IFRS Các bước ghi nhận doanh thu theo IFRS 15

Theo IFRS 15, tiêu chuẩn quốc tế về ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng, các doanh nghiệp cần tuân theo một mô hình năm bước để xác định khi nào và như thế nào doanh thu nên được ghi nhận. Dưới đây là năm bước đó:

Tổng quan mô hình 05 bước

Tham khảo sơ đồ sau

1. Xác định hợp đồng với khách hàng
2. Xác định các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng
3. Xác định giá trị giao dịch
4. Phân bổ giá trị giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng
5. Ghi nhận doanh thu khi (hoặc khiến cho) nghĩa vụ thực hiện được thỏa mãn

  

Xác định từng bước – Có ví dụ 

Xác định hợp đồng với khách hàng

Hợp đồng phải được thỏa thuận giữa các bên và có thể thực thi được pháp lý. Hợp đồng cần rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, cũng như điều kiện thanh toán.

Xuất hiện thêm 02 trường hợp là

Kết hợp hợp đồng

2 hay nhiều hợp đồng (HĐ) được thực hiện cùng thời điểm, hoặc sát nhau cho cùng 1 khách hàng (hay bên liên quan của khách hàng) có thể được kết hợp nếu thoả mãn một trong các điều kiện sau:

 • Các hợp đồng được Thương thảo theo một gói có cùng mục tiêu Thương mại
 • Giá trị hợp lý cùa 1 hợp đồng được trả phụ thuộc vào giá và kết quả thực hiện hợp đồng khác
 • HHDV trao đổi trong hợp đồng có cùng nghĩa vụ thực hiện

Ví dụ tình huống 1: Một công ty xây dựng, BuildCo, ký kết hai hợp đồng với một khách hàng, CityCorp, để xây dựng hai tòa nhà riêng biệt. Hợp đồng đầu tiên là để xây dựng một tòa nhà văn phòng, và hợp đồng thứ hai là xây dựng một thư viện. Cả hai tòa nhà đều nằm trên cùng một khu đất và là một phần của dự án tái phát triển do CityCorp quản lý.

Chi tiết:

 • Hợp đồng 1 (Tòa nhà văn phòng): Ký kết vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, với giá trị hợp đồng là 1 triệu đô la
 • Hợp đồng 2 (Thư viện): Ký kết vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, với giá trị hợp đồng là 800.000 đô la.

Phân tích về việc kết hợp:

 1. Đàm phán như một gói: BuildCo đàm phán cả hai hợp đồng như một phần của một gói thỏa thuận với một mục tiêu thương mại chung là tái phát triển khu đất.
 2. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các hợp đồng: Việc xây dựng cả hai tòa nhà yêu cầu sự tích hợp đáng kể. Ví dụ, có một cơ sở hạ tầng chung (như bãi đậu xe, tiện ích) phục vụ cho cả hai tòa nhà, và lịch trình xây dựng được thiết kế để đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu trên toàn bộ khu đất.
 3. Một nghĩa vụ thực hiện duy nhất: Mặc dù công việc xây dựng mỗi tòa nhà có khả năng được phân biệt, nhưng chúng rất liên quan và phụ thuộc lẫn nhau do cơ sở hạ tầng chung và xây dựng đồng thời. Do đó, các nghĩa vụ thực hiện không phân biệt trong bối cảnh của hợp đồng.

Kết luận: Trong những hoàn cảnh này, BuildCo kết luận rằng các hợp đồng này được đàm phán với một mục tiêu thương mại chung và yêu cầu một mức độ phụ thuộc và tích hợp cao. Do đó, theo IFRS 15, các hợp đồng này nên được kết hợp và tính toán như một hợp đồng duy nhất. Cách tiếp cận này ảnh hưởng đến việc nhận dạng doanh thu, cho phép BuildCo phân bổ giá giao dịch cho một nghĩa vụ thực hiện duy nhất và nhận dạng doanh thu dựa trên tiến độ hoàn thành dự án tổng thể, thay vì riêng biệt cho mỗi tòa nhà.

