table between “Contract Asset” and “Receivable” in English:

Criteria Contract Asset Receivable
Definition An amount that the company is entitled to receive from the customer under a contract, but not yet due for payment. An amount owed by the customer to the company, payable on a contractual or invoiced basis.
Recognition Timing Recognized when the company has completed part of the work under the contract but has not yet received payment. Recognized when the company has completed the work and is entitled to demand payment from the customer.
Nature An asset, but not necessarily immediately collectible. A debt owed by the customer, usually with a specific payment deadline.
Accounting Treatment Recorded on the balance sheet as either a short-term or long-term asset. Recorded on the balance sheet as a short-term or long-term asset depending on the payment term.
Example Amounts earned from providing services to a customer but not yet due for payment. Unpaid sales invoices, or short-term loans from customers to the company.
Relation to Revenue Determined from transactions that are completed and might generate future revenue. Clearly determined through contracts, invoices, or payment commitments from the customer.
Risk Management Needs careful monitoring to ensure that the contract asset can be converted into cash. Requires management to minimize the risk of non-collection, such as monitoring customer credit.

Example

Scenario: Software Development Project

Contract Details:

 • Total Contract Value: $100,000

 • Duration: 12 months

 • Payment Terms: Customer pays 50% upon completion of milestones 1 and 2 ($50,000 each), and the final 50% at the end of the contract after full acceptance of the software.

Milestone 1:

 • Task: Complete the software design phase.

 • Completion: End of month 4.

 • Value Allocated to Milestone: $30,000

 • Outcome: Successfully completed, but the customer will review the results at the end of month 6 before approving the payment.

Milestone 2:

 • Task: Implement core features.

 • Completion: End of month 8.

 • Value Allocated to Milestone: $20,000

 • Outcome: Successfully completed and approved by the customer at the end of month 8.

 • Payment: $50,000 (covering Milestones 1 and 2) received at the end of month 8.

Milestone 3:

 • Task: Final testing and deployment.

 • Completion: End of month 12.

 • Value Allocated to Milestone: $50,000

 • Outcome: Awaiting completion.

Accounting Entries:

End of Month 4:

 • Contract Asset: $30,000 (Software design completed but not yet approved for payment)

  • Recognition: Since the company has fulfilled its obligation for Milestone 1, but the customer has yet to approve this phase, it is recognized as a contract asset.

End of Month 8:

 • Receivable: $50,000 (Approval received, covering Milestones 1 and 2)

  • Recognition: Upon customer approval at the end of month 8, the $30,000 previously recognized as a contract asset for Milestone 1, and the $20,000 for Milestone 2, are transformed into a receivable because the customer has approved the work and the payment is confirmed.

  • Payment: Received, thus clearing the receivable.

End of Month 12:

 • Receivable (projected): $50,000 upon completion and approval of Milestone 3.

Explanation:

 • Contract Asset (Month 4): This asset is recognized when work is completed to the satisfaction of the contractual obligations but the right to payment is conditional upon something other than the passage of time (such as customer approval).

 • Receivable (Month 8): A receivable is recognized when the company’s right to payment becomes unconditional, except for the passage of time. In this case, it happens when the customer approves the work completed for Milestones 1 and 2, making the payment unconditional.

This example illustrates how contract assets and receivables are recognized differently under IFRS 15 based on the conditions and timing of customer approvals and payments.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.