Ví dụ 2: JavaCo có nên kết hợp hai hợp đồng này và hạch toán như một hợp đồng duy nhất theo IFRS 15

Năm 20X7, JavaCo tham gia vào một hợp đồng cắp phép sử dụng phần mềm quản lý khách hàng cho khách hàng của mình. 03 ngàỵ sau, trong một hợp đồng khác, JavaCo thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn đề tùy chỉnh đáng kể phần mềm họ vừa bán đề phù hợp với hệ thống IT của khách hàng. Khách hàng không thể sử dụng phần mềm cho đến khi dịch vụ tư vấn tùy chỉnh hoàn thành.

Đánh giá:

 • Phụ thuộc mật thiết: Sự phụ thuộc chức năng giữa phần mềm và dịch vụ tư vấn tùy chỉnh cho thấy một mối liên kết mật thiết giữa hai hợp đồng. Phần mềm không có giá trị sử dụng cho khách hàng nếu không có dịch vụ tư vấn để tùy chỉnh và tích hợp nó với hệ thống IT của họ.
 • Mục tiêu Thương mại Chung: Có khả năng cả hai hợp đồng đều được thiết kế để phục vụ một mục tiêu chung là cung cấp giải pháp phần mềm hoạt động hiệu quả trong môi trường của khách hàng.

Dựa trên các tiêu chí của IFRS 15, có lý do chính đáng để kết hợp hai hợp đồng này thành một hợp đồng duy nhất. Sự phụ thuộc chức năng giữa phần mềm và dịch vụ tư vấn cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng hai hợp đồng này được liên kết chặt chẽ và có thể được xem xét như một giao dịch đơn lẻ. Do đó, JavaCo nên kết hợp hai hợp đồng này và hạch toán chúng như một hợp đồng duy nhất theo IFRS 15.

Ví dụ - Example

Example: Combination of Contracts in a Construction Scenario

Scenario: A construction company, BuildCo, enters into two contracts with a client, CityCorp, to construct two separate buildings. The first contract is for constructing an office building, and the second is for a library. Both buildings are on the same site and are part of a redevelopment project managed by CityCorp.

Details:

 • Contract 1 (Office Building): Signed on January 1, 2023, with a contract price of $1 million.
 • Contract 2 (Library): Signed on February 15, 2023, with a contract price of $800,000.

Analysis for Combination:

 1. Negotiation as a Package: BuildCo negotiated both contracts as part of a package deal with a single commercial objective—to redevelop the site.
 2. Interdependency of Contracts: The construction of both buildings requires significant integration. For instance, there is a shared infrastructure (e.g., parking, utilities) that serves both buildings, and the construction timeline is designed to ensure minimal disruption across the site.
 3. Single Performance Obligation: The work to construct each building, though capable of being distinct, is highly interrelated and interdependent due to the shared infrastructure and simultaneous construction. Hence, the performance obligations are not distinct within the context of the contract.

Conclusion: Given these circumstances, BuildCo concludes that these contracts are negotiated with a single commercial objective and require a high degree of interdependency and integration. Therefore, under IFRS 15, these contracts should be combined and accounted for as a single contract. This approach impacts the revenue recognition, allowing BuildCo to allocate the transaction price to the combined single performance obligation and recognize revenue based on the progress towards completing the overall project, rather than separately for each building.

Sửa đổi hợp đồng

Đơn vị phải kế toán cho việc sửa đổi hợp đồng như là một hợp đồng riêng biệt nếu tồn tại cả hai điều kiện sau:

(a) Phạm vi của hợp đồng mở rộng do tăng thêm hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết và hàng hóa,hoặc dịch vụ tăng thêm là tách biệt (theo quy định tại các đoạn 26-30) và

(b) Giá của hợp đồng tăng thêm một khoản thanh toán mà khoản tăng thêm đó phản ánh giá bán riêng lẻ của đơn vị đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ  tăng thêm đã cam kết và bất kỳ sự điều chỉnh phù hợp nào đối với giá  phản ánh các tình huống của một hợp đồng cụ thể.

Ví dụ, đơn vị có thể điều chỉnh giảm giá bán riêng lẻ của một hàng hóa hoặc dịch vụ tăng thêm cho khách hàng bởi vì đơn vị không cần phát sinh các chi phí liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự cho một khách hàng mới.

Ví dụ tình huống: Thay đổi Hợp đồng trong Tình huống Phát triển Phần mềm: TechSoft, một công ty phát triển phần mềm, ban đầu ký kết hợp đồng với một khách hàng, HealthCo, để phát triển một hệ thống quản lý bệnh nhân tùy chỉnh với giá 100.000 đô la với thời gian hoàn thành dự kiến là một năm.

 • Chi tiết của Hợp đồng Ban đầu:
  • Ngày Hợp đồng: Ngày 1 tháng 1 năm 2023
  • Tính năng Hệ thống: Đăng ký bệnh nhân, lập lịch hẹn, và thanh toán hóa đơn.
 • Thay đổi: Sau sáu tháng phát triển, HealthCo yêu cầu thêm các tính năng: một mô-đun telemedicine và các tính năng bảo mật dữ liệu nâng cao. Chi tiết của Thay đổi:
  • Tính năng Bổ sung: Khả năng telemedicine và các biện pháp bảo mật nâng cao.
  • Chi phí Bổ sung: 30.000 đô la.
  • Ngày Hoàn thành Điều chỉnh: Gia hạn thêm ba tháng.

Phân tích Thay đổi Hợp đồng:

 1. Đánh giá Thay đổi: TechSoft đánh giá xem thay đổi có bổ sung hàng hóa hoặc dịch vụ rõ ràng không và nếu mức tăng giá có tỷ lệ với giá bán lẻ độc lập của hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung đó.
 2. Hàng hóa hoặc Dịch vụ Rõ ràng: Các tính năng bổ sung (telemedicine và bảo mật) là rõ ràng vì chúng cung cấp các chức năng bổ sung có thể xác định riêng biệt so với phạm vi ban đầu.
 3. Tỷ lệ Tăng Giá: Mức tăng giá tỷ lệ với giá bán lẻ độc lập của các chức năng bổ sung, mà TechSoft thường xuyên bán riêng lẻ.

Xử lý Kế toán: Vì hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung là rõ ràng và mức tăng giá phản ánh giá bán lẻ độc lập, sự thay đổi hợp đồng được kế toán như thể đó là một hợp đồng riêng biệt. Điều này có nghĩa là doanh thu liên quan đến thêm 30.000 đô la sẽ được nhận dạng khi TechSoft tiến tới hoàn thành các nghĩa vụ mới được thêm vào.

Kết luận: Ví dụ này cho thấy làm thế nào TechSoft cần phải đánh giá bản chất của sự thay đổi hợp đồng theo IFRS 15 để xác định phương thức kế toán phù hợp. Bằng cách xử lý thay đổi như một hợp đồng riêng biệt, việc kế toán cho các phần ban đầu và đã thay đổi của dự án vẫn rõ ràng và đơn giản.

Ví dụ 2: Xử lý tình huống sau Theo IFRS 15

 • – Vào tháng 3 năm 20X5, ConstructCo tham gia vào một hợp đồng xây đường cho khách hàng trị giá $10,000,000.
 • – Vào tháng 11 năm 20X5, khách hàng yêu cầu tăng độ dày mặt đường bê tông từ 6 lên 8 inch. ConstructCo và khách hàng thỏa thuận tăng giá trị hợp đồng lên $2,000,000. ConstructCo thực hiện đánh giá và kết luận rằng việc tăng độ dày vĩa hè không phát sinh tách biệt với việc xây dựng con đường

Khi đó, ConstructCo nên hạch toán sự sửa đổi này như thế nào theo IFRS 15?

Phân tích:

 • Sự sửa đổi hợp đồng: Việc tăng độ dày của mặt đường từ 6 inch lên 8 inch và tăng giá trị hợp đồng từ $10,000,000 lên $12,000,000.
 • Xác định tính rõ ràng: Sự sửa đổi không tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ mới rõ ràng so với những gì đã có trong hợp đồng gốc. Việc tăng độ dày của mặt đường là một phần của quá trình xây dựng đường đã được thỏa thuận ban đầu, và không thể tách biệt ra khỏi hợp đồng gốc.

Hạch toán:

 1. Xác định nghĩa vụ thực hiện: Tăng độ dày của mặt đường được coi là một phần của nghĩa vụ thực hiện hiện tại trong hợp đồng xây dựng con đường.
 2. Xác định giao dịch giá trị mới: Tổng giá trị hợp đồng sau khi sửa đổi là $12,000,000.
 3. Phương pháp tiếp cận: Vì sự sửa đổi không tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ rõ ràng mới, và không có giá bán lẻ độc lập cho phần sửa đổi, ConstructCo nên tích hợp giá trị sửa đổi vào hợp đồng hiện tại. Do đó, tổng giá trị hợp đồng được điều chỉnh để phản ánh tổng công việc.
 4. Nhận dạng doanh thu: ConstructCo sẽ tiếp tục nhận dạng doanh thu dựa trên mức độ tiến độ hoàn thành của hợp đồng được sửa đổi, sử dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Sự thay đổi về mặt tiền đường và chi phí thêm vào sẽ được phản ánh trong phép tính tiến độ hoàn thành này.

Trong trường hợp này, sự sửa đổi hợp đồng được tích hợp vào hợp đồng gốc mà không cần tạo ra một hợp đồng riêng biệt cho sự sửa đổi. ConstructCo sẽ cập nhật giá trị và tiến độ của hợp đồng gốc để phản ánh sự thay đổi này, và doanh thu sẽ được nhận dạng dựa trên tiến độ của toàn bộ công trình, bao gồm cả sự sửa đổi.

Ví dụ - Example

Example: Contract Modification in a Software Development Scenario

Scenario: TechSoft, a software development company, originally contracts with a client, HealthCo, to develop a customized patient management system for $100,000 with an expected completion timeline of one year.

Details of the Original Contract:

 • Contract Date: January 1, 2023
 • System Features: Patient registration, appointment scheduling, and billing.

Modification: Six months into the development, HealthCo requests additional features: a telemedicine module and enhanced data security features.

Details of the Modification:

 • Additional Features: Telemedicine capabilities and advanced security measures.
 • Additional Cost: $30,000.
 • Amended Completion Date: Extended by three months.

Analysis for Contract Modification:

 1. Assessing the Modification: TechSoft assesses whether the modification adds distinct goods or services and if the price increase is proportionate to the stand-alone selling prices of the additional goods or services.
 2. Distinct Goods or Services: The additional features (telemedicine and security) are distinct as they provide added functionalities that are separately identifiable from the original scope.
 3. Price Increase Proportionality: The price increase is proportionate to the stand-alone selling prices of the added functionalities, which TechSoft regularly sells separately.

Accounting Treatment: Given that the additional goods or services are distinct and the price increase reflects the stand-alone selling prices, the contract modification is accounted for as if it were a separate contract. This means that the revenue associated with the additional $30,000 will be recognized as TechSoft progresses towards fulfilling the newly added obligations.

Conclusion: This example demonstrates how TechSoft needs to evaluate the nature of the contract modification under IFRS 15 to determine the appropriate accounting treatment. By treating the modification as a separate contract, the accounting for the original and modified parts of the project remains clear and straightforward.

Xác định các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng:

Một nghĩa vụ thực hiện là một hàng hóa hoặc dịch vụ mà công ty đã hứa cung cấp cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm hàng hóa, dịch vụ, hoặc một sự kết hợp của cả hai, và mỗi nghĩa vụ này cần được xác định một cách rõ ràng trong hợp đồng.

Ví dụ: ManufactCo tham gia vào một hợp đồng bán một hệ thống lọc bể bơi và ống lọc, được giao hai tuần sau khi giao hệ thống lọc bể bơi sau hai tuần. Hệ thống lọc không thể hoạt động nếu thiếu ống lọc. Cả nhà sản xuất hệ  thống lọc bể bơi và người bán thiết bị ống lọc đều bán hệ thống lọc vả ống lọc riêng rẽ. Có bao nhiêu nghĩa vụ thực hiện riêng biệt có thể xác định được?

Trong trường hợp này của ManufactCo, việc xác định số lượng nghĩa vụ thực hiện riêng biệt trong hợp đồng phụ thuộc vào các tiêu chí của IFRS 15 liên quan đến khái niệm hàng hóa và dịch vụ có thể phân biệt. Khái niệm Hàng hóa hoặc Dịch vụ Có thể Phân Biệt: Theo IFRS 15, một hàng hóa hoặc dịch vụ được coi là có thể phân biệt nếu khách hàng có thể hưởng lợi từ hàng hóa hoặc dịch vụ đó một mình hoặc kết hợp với các tài nguyên khác mà họ có thể dễ dàng truy cập và nếu hàng hóa hoặc dịch vụ đó được chuyển giao riêng biệt trong thực tiễn kinh doanh của người bán.

Ứng dụng vào Tình huống ManufactCo:

 • Hệ thống lọc bể bơi và ống lọc: Mặc dù cả hai sản phẩm này có thể được bán riêng rẽ bởi ManufactCo và các nhà cung cấp khác, hệ thống lọc bể bơi không thể hoạt động nếu thiếu ống lọc. Điều này có nghĩa là để hệ thống lọc hoạt động hiệu quả, cả hệ thống lọc và ống lọc phải được cài đặt và hoạt động cùng nhau.
 • Phân tích Tính Rõ Ràng và Chuyển giao riêng biệt: Trong trường hợp này, mặc dù các bộ phận có thể được mua riêng, chúng không thể cung cấp lợi ích riêng biệt cho khách hàng khi không được lắp đặt cùng nhau. Do đó, dù có thể bán riêng rẽ, nhưng trong bối cảnh của hợp đồng này, chúng không thể xác định là hàng hóa có thể phân biệt khi không hoạt động cùng nhau.

Trong hợp đồng của ManufactCo, dù các thành phần hệ thống lọc và ống lọc có thể được bán riêng rẽ, chúng không thực sự là các nghĩa vụ thực hiện riêng biệt trong bối cảnh này. Có một nghĩa vụ thực hiện duy nhất: cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hoàn chỉnh bao gồm cả ống lọc để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Do đó, việc nhận dạng doanh thu cho hợp đồng này sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thành nghĩa vụ thực hiện này là cung cấp một hệ thống lọc hoạt động hiệu quả.

Xác định giá trị giao dịch

Giá trị giao dịch là tổng số tiền mà công ty kỳ vọng sẽ nhận được từ khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, trừ đi bất kỳ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hoặc số tiền hoàn lại khác.

Ví dụ về Cấu phần tài chính đáng kể (Significant financing component)

Theo IFRS 15, một cấu phần tài chính đáng kể trong hợp đồng tồn tại khi có sự chênh lệch lớn về thời gian giữa

 • Thời điểm chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ và 
 • Thời điểm thanh toán

Cấu phần này được coi là đáng kể nếu thời gian của các khoản thanh toán cung cấp cho khách hàng hoặc công ty lợi ích của việc tài trợ với lãi suất đáng kể khác biệt so với lãi suất thị trường hiện hành. Ví dụ đơn giản:

Giả sử một công ty, ABC Corp., bán máy móc cho một khách hàng với giá 100.000 đô la. Khách hàng được phép thanh toán số tiền này hai năm sau khi nhận máy móc, không cần thanh toán trước. Giả sử lãi suất thị trường hiện hành cho một thỏa thuận tài chính tương tự là 5% mỗi năm.

Để nhận dạng doanh thu một cách chính xác theo IFRS 15, ABC Corp. cần xem xét thành phần tài chính vì có một khoảng thời gian đáng kể (hai năm) trước khi thanh toán được thực hiện. Với lãi suất thị trường 5%, giá trị hợp lý của tiền mặt mà ABC Corp. đã nhận được vào ngày giao dịch (thời điểm giao hàng) là ít hơn 100.000 đô la. Cụ thể, giá trị hiện tại của 100.000 đô la nhận được trong hai năm tại mức lãi suất hàng năm 5% sẽ là khoảng 90.703 đô la.

Do đó, ABC Corp. sẽ ghi nhận:

 • Doanh thu là 90.703 đô la vào thời điểm giao hàng (đại diện cho giá trị hiện tại của số tiền phải thu),
 • Thu nhập lãi là 9.297 đô la trong khoảng thời gian hai năm (để tổng doanh thu ghi nhận đạt đến số tiền thanh toán là 100.000 đô la), tích lũy thu nhập lãi này trong suốt thời gian như là một thành phần tài chính của hợp đồng.

Cách xử lý kế toán này đảm bảo rằng doanh thu phản ánh việc giao hàng máy móc mà không bị thổi phồng, và thu nhập lãi được ghi nhận trong suốt thời gian nó được kiếm được do việc tài trợ cung cấp cho khách hàng.

Ví dụ - Example

Under IFRS 15, a significant financing component exists in a contract when there is a substantial timing difference between when the goods or services are transferred and when payment is made, which may require adjustment for the effects of financing. This component is considered significant if the timing of the payments provides the customer or the company with a benefit of financing at a rate that is significantly different from prevailing market rates.

Simple Example:

Suppose a company, ABC Corp., sells machinery to a customer for $100,000. The customer is allowed to pay this amount two years after receiving the machinery, with no upfront payment required. Assume the prevailing market interest rate for a similar financing arrangement is 5% per year.

To recognize revenue correctly under IFRS 15, ABC Corp. would need to consider the financing component because there is a significant period (two years) before payment is made. At a market interest rate of 5%, the fair value of the cash that ABC Corp. would have received at the transaction date (time of delivery) is less than $100,000. Specifically, the present value of $100,000 receivable in two years at a 5% annual interest rate would be approximately $90,703.

Therefore, ABC Corp. would recognize:

 • Revenue of $90,703 at the time of delivery (representing the present value of the amount receivable),
 • Interest income of $9,297 over the two-year period (to bring the total revenue recognized up to the payment amount of $100,000), accruing this interest income over the period as a financing component of the contract.

This accounting treatment ensures that the revenue reflects the delivery of the machinery without being overstated, and the interest income is recognized over the period it is earned due to the financing provided to the customer.

Phân bổ giá trị giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng

Giá trị giao dịch cần được phân bổ một cách hợp lý cho các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng. Phân bổ này dựa trên giá bán độc lập của mỗi nghĩa vụ thực hiện nếu có thể xác định được. 

Ví dụ về việc phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ phải thực hiện

Theo IFRS 15, khi một hợp đồng có nhiều nghĩa vụ thực hiện, giá giao dịch phải được phân bổ cho mỗi nghĩa vụ thực hiện theo một số tiền mà phản ánh số tiền mà công ty kỳ vọng sẽ được nhận đổi lại để thỏa mãn mỗi nghĩa vụ thực hiện. Ví dụ đơn giản: 

Xét một công ty viễn thông, XYZ Telecom, cung cấp một gói khuyến mãi nơi khách hàng có thể mua một điện thoại thông minh và nhận một kế hoạch dịch vụ dữ liệu trong một năm.

 • Tổng giá cho cả điện thoại thông minh và kế hoạch dịch vụ là 600 đô la.
 • Giả sử nếu được bán riêng lẻ, điện thoại thông minh có giá 500 đô la và kế hoạch dịch vụ có giá 300 đô la.

Bước 1: Xác định giá bán riêng lẻ

 • Điện thoại thông minh: 500 đô la
 • Kế hoạch dịch vụ: 300 đô la Tổng giá bán riêng lẻ = 500 + 300 = 800 đô la

Bước 2: Tính tỷ lệ phân bổ

 • Điện thoại thông minh: 500 / 800 = 62,5%
 • Kế hoạch dịch vụ: 300 / 800 = 37,5%

Bước 3: Phân bổ giá giao dịch cho mỗi nghĩa vụ thực hiện dựa trên tỷ lệ phân bổ

 • Điện thoại thông minh: 600 * 62,5% = 375 đô la
 • Kế hoạch dịch vụ: 600 * 37,5% = 225 đô la

XYZ Telecom sẽ nhận dạng doanh thu là 375 đô la cho điện thoại thông minh khi nó được giao và 225 đô la cho kế hoạch dịch vụ trong suốt thời gian một năm, phản ánh việc thực hiện dịch vụ liên tục.

Việc phân bổ này đảm bảo rằng doanh thu được nhận dạng cho mỗi mặt hàng trong gói là tỷ lệ với giá bán riêng lẻ của nó, tuân thủ yêu cầu phản ánh số tiền mà công ty kỳ vọng sẽ được nhận.

Ví dụ - Example

Under IFRS 15, when a contract has multiple performance obligations, the transaction price must be allocated to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the company expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

Simple Example:

Consider a telecommunications company, XYZ Telecom, that offers a promotional package deal where customers can buy a smartphone and receive a one-year data service plan. The total price for both the smartphone and the service plan is $600. Assume that if sold separately, the smartphone would cost $500 and the service plan would cost $300.

Step 1: Determine the stand-alone selling prices

 • Smartphone: $500
 • Service plan: $300 Total stand-alone selling price = $500 + $300 = $800

Step 2: Calculate the allocation ratio

 • Smartphone: $500 / $800 = 62.5%
 • Service plan: $300 / $800 = 37.5%

Step 3: Allocate the transaction price to each performance obligation based on the allocation ratio

 • Smartphone: $600 * 62.5% = $375
 • Service plan: $600 * 37.5% = $225

XYZ Telecom would recognize revenue of $375 for the smartphone when it is delivered and $225 for the service plan over the course of the one-year period, reflecting the service’s ongoing fulfillment.

This allocation ensures that revenue recognized for each item in the package is proportional to its stand-alone selling price, complying with the requirement to reflect the amount of consideration to which the company expects to be entitled.

Ghi nhận doanh thu khi (hoặc khiến cho) nghĩa vụ thực hiện được thỏa mãn

Doanh thu được ghi nhận khi một nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành – tức là khi quyền sở hữu và quyền kiểm soát hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển giao cho khách hàng. Điều này có thể xảy ra tại một thời điểm nhất định hoặc trải qua một khoảng thời gian tùy thuộc vào bản chất của nghĩa vụ thực hiện.

 

Ví dụ: Giải quyết tình huống sau theo IFRS 15: Trong tháng 2 năm 20X1, ToolCo, một nhà sản xuất các dụng cụ làm vườn, đã ký kết hợp đồng với một công ty bán lẻ để sản xuất một triệu chiếc xẻng. ToolCo sản xuất xẻng và đã vận chuyển 100.000 chiếc đầu tiên tới công ty bán lẻ trong tháng 3, tiếp theo đó là 250.000 chiếc mỗi tháng trong tháng Tư và tháng Năm, và 200.000 chiếc mỗi tháng trong tháng Sáu và tháng Bảy. Quyền kiềm soát đối với các dụng cụ này được chuyển giao cho khách hàng cùng thời điểm bàn giao công cụ dụng cụ. ToolCo ghi nhặn doanh thu tại một thời điểm hay trong một thời kỳ? Tại sao? Khi nào thì ToolCo có thể thực hiện việc ghi nhận doanh thu?

Tham khảo: Dựa trên IFRS 15, tiêu chuẩn về công nhận doanh thu từ hợp đồng với khách hàng, ToolCo sẽ cần xác định thời điểm hoặc thời kỳ công nhận doanh thu dựa trên thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát sản phẩm cho khách hàng. Với tình huống này, quyền kiểm soát các xẻng được chuyển giao cho khách hàng ngay khi các sản phẩm được giao. Điều này cho thấy ToolCo nên ghi nhận doanh thu tại từng thời điểm giao hàng. IFRS 15 yêu cầu doanh nghiệp phải xác định thời điểm mà quyền kiểm soát tài sản được chuyển từ người bán sang người mua. Trong trường hợp của ToolCo, quyền kiểm soát được chuyển giao tại thời điểm giao hàng. Do đó, ToolCo có thể công nhận doanh thu tại các thời điểm sau khi mỗi lô hàng được giao:

 • Tháng 3: Ghi nhận doanh thu cho 100.000 xẻng đã giao.
 • Tháng 4 và Tháng 5: Ghi nhận doanh thu cho 250.000 xẻng giao mỗi tháng.
 • Tháng 6 và Tháng 7: Ghi nhận doanh thu cho 200.000 xẻng giao mỗi tháng.

Các tiêu chí quan trọng khác trong IFRS 15 bao gồm xác định hợp đồng, xác định các hiệu suất nghĩa vụ, xác định giá giao dịch, phân bổ giá giao dịch vào các hiệu suất nghĩa vụ, và công nhận doanh thu khi (hoặc khiến) các hiệu suất nghĩa vụ được thực hiện. ToolCo đã thực hiện các nghĩa vụ của mình khi chuyển giao các xẻng cho khách hàng, vì vậy doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao hàng của mỗi lô hàng, phản ánh sự thực hiện của nghĩa vụ theo từng phần của hợp đồng.

Ghi nhận chi phí của hợp đồng 

Xem sơ đồ

Việc áp dụng đúng các bước này đảm bảo rằng doanh thu được ghi nhận một cách chính xác và phản ánh đúng giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp, phù hợp với nguyên tắc trung thực và minh bạch của IFRS.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